อบรม ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน

29สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนโดยเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมี่จิตสาธารณ แก่ชุมชน ซึ่งมีโรงเรียนสุจริตต้นแบบ เขตพื้นที่ฯ จำนวน 1 โรง ได้แก่โรงเรียนวัดห้วยตะแคงพรประชานุกูล โรงเรียนสุจริตเครอข่าย 10 % จำนวน 19 โรง โรงเรียนสุจริตเครือข่าย 20 % จำนวน 38 โรง รวมทั้งสิ้น 58 โรง วิทยากรผู้ให้ความรู้ประกอบด้วย นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนครปฐม, ป.ป.ช.จังหวัดราชบุรี, ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสุจริตต้นแบบ และโรงเรียนสุจริตเครือข่าย ร้อยละ 10 รวมวิทยากร จำนวน 28 คน มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 288 คน ผู้ดำเนินงานโครงการอบรมโดยคณะศึกษานิเทศก์                                                    ดวงตา เข็มทอง ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน     ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: