ประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่16/2561

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมรับฟังรายการผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการ”พุธเช้าข่าว โรงเรียน.” เวลา 07.30 – 08.00 น. 🏫 หัวข้อกิจกรรมเด่น ดังนี้ *โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ ตัดผมนักเรียน “ควนแกบาร์เบอร์” โรงเรียนบ้านควนแก/สพป.สตูล *กิจกรรมอาสาภาคฤดูร้อน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม สพม.เขต9 *ค่ายเยาวชนรักพงไพร โรงเรียนบ้านน้ำปาด สพป.พิษณุโลก เขต 2 *”AR Book” สอนแทนแสนเพลิน” โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม.เขต1 *เตรียมเยาวชน…สู่การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ *การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ 2561 สพม.เขต32 และ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (โดยนายกรัฐมนตรี) หัวข้อ ดังนี้ จัดตั้งศูนย์ Smart Digital Hub ในพื้นที่ EEC โครงการร่วมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย(Alibaba Business School) การเปิด”ร้านค้าข้าวไทย” บนเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ โครงการความร่วมมือการท่องเที่ยวดิจิทัล และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 – 09.00 น. เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู โดยมีประเด็นข่าว ดังนี้ *โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (CONNEXT ED) *การมอบนโยบายการจัดการศึกษา ปี 2561 ในการประชุมเรื่อง”แนวโน้มและทิศทางการศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติ โรงเรียนนิติบุคคล” จ.เชียงราย *โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ *โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ข้อราชการ จาก สพฐ. *การประเมินตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธตามตัวชี้วัด กพร. ปี 2561 (สนก.) *โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (สกบ.) *การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย (ศพก.)

เสร็จจากประชุม Video Conference นายยรรยงค์ฯ ได้นำประเด็นข่าวมาประชุมข้อราชการกับคณะ พร้อมติดตามการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ดวงตา/ภาพ/ข่าว        ภาพประกอบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: