ราชบุรี 1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์

7สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (การผลิตวีดิทัศน์นำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิด ผู้เข้าอบรมเป็นครูที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา 9 เครือข่าย ๆ ละ 5 คน รวมจำนวน 45 คน วิทยากรให้ความรู้ คือ นายทินกร กล่ำทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.เพชรบุรี เขต 1 นายกำธร สาทา ช่างศิลป์ชำนาญการ ศูนย์สาระนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สพฐ. และนายไพรัช นวลขำ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.ราชบุรี เขต 1…    ภาพกิจกรรม                 ดวงตา/ภาพ/ข่าว

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน

สภานักเรียน        วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรม “โครงการประชุมสัมมนาการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน” ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนักเรียนที่เป็นตัวแทนสภานักเรียนของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 9 เครือข่าย ๆ ละ 4 คน และจากตัวแทนสถานศึกษาเอกชน 8 คน รวมทั้งสิ้น 44 คน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมนำความรู้ สร้างความตระหนัก และความสำนึกในคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความสมานฉันท์ การใช้สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย วิทยากรจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี สภาเด็กและเยาวชนโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี และนายกฤชเทพ ยิ้มรูปเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี การอบรมครั้งนี้ใช้เวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 …ภาพกิจกรรม   ดวงตา/ภาพ/ข่าว

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2557

ลูกเสือสำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2557 วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ หน้าอาคารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในการนี้นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบรรดาคณะกรรมการลูกเสือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ได้ร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี  มีลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 , สพม.8 , เอกชน , เทศบาลเมืองราชบุรี , อาชีวศึกษา , กศน.จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,346 คน…ภาพกิจกรรม    ดวงตา/ข่าว/จันทนา/ภาพ

พิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย และประชุมสรรหา ก.ต.ป.น.

25นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  เป็นประธานพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 37 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีโรงเรียนรับหนังสือจำนวน 49 โรง จัดโดยสโมสรไลออส์ราชบุรี , สโมสรไลออส์ขวัญเมือง , สโมสรไลออส์หลักเมือง และเมื่อเสร็จพิธีดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ประชุมการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ และของเอกชน เลือกกรรมการผู้แทนฯอย่างละ 1 คน รวม 2 คน (ตามประกาศ สพฐ. ข้อ 4 และข้อ 5) ผลการเลือกผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ คือ นายราตรี แออ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม และผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนคือ บาทหลวง จำเนียร จิตเสรีย์วงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค…ภาพกิจกรรม          ดวงตา/ภาพ/ข่าว

อบรมเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

สู่อาเซียนนายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิด “โครงการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 22 มิถุนายน 2557  เพื่อให้ครูเตรียมพร้อมความรู้ ความเข้าใจที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558  ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสังกัด จำนวน 180 คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร,นครศรีธรรมราช เขต 4 , จันทบุรี เขต 1 มัธยมศึกษา เขต 5 ให้ความรู้…ภาพกิจกรรม      ดวงตา/ข่าว/ไพรัช/ภาพ

อบรมผลิตสื่อการสอน : หนังสือเด็กสามมิติ

สื่อสามมิตินางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน : หนังสือเด็กสามมิติ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 น. ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และคณะครูที่ทำงานผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์ จำนวน 121 คน โดยมี ผศ.จีรารัตน์ ชิรเวทย์ , ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม และ อาจารย์เบญจวรรณ สหวัชรินทร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นวิทยากรให้ความรู้ การอบรมครั้งนี้มี 3 วันดังนี้ วันที่ 22 , 24 และ 25 มิถุนายน 2557… ภาพกิจกรรม      ดวงตา/ข่าว/ทีมประชาสัมพันธ์/ภาพ

อบรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

20นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โครงการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก รอบ 4 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายสุเทพ จอมคำ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายที่ 4 กล่าวรายงานโครงการดังกล่าว    ดวงตา/ข่าว

ประชุมวางแผนการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน

สภานักเรียนดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีนายกฤชเทพ ยิ้มรูปเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชน พร้อม นายแสนภูมิ เปลี่ยนศรี รองประธานสภาเด็กและเยาวชน ได้ให้รายละเอียดต่อคณะกรรมการ มีผู้เข้าประชุม จำนวน 24 คน…ภาพกิจกรรม   ดวงตา/ภาพ/ข่าว

กิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ปี 2557

ระเบียบแถวนายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานประกวดระบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนจังหวัด ไปเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเข้าร่วมประกวดมี 3 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ , อนุบาลปากท่อ , บ้านโป่งกระทิิงบน …ภาพกิจกรรม    ดวงตา/ข่าว/จันทนา/ถ่ายภาพ

ตรวจเยี่ยมพร้อมชมการเรียนการสอนนักเรียน

IMG_0906เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมชมการเรียนการสอนนักเรียน สภาพห้องเรียน และภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนบ้านหินสี , บ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) และบ้านแม่ประจัน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก…ภาพกิจกรรม   ดวงตา/ข่าว/เกษแก้ว/ถ่ายภาพ

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers