โครงการโรงเรียนปลอดขยะ และการจัดการคัดแยกขยะแบบครบวงจร ปี 2559 โรงเรียนสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

3วันที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการครูและผู้นำนักเรียนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ และการจัดการคัดแยกขยะแบบครบวงจร ปี 2559 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ .1.ให้สถานศึกษาได้รู้และเข้าใจการดำเนินงานตามนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานในสถานศึกษาทุกแห่ง ตามนโยบายของรัฐบาลในทุกส่วนราชการดำเนินงานรณรงค์และสร้างวินัย จิตสำนึกในการคัดแยกขยะ การจัดการขยะแบบครบวงจรและรักษาสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่เน้นการสร้างวินัยการคัดแยกขยะ การจัดการขยะแบบครบวงจร มีผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการ 180 คน ผู้นำนักเรียน 50 คน และวิทยากรให้ความรู้การสร้างความตระหนักและการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการร่วมกันในการคัดแยกขยะและจัดการขยะในโรงเรียน โดย นายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมราชบุรี และคณะ , การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรและธนาคารขยะ โดย นายเกรียงศักดิ์ ดีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ , การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดย นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ และ การประกวดผลงานดีเด่น Best practice ด้านการจัดการขยะแบบครบวงจร โดย นางภิญญาอัญญ์ สุขผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ณ ห้องประชุมอาคารสามาคมผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน  ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: