สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เลย เขต 3 ดูงานเขตสุจริตราชบุรี 1

sujritนายยรรยงค์   เจริญศรี  และนายทรงสิทธิ์  ศิลปะธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน  48 คน สพป.เลย เขต 3  จำนวน 32 คน เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวการดำเนินงานเขตพื้นที่สุจริตของ สพป.ราชบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถ.ไกรเพชร  อ.เมือง  จ.ราชบุรี ในวันที่ 3 พ.ค. 59  เวลา  9.00 น. ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอการดำเนินการดังกล่าวโดย นายมาโนช  จันทร์แจ่ม  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในเรื่องเขตพื้นที่สุจริตดังกล่าว  ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์   สพป.รบ.1

ประชุม”โครงการค่ายเยาวชน..รักพงษ์ไพรฯ”

28วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม “โครงการค่ายเยาวชน..รักพงษ์ไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่จาก 9 องค์กรหลักคือ 1.มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ 2.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6.กรมพัฒนาที่ดิน 7.กรมส่งเสริมการเกษตร 8.สำนักงานกรุงเทพมหานคร 9.บ.ทรู คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินการจัดกิจกรรมที่จะมีขึ้น 4 รุ่น (รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 มิ.ย.59 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย.59 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย.59 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-26 มิ.ย.59) ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี จังหวัดราชบุรี  งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน     ภาพประกอบ

ขับเคลื่อนส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

vatในวันที่  27 เม.ย.59 เวลา 9.30 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  และ ผู้แทนศึกษานิเทศก์  ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดราชบุรี ในฐานะกรรมการอำนวยการและประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมกับวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี  สมาชิกสภาวัฒนาธรรมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมคุณธรรมดังกล่าว โดยมีนางณิทฐา  แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน   ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถ. ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี  เพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อน ณ โยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์  สพป.ราชบุรี เขต 1

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2559

19นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน กศจ. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ซึ่งทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุม มีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม จำนวน 35 คน  งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน   ภาพประกอบ

ประชุมชี้แจงโรงเรียนประชารัฐ

anigifวันที่  18 เม.ย. 59  เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  งามสุขสวัสดิ์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาที่รับผิดชอบโรงเรียนประชารัฐในสังกัดจำนวน 23 แห่ง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ถ.ไกรเพชร  อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อขับเคลื่อนในการนำร่องโรงเรียนแบบประชารัฐและขับเคลื่อน ยกระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณสมบัติและได้รับคัดเลือก

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2559

IMG_1624ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธมงคลอุดมศิริสวัสดิ์โชควัฒนชัย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทย และความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีนายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานจัดกิจกรรม และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานในอาคารเฉลิมพระเกรียติฯทุกหน่วยงานร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง  งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/ภาพ/ข่าว        ภาพประกอบ

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

anigif1 ในวันที่ 8 เมษายน59 เวลา 9.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ถ.ไกรเพชร  อ.เมืองราชบุรี  จ.ราชบุรี ให้กับสถานศึกษา 15 แห่ง เพื่อชี้แจงการประเมินกระบวนการการคัดเลือก Best  Practices  ของสถานศึกษาพอเพียงด้านการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในสังกัด  มีการชี้แจงเกณฑ์การประเมินกระบวนการคัดเลือก BP  ตัวอย่างการทำ Best การจัดหน่วยการเรียนรู้พอเพียง เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นมาตรฐานและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมชาย   งามสุขสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธาน

ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์  สพป.ราชบุรี เขต 1

วันที่ระลึกมหาจักกรีบรมราชวงศ์

anigif ในวันที่  6  เม.ย. 59 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  นำโดยนายทรงสิทธิ์  ศิลปะธารากุล และว่าที่ร้อยตรีสมชาย  งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1(สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน) เชิงเขาแก่นจันทร์  อ.เมืองราชบุรี  จ.ราชบุรี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย  โดยมีนายสุรพล  แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี  มีข้าราชการส่วนต่างๆ  ประชาชนในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วม ในพิธี.  ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

ประชุมแนวทางการจัดทำตัวชี้วัด KRS , ARS

1นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (KRS) และการจัดทำตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ARS) ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (KRS) และการจัดทำตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ARS) โดยนำวงจร PDCA = การวางแผนดำเนินงาน , DO = การลงมือปฏิบัติ , CHECK = การติดตามงาน , ACT = การประเมินและติดตามผล) โดยมีนายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม จำนวน 30 คน    ประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน          ภาพประกอบ

น้อมรำลึก“วันเจษฎา” ประจำปี 2559

31

วันที่ 31 มีนาคม 2559 นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะข้าราชการในสำนักงาน เข้าร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ประจำปี 2559  และพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 พร้อมกัน ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี        งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,692 other followers

%d bloggers like this: