พัฒนาด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

2323 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ให้กับผู้บริหารและครูในกลุ่มเครือข่ายที่ 2 จำนวน 125 คน จาก 20 โรงเรียนของรัฐและเอกชน ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะการวัดประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ให้ครูได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สร้างทักษะให้กับเด็ก และออกแบบ กำหนดวิธีการวัดผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน วิทยากรให้ความรู้ คือ อาจารย์ลำไย สนั่นรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.     ทีมประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/ภาพ/ข่าว

ติดตามนักเรียนทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

เยียมบ้านวันที่ 18 กรกฎาคม 2557  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1 และ สพม. 8  ได้นำอาจารย์สุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางไปพบผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อติดตามและเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีการศึกษา 2557  ภาคเรียนที่ 1  โดยมีนักเรียนทุน จำนวน 4 ราย ดังนี้  น.ส.นภาพร ผลดี โรงเรียนวัดบ้านโป่ง นายสราวุธ สุธาพจน์ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม นายณัฐดนัย กาหวัง โรงเรียนช่องพรานวิทยา น.ส.จิตราภร บุญมี โรงเรียนสายธรรมจันทร์…ภาพกิจกรรม       ดวงตา/ภาพ/ข่าว

อบรมปฏิบัติการโรงเรียนแกนนำคุณภาพ

แกนนำวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมปฏิบัติการโรงเรียนแกนนำคุณภาพ ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…ภาพกิจกรรม   งานประชาสัมพันธ์/ภาพ/ข่าว

โครงการเสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรม

จริยธรรมวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เดินทางไปเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรมและ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2557 ณวัดเขาวัง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…ภาพกิจกรรม            งานประชาสัมพันธ์/ภาพ/ข่าว

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน

อังกฤษสื่อสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) และประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนตามกรอบ CEFR ระหว่างวันที่ 4-9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2557 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2557  และเวลา 9.30 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมผู้เข้ารับการอบรม..ภาพกิจกรรม   งานประชาสัมพันธ์/ภาพ/ข่าว

เตรียมความพร้อมงานกีฬาเขตฯ

กีฬาครั้งที่3วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเขตพื้นที่การ ศึกษา ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 7(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม จำนวน 35 คน…ภาพกิจกรรม    ดวงตา/ภาพ/ข่าว

ราชบุรี 1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์

7สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (การผลิตวีดิทัศน์นำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิด ผู้เข้าอบรมเป็นครูที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา 9 เครือข่าย ๆ ละ 5 คน รวมจำนวน 45 คน วิทยากรให้ความรู้ คือ นายทินกร กล่ำทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.เพชรบุรี เขต 1 นายกำธร สาทา ช่างศิลป์ชำนาญการ ศูนย์สาระนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สพฐ. และนายไพรัช นวลขำ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.ราชบุรี เขต 1…    ภาพกิจกรรม                 ดวงตา/ภาพ/ข่าว

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน

สภานักเรียน        วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรม “โครงการประชุมสัมมนาการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน” ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนักเรียนที่เป็นตัวแทนสภานักเรียนของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 9 เครือข่าย ๆ ละ 4 คน และจากตัวแทนสถานศึกษาเอกชน 8 คน รวมทั้งสิ้น 44 คน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมนำความรู้ สร้างความตระหนัก และความสำนึกในคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความสมานฉันท์ การใช้สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย วิทยากรจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี สภาเด็กและเยาวชนโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี และนายกฤชเทพ ยิ้มรูปเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี การอบรมครั้งนี้ใช้เวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 …ภาพกิจกรรม   ดวงตา/ภาพ/ข่าว

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2557

ลูกเสือสำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2557 วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ หน้าอาคารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในการนี้นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบรรดาคณะกรรมการลูกเสือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ได้ร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี  มีลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 , สพม.8 , เอกชน , เทศบาลเมืองราชบุรี , อาชีวศึกษา , กศน.จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,346 คน…ภาพกิจกรรม    ดวงตา/ข่าว/จันทนา/ภาพ

พิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย และประชุมสรรหา ก.ต.ป.น.

25นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  เป็นประธานพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 37 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีโรงเรียนรับหนังสือจำนวน 49 โรง จัดโดยสโมสรไลออส์ราชบุรี , สโมสรไลออส์ขวัญเมือง , สโมสรไลออส์หลักเมือง และเมื่อเสร็จพิธีดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ประชุมการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ และของเอกชน เลือกกรรมการผู้แทนฯอย่างละ 1 คน รวม 2 คน (ตามประกาศ สพฐ. ข้อ 4 และข้อ 5) ผลการเลือกผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ คือ นายราตรี แออ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม และผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนคือ บาทหลวง จำเนียร จิตเสรีย์วงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค…ภาพกิจกรรม          ดวงตา/ภาพ/ข่าว

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers