โครงการ “ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร” รุ่นที่ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับ 13 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ   กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช   กรมป่าไม้   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เครือเจริญโภคภัณฑ์   และกลุ่มบริษัททรู คอร์ปอร์เรชั่น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 4 ปีงบประมาณ 2561   เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรและธรรมชาติ ครอบคลุมทุกด้านของการดำรงชีวิต ให้นักเรียนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้ และมีศักยภาพในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของชาติ ตามศาสตร์พระราชาของ พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ควบคู่กับการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้ดำเนินการอบรม จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 3 วัน รุ่นที่ 1 วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 มีนักเรียนที่เข้าร่วม จำนวน 6 โรงเรียน  60 คน ดังนี้ 1) โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 2) โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 3) โรงเรียนบ้านบึง 4) โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 5) โรงเรียนบ้านพุคาย และ 6) โรงเรียนรุจิพัฒน์  ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก ดร.สมพร สามทองกล่ำ และทีมงานสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เดินทางมาให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการค่ายในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มาเป็นประธานในพิธีปิดค่าย และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

ดวงตา เข็มทอง /รายงาน

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: