อบรม “ทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติด”

วัยสัยห่างไกลยาเสพติดนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม “ทักษะชีวิตห่างไกลยาเสพติด” โครงการทักษะวัยสัยห่างไกลยาเสพติด วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอ เมือง จังหวัดราชบุรี การอบรมมีระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2557 วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้มีทักษะ การป้องกัน รู้จักปฏิเสธ มีเจตคติที่ดีและมีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน และนักเรียนจะได้นำความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป การอบรมครั้งนี้มีนักเรียน ชั้น ม.2 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอำเภอเมือง จำนวน 9 โรงเรียน เข้ารับการอบรม จำนวน 90 คน ได้แก่โรงเรียนวัดดอนตลุง,วัดเกาะลอย,วัดเจติยาราม,วัดบางกระ,วัดบางลี่,วัด พิกุลทอง,วัดพเนินพลู,วัดน้ำพุและวัดห้วยไผ่ วิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจจากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดราชบุรี...ภาพกิจกรรม      ดวงตา/ภาพ/ข่าว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: