ประชุมคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE

2BNOนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE จังหวัดราชบุรี วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานรับการประเมิน…ภาพกิจกรรม      ดวงตา/ข่าว/จันทนา/ถ่ายภาพ

เตรียมงานพิธีมอบเข็มหนึ่งแสนครูดี ครั้งที่ 2

มอบเข็มนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิธีมอบเข็มหนึ่งแสนครูดีฯ ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่  4 มิถุนายน 2557 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1    ภาพกิจกรรม           ดวงตา/ภาพ/ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน

10258018_410273882448361_3803721654736802580_nโรงเรียนบ้านหนองขาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดย นายมนัส เปล่งวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน เข้ารับรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด ภาคตะวันตก โครงการ ” พลังคิด สะกิดโลก ” ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร(ภาพและข้อมูลจากโรงเรียนบ้านหนองขาม)…ภาพกิจกรรม

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย

ปฐมวัยนายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมครูปฐมวัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 1 ในวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การอบรมมีระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2557 ผู้เข้าอบรมเป็นครูปฐมวัยอำเภอเมืองและปากท่อ จำนวน 95 คน โดยมี ดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคต์ ศึกษานิเทศก์ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมแนะนำตามหลักสูตร วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัยให้มีความรู้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย ภาพกิจกรรม     ดวงตา/ข่าว/ไพรัช/ภาพ

ซื้อขายสิ่งปลูกสร้างของสำนักงานเขตฯ

ซื้อขายวันที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ นายธนกานต์ บูรณะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ผู้ขาย)  ทำสัญญาตกลงซีื้อขายสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 หลัง ดังนี้ บ้านพัก ผอ.ปจ. บ้านพักครู 3 หลัง และศาลาหกเหลี่ยม ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ.513 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดย (ผู้ซื้อ) นายปฐมพันธ์ ชัยยะศิริสุวรรณ อายุ 51 ปี  ผู้ประมูลสัญญาซื้อขายอาคารดังกล่าวได้ จำนวนเงินทั้งสิ้น 136,000 บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) และต้องทำการรื้อถอนอาคาร ขนวัสดุสิ่งของ ทำความสะอาด และปรับสภาพพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยภายใน 60 วันนับแต่วันทำสัญญา ในการซื้อขายอาคารดังกล่าวนี้มีผู้มาประมูล จำนวน 72 ราย…ภาพกิจกรรม   ดวงตา/ภาพ/ข่าว

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เยี่ยมรร.วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร และโรงเรียนวัดห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู คอยต้อนรับ ให้ข้อมูล พาชมห้องเรียน และบริเวณโรงเรียน…ภาพกิจกรรม      ดวงตา/ข่าว/เกษแก้ว/ถ่ายภาพ

ประชุมกีฬาสัมพันธ์บุคลากรในสำนักงาน 4 เขตพื้นที่

กีฬาสัมพันธ์วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสำนักงาน 4 เขตพื้นที่การศึกษา(สพป.รบ.1และ2,สพป.นฐ.1และ2) ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม จำนวน 24 คน…ภาพกิจกรรม     ดวงตา/ภาพ/ข่าว

ประชุมคณะกรรมการพิธีมอบเข็มหนึ่่งแสนครูดีฯ

IMG_151228 พฤษภาคม 2557 เวลา 15.30 น. นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมงานพิธีมอบเข็มหนึ่่งแสนครูดีและพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ณ ห้องประชุมชั้น7อาคารเฉลิม พระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้เข้าประชุม จำนวน 25 คน…ภาพกิจกรรม ดวงตา/ภาพ/ข่าว

ราชบุรี เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

IMG_5381นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปฐมนิเทศ และเลือกสถานศึกษา ครั้งที่ 2 จำนวน 35 อัตรา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษามาร่วมการปฐมนิเทศ พร้อมต้อนรับคุณครูใหม่สู่รั้วโรงเรียน วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น7อาคารเฉลิม พระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1...ภาพกิจกรรม   ดวงตา/ภาพ/ข่าว

อบรมโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา

อบรมโปรแกรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดอบรมโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 ให้โรงเรียนในสังกัด แบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้ รุ่น 1 อำเภอเมือง  รุ่น 2 อำเภอวัดเพลงและจอมบึง รุ่น 3 อำเภอปากท่อ รุ่น 4 อำเภอสวนผึ้งและบ้านคา รุ่นละ 2 วัน ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม และวันที่ 2-5 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อเป็นสารสนเทศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยมี นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน และ นางนาตยา เกตุกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าตรวจเยี่ยม แนะนำ และให้กำลังใจผู้เข้าอบรม  วิทยากรให้ความรู้โดย นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และทีมงาน…ภาพกิจกรรม(รุ่น1)  (รุ่น2)  (รุ่น3)  (รุ่น4)    ดวงตา/ภาพ/ข่าว

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers