ประชุม วัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

evaluสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมปฏิบัติการโครงการ”วัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย.59 ให้กับครูผู้สอนใน 5 กลุ่มสาระหลัก ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,คณิตศาตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างข้อสอบตามแนว O-NET ,ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระวิชาและสพป.ราชบุรี เขต 1 มีแบบทดสอบในคลังข้อสอบที่ใช้เป็นแนวทางในการทดสอบนักเรียน โดยเชิญวิทยากรที่ให้ความรู้จากสำนักทดสอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,ศึกษานิเทศก์ สพป.รบ.1 และข้าราชการครูในสังกัด มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้  ดร.รังสรรค์   อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 รายงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: