ประชุมข้อราชการ

_MG_8253บ่ายวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมข้อราชการและพบปะพูดคุย กับประธานเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-9 และผู้เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุม สพป.ราชบุรี เขต 1 อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี  ภาพประกอบ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

76688988_2811395752227413_7349171501427326976_nวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราบุรี เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านรางเฆ่ โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ และโรงเรียนบ้านทุ่งแจง เพื่อติดตามการใช้สื่อ DLTV และโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

75610730_2808822039151451_643382600542453760_nวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และประประชุมติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพฐ. เป็นการประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ในวันนี้ทางโรงเรียนอนุบาลราชบุรี นำโดยนางปราณี ทัยคุปต์ และโรงเรียนบ้านชัฎเจริญ นำโดยนางรุ้งนภา ปรีชาโชติ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดนิทรรศการนำเสนอเรื่อง Coding และ New DLTV ให้กับนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับชมอีกด้วย ณ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ จังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

_MG_8031คืนวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ข้าราชการ สพป.ราชบุรี เขต 1 นำโดย นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สปพ.ราชบุรี เขต 1 ร่วมพิธีจุดเทียน น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี (ขอบคุณภาพโดย/ภิญโญ สว่างดี/ดวงตา เข็มทอง) ภาพประกอบช่วงเช้า  ภาพประกอบช่วงค่ำ

รับชมพุธเช้าครั้งที่40/2562

_MG_7865วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว..โรงเรียน และพุธเช้าข่าว..สพฐ. ครั้งที่ 40/2562 เริ่มเวลา 07.30 – 09.00 น. และต่อด้วยการประชุม รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ผอ.กลุ่มและผอ.หน่วย ครั้งที่ 36/2562 โดยนำประเด็นพุธเช้าข่าว สพฐ. มาประชุมข้อราชการ และติดตามงานราชการในสำนักงาน ดังนี้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน, เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน, การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียน, การทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ปี 2563, ติดตาม ITA, ติดตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  ภาพประกอบ

รับชมพุธเช้าครั้งที่ 39

_MG_7825วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมทางไกลรายการพุธเช้าข่าว..โรงเรียน และพุธเช้าข่าว..สพฐ. ครั้งที่ 39/2562 เริ่มเวลา 07.30 – 09.00 น. และต่อด้วยการประชุม รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ผอ.กลุ่มและผอ.หน่วย ครั้งที่ 35/2562 โดยนำประเด็นพุธเช้าข่าว สพฐ. มาประชุมข้อราชการ และติดตามงานราชการในสำนักงาน ดังนี้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน, เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน, การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียน, การทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ปี 2563, ติดตาม ITA, ติดตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  ดวงตา เข็มทอง/รายงาน/ภาพประกอบ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 4/2562

IMG_6883วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้แก่สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ดังนี้ 1. มอบเกียรติบัตร โรงเรียนผ่านการประเมินผลงานเชิงประจักษ์และได้รับรางวัลสถานศึกษาขนาดกลางที่มีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 เกียรติบัตรระดับเงิน อันดับที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 2. มอบโล่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 ได้แก่ โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) และโรงเรียนวัดทุ่งแจง 3. มอบโล่รางวับและเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนดีเด่น เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 จำนวน 17 ราย 4. มอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 17 ปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประถมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 5. มอบเกียรติบัตรโรงเรียนได้ติตามรายการ “พุธเช้าข่าว…โรงเรียน” ครบ 100 % (ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 28 สิงหาคม 2562 รวม 34 ครั้ง) หลังจากเสร็จจากการมอบเกียรติบัตรฯ ได้แจ้งข้อราขการและติดตามงานราชการ การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นต้น ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…ภาพประกอบ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ สพป.รบ.1

71543408_2331401263622082_5515556873643753472_n

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่  ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นสนามแข่งขัน ในระดับประถมศึกษา โดย นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เดินทางมาให้กำลังใจ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ มีนางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีพร้อมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ   ภาพประกอบ

ผอ.เขตฯเยี่ยมชมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา

IMG_5774วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เดินทางไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี…ดวงตา เข็มทอง/รายงาน       ภาพประกอบ

ต้อนรับชลบุรี เขต 3 ศึกษาดูงานเขตพื้นที่สุจริต

IMG_7641วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน ให้การต้อนรับ ดร.วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา่สุจริต) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มงานต่าง ๆ จำนวน 54 คน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1…ดวงตา เข็มทอง/รายงาน   ภาพประกอบ

%d bloggers like this: