พิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย และประชุมสรรหา ก.ต.ป.น.

25นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  เป็นประธานพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 37 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีโรงเรียนรับหนังสือจำนวน 49 โรง จัดโดยสโมสรไลออส์ราชบุรี , สโมสรไลออส์ขวัญเมือง , สโมสรไลออส์หลักเมือง และเมื่อเสร็จพิธีดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ประชุมการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ และของเอกชน เลือกกรรมการผู้แทนฯอย่างละ 1 คน รวม 2 คน (ตามประกาศ สพฐ. ข้อ 4 และข้อ 5) ผลการเลือกผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ คือ นายราตรี แออ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม และผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนคือ บาทหลวง จำเนียร จิตเสรีย์วงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค…ภาพกิจกรรม          ดวงตา/ภาพ/ข่าว

อบรมเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

สู่อาเซียนนายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิด “โครงการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 22 มิถุนายน 2557  เพื่อให้ครูเตรียมพร้อมความรู้ ความเข้าใจที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558  ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสังกัด จำนวน 180 คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร,นครศรีธรรมราช เขต 4 , จันทบุรี เขต 1 มัธยมศึกษา เขต 5 ให้ความรู้…ภาพกิจกรรม      ดวงตา/ข่าว/ไพรัช/ภาพ

อบรมผลิตสื่อการสอน : หนังสือเด็กสามมิติ

สื่อสามมิตินางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน : หนังสือเด็กสามมิติ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 น. ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และคณะครูที่ทำงานผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์ จำนวน 121 คน โดยมี ผศ.จีรารัตน์ ชิรเวทย์ , ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม และ อาจารย์เบญจวรรณ สหวัชรินทร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นวิทยากรให้ความรู้ การอบรมครั้งนี้มี 3 วันดังนี้ วันที่ 22 , 24 และ 25 มิถุนายน 2557… ภาพกิจกรรม      ดวงตา/ข่าว/ทีมประชาสัมพันธ์/ภาพ

อบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

20นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โครงการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก รอบ 4 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายสุเทพ จอมคำ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 4 กล่าวรายงานโครงการดังกล่าว    ดวงตา/ข่าว

ประชุมวางแผนการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน

สภานักเรียนดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีนายกฤชเทพ ยิ้มรูปเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชน พร้อม นายแสนภูมิ เปลี่ยนศรี รองประธานสภาเด็กและเยาวชน ได้ให้รายละเอียดต่อคณะกรรมการ มีผู้เข้าประชุม จำนวน 24 คน…ภาพกิจกรรม   ดวงตา/ภาพ/ข่าว

กิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ปี 2557

ระเบียบแถวนายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานประกวดระบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนจังหวัด ไปเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเข้าร่วมประกวดมี 3 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ , อนุบาลปากท่อ , บ้านโป่งกระทิิงบน …ภาพกิจกรรม    ดวงตา/ข่าว/จันทนา/ถ่ายภาพ

ตรวจเยี่ยมพร้อมชมการเรียนการสอนนักเรียน

IMG_0906เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมชมการเรียนการสอนนักเรียน สภาพห้องเรียน และภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนบ้านหินสี , บ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) และบ้านแม่ประจัน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก…ภาพกิจกรรม   ดวงตา/ข่าว/เกษแก้ว/ถ่ายภาพ

อบรม “ทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติด”

วัยสัยห่างไกลยาเสพติดนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม “ทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติด” โครงการทักษะวัยสัยห่างไกลยาเสพติด วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอ เมือง จังหวัดราชบุรี การอบรมมีระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2557 วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้มีทักษะ การป้องกัน รู้จักปฏิเสธ มีเจตคติที่ดีและมีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน และนักเรียนจะได้นำความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป การอบรมครั้งนี้มีนักเรียน ชั้น ม.2 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอำเภอเมือง จำนวน 9 โรงเรียน เข้ารับการอบรม จำนวน 90 คน ได้แก่โรงเรียนวัดดอนตลุง,วัดเกาะลอย,วัดเจติยาราม,วัดบางกระ,วัดบางลี่,วัด พิกุลทอง,วัดพเนินพลู,วัดน้ำพุและวัดห้วยไผ่ วิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจจากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดราชบุรี...ภาพกิจกรรม      ดวงตา/ภาพ/ข่าว

โครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชน

พัฒนาสัมพันธ์วันที่ 11 มิถุนายน 2557 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ราชบุรี(กอ.รมน.จ.ราชบุรี) ได้จัดโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชน ณ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด…ภาพกิจกรรม       ภาพ/ข่าว/จากโรงเรียนวัดเขาวัง

พิธีมอบเข็มหนึ่งแสนครูดีและโครงการพัฒนาผู้บริหารสู่มืออาชีพ

1แสนครูดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ้ดพิธีมอบเข็มหนึ่งแสนครูดีและประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารสู่มืออาชีพ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดและมอบรางวัล  ให้กับครูในสังกัด จำนวน 223 คน และมีมอบรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการประกวดวาดภาพ “Peace Poster Contest” จากสโมสรไลออน์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนบ้านหนองขาม อำเภอสวนผึ้ง และเมื่อเสร็จพิธีมอบรางวัลดังกล่าวได้ดำเนินการประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ จำนวน 193 คน  พร้อมนี้ นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้(สพฐ) ให้เกียรติบรรยายเรื่อง ประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21 และนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และนายไพบูลย์ คนเสงี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมเพชร(สพป.นครนายก) บรรยายเรื่อง แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษา (O-NET)…ภาพกิจกรรม (อัลบั้ม1)    ดวงตา/ข่าว/ทีมงานประชาสัมพันธ์/ภาพ

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers