ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559 สังกัด สพป.รบ.1

24ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2559 และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำ ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เป็นแบบอย่างการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตหรืปฏิบัติในสถานศึกษา(Bast Practices : BP) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2559 จำนวน 5 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 15 คน และเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 และสถานศึกษาดีเด่นรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ จำนวน 3 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน จำนวน 250 คน  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน        ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: