ประชุมวางแผนการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน

สภานักเรียนดร.ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสร้างเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีนายกฤชเทพ ยิ้มรูปเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชน พร้อม นายแสนภูมิ เปลี่ยนศรี รองประธานสภาเด็กและเยาวชน ได้ให้รายละเอียดต่อคณะกรรมการ มีผู้เข้าประชุม จำนวน 24 คน…ภาพกิจกรรม   ดวงตา/ภาพ/ข่าว

กิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ปี 2557

ระเบียบแถวนายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานประกวดระบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนจังหวัด ไปเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเข้าร่วมประกวดมี 3 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ , อนุบาลปากท่อ , บ้านโป่งกระทิิงบน …ภาพกิจกรรม    ดวงตา/ข่าว/จันทนา/ถ่ายภาพ

ตรวจเยี่ยมพร้อมชมการเรียนการสอนนักเรียน

IMG_0906เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมชมการเรียนการสอนนักเรียน สภาพห้องเรียน และภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนบ้านหินสี , บ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) และบ้านแม่ประจัน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก…ภาพกิจกรรม   ดวงตา/ข่าว/เกษแก้ว/ถ่ายภาพ

อบรม “ทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติด”

วัยสัยห่างไกลยาเสพติดนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม “ทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติด” โครงการทักษะวัยสัยห่างไกลยาเสพติด วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอ เมือง จังหวัดราชบุรี การอบรมมีระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2557 วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้มีทักษะ การป้องกัน รู้จักปฏิเสธ มีเจตคติที่ดีและมีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน และนักเรียนจะได้นำความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป การอบรมครั้งนี้มีนักเรียน ชั้น ม.2 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอำเภอเมือง จำนวน 9 โรงเรียน เข้ารับการอบรม จำนวน 90 คน ได้แก่โรงเรียนวัดดอนตลุง,วัดเกาะลอย,วัดเจติยาราม,วัดบางกระ,วัดบางลี่,วัด พิกุลทอง,วัดพเนินพลู,วัดน้ำพุและวัดห้วยไผ่ วิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจจากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดราชบุรี...ภาพกิจกรรม      ดวงตา/ภาพ/ข่าว

โครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชน

พัฒนาสัมพันธ์วันที่ 11 มิถุนายน 2557 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ราชบุรี(กอ.รมน.จ.ราชบุรี) ได้จัดโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชน ณ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด…ภาพกิจกรรม       ภาพ/ข่าว/จากโรงเรียนวัดเขาวัง

พิธีมอบเข็มหนึ่งแสนครูดีและโครงการพัฒนาผู้บริหารสู่มืออาชีพ

1แสนครูดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ้ดพิธีมอบเข็มหนึ่งแสนครูดีและประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารสู่มืออาชีพ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดและมอบรางวัล  ให้กับครูในสังกัด จำนวน 223 คน และมีมอบรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการประกวดวาดภาพ “Peace Poster Contest” จากสโมสรไลออน์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน โรงเรียนบ้านหนองขาม อำเภอสวนผึ้ง และเมื่อเสร็จพิธีมอบรางวัลดังกล่าวได้ดำเนินการประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ จำนวน 193 คน  พร้อมนี้ นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้(สพฐ) ให้เกียรติบรรยายเรื่อง ประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21 และนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และนายไพบูลย์ คนเสงี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมเพชร(สพป.นครนายก) บรรยายเรื่อง แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษา (O-NET)…ภาพกิจกรรม (อัลบั้ม1)    ดวงตา/ข่าว/ทีมงานประชาสัมพันธ์/ภาพ

ทุนการศึกษาและทุนชีวิตผู้ด้อยโอกาส

สานฝันเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย นางอังคณา สุขผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและคณะ ได้ร่วมการเยี่ยมบ้านและถ่ายทำรายการสานฝัน บริษัท ให้คูณ (จำกัด) มอบทุนการศึกษาและทุนชีวิตผู้ด้อยโอกาส จำนวน 5 คนๆ ละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้ ด.ญ.เอทุ่ย ชะขุ่ย ชั้น ป.6 ร.ร.วัดนาขุนแสน อ.สวนผึ้ง , ด.ช.กิตติภพ ทองลิ่ม ชั้น ม.3  ร.ร.วัดเขาปิ่นทอง อ.จอมบึง , ด.ช.อิทธิพร สูนย์นาดำ ชั้น ป.3 ร.ร.วัดโคกพระเจริญ อ.ปากท่อ , ด.ญ.สาววิตรี หนูเจริญ ชั้น ป.5 ร.ร.วัดโสดาประดิษฐาราม อ.เมือง และนางสำลี มวลกิจ บ้านเลขที่ 28 ม. 6 อ.เมือง จ.ราชบุรี …ภาพกิจกรรม (1) , (2) , (3) , (4) , (5)

ประชุมคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE

2BNOนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE จังหวัดราชบุรี วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานรับการประเมิน…ภาพกิจกรรม      ดวงตา/ข่าว/จันทนา/ถ่ายภาพ

เตรียมงานพิธีมอบเข็มหนึ่งแสนครูดี ครั้งที่ 2

มอบเข็มนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิธีมอบเข็มหนึ่งแสนครูดีฯ ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่  4 มิถุนายน 2557 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1    ภาพกิจกรรม           ดวงตา/ภาพ/ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน

10258018_410273882448361_3803721654736802580_nโรงเรียนบ้านหนองขาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดย นายมนัส เปล่งวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน เข้ารับรางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด ภาคตะวันตก โครงการ ” พลังคิด สะกิดโลก ” ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร(ภาพและข้อมูลจากโรงเรียนบ้านหนองขาม)…ภาพกิจกรรม

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers