ราชบุรี1จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

25สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน และ อบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย โรงเรียนสุจริตเครือข่าย  ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2559 ณ วาสนาดีรีสอร์ท & แคมป์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรม  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศชาติให้กับนักเรียน เพื่อสร้างประสบการณ์การฝึกปฏิบัติให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ “คนดีของแผ่นดิน”  นักเรียนที่อบรมมาจากโรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 20 จำนวน 38 โรงเรียน ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 38 คน และนักเรียน 190 คน รวมทั้งสิ้น 228 คน วิทยากรโดยคณะผู้บริหารและคณะครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ซึ่งเป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบและโรงเรียนสุจริตเครือข่าย จำนวน 10 โรง รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 คน แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 5 ฐาน ส่งเสริมคณลักษณะความสุจริตอันได้แก่ 1.ฐานกระบวนการคิด 2.ฐานมีวินัย 3.ฐานความซื่อสัตย์สุจริต 4.ฐานจิตอาสา 5. ฐานอยู่อย่างพอเพียง…ดวงตา เข็มทอง ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน         ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: