_MG_4507สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำโดยนายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นำคณะข้าราชการให้การต้อนรับ นายชูเกียรติ บุญรอด นางวัฒนา โคตรมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และคณะ จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุตจริตต่อหน้าที่ราชการ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานตามกลุ่ม/หน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ชั้น 4,6 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี…ภาพประกอบ    ดวงตา  เข็มทอง/รายงาน

Advertisements

ประชุมจัดทำแผนความต้องการงบประมาณฯ

_MG_4396วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนความต้องการงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง โดยมี นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 3 สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ การประชุมดำเนินงานโดยกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องเวลาดีแกรนด์บอลรูม โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี…ภาพประกอบ    ดวงตา  เข็มทอง/รายงาน

คัดเลือกธุรการโรงเรียน”โครงการคืนครูให้นักเรียน”

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ทำการสอบข้อเขียน(เวลา 10.00-12.00 น.) และสัมภาษณ์(เวลา 13.00 น.) โดยมี นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานดำเนินการและเดินตรวจเยียมเพื่อให้กำลังใจผู้เข้าสอบ มีผู้เข้าสอบ จำนวนทั้งสิ้น 236 คน (ผู้มีสิทธิสอบ จำนวน 284 คน ไม่มาสอบ จำนวน 48 คน) ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การดำเนินการสอบดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว เป็นไปอย่างเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม…ภาพประกอบ   ดวงตา  เข็มทอง/รายงาน

ราชบุรี1ศึกษาดูงานเชียงราย2

_MG_302123-25 สิงหาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำโดย นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำคณะข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงาน เข้าศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย…ภาพประกอบ          ดวงตา  เข็มทอง/รายงาน

ผอ.เขตตรวจเยี่ยมโรงเรียน

IMG_2912วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนพบปะพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมนี้ได้เดินชมบรรยากาศของห้องเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 2.โรงเรียนบ้านห้วยยาง 3.โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 4.โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และครู ให้การต้อนรับอย่างดี   ภาพประกอบ    ดวงตา เข็มทอง/รายงาน

ราชบุรีเขต1ประชุมครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค(Boot Camp)

IMG_0016วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) มีนายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมประชุมและให้คำแนะนำ ผู้เข้าประชุมเป็นครูผู้ผ่านการอบรม 67 คน ผู้กล่าวรายงานและดำเนินโครงการโดย ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  ภาพประกอบ    ดวงตา เข็มทอง/รายงาน

อบรมครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดโครงการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ (โดยใช้ระบบ TEPE Online เป็นฐาน) มีครูผู้ช่วยในสังกัดเข้าอบรม จำนวน 97 คน ได้รับเกียรติจาก นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรพร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม ทีมวิทยากรผู้ให้ความรู้โดย นายวิเชียร ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) นางสาวศุภากร ทองน้อย และนางสาวจริยา สุธาพจน์ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการจัดโครงการโดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชชบุรี จังหวัดราชบุรี…ภาพประกอบ           ดวงตา เข็มทอง/รายงาน

สพป.รบ.1อบรมหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

วันที่ 20 กรกฏาคม  2561  เวลา  9.00 น. นายยรรยงค์  เจริญศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม หลักสูตร”ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมแพรวอาภาแพลส  อ.เมือง จ.ราชบุรี  ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 20-21 ก.ค.61 ผู้เข้าอบรม เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการเรียนรวมในสังกัดจำนวน 92 คน วิทยากรเป็นคณะศึกษานิเทศจำนวน 13 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมและโรงเรียนต้นแบบสามารถจัดการเรียนร่วมและเรียนรวมในระดับพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ,เพิ่มความสามารถของครูในการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและจัดการศึกษาให้เด็กพิการเรียนร่วมได้อย่างทั่วถึงและสอดคล้องตามความจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล,ให้ครูจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได้

สพป.สิงห์บุรีศึกษาดูงาน ITA สพป.รบ.1

วันที่ 20 ก.ค.61 เวลา 10.00 น. นายยรรยงค์  เจริญศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้องรับการมาศึกษาดูงานเรื่องเขตพื้นที่สุจริต โดยการนำของ ดร.พิเชฐร์  วันทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมคณะ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีจุดประสงค์ในการดูรูปแบบการทำงานในเรื่องของเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและงานด้านอื่นๆเพื่อพัฒนาบุคลากรในสำนักงาน   ภาพประกอบ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ โต๊ะ เก้าอี้ ให้โรงเรียนในสังกัด

          19  ก.ค.61 เวลา 13.00 น. นายยรรยงค์  เจริญศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดสรรโต๊ เก้าอี้ นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด กรณีตามความจำเป็นเร่งด่วน ณ ห้องประชุมชั้น 7  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ถ.ไกรเพชร  อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนศึกษานิเทศ  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 เครือข่าย และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสิ้นจำนวน 18 คน  ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็น และจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลโรงเรียนที่เสนอมา โดยเรียงความสำคัญดังนี้ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแล้วงบประมาณไม่เพียงพอมีการปรับลดเนื้องานและมีการปรับลดโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน,โรงเรียนที่มีนักเรียนปีการศึกษา61 เพิ่มขี้นและมีความขาดแคลนโต๊ะ เก้าอี้,โรงเรียนที่มีโต๊ะ เก้าอี้ ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้และมีความขาดแคลน เรียงตามลำดับ

%d bloggers like this: