พิธีมอบกิจการสถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา

anigifในวันที่ 30 พฤษภาคม  59 เวลา 9.00 น.มีพิธีลงนามและมอบกิจการสถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1และ เขต 2 มอบการดูแลสถานศึกษาเอกชน จำนวน 5 แห่งในจังหวัดราชบุรีให้แก่ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ดูแล ตามนโยบายและคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 4 อาคารทวารวดี  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดยมี ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ นายประสงค์  แย้มศิริ  รองผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นผู้แทนลงนามในพิธีมอบกิจการสถานศึกษาเอกชนในระบบอาชีวศึกษาที่เคยดูแลมอบให้กับ ดร.สุพล  ดนตรีสวัสดิ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อดูแลแทน โดยมีผู้มีเกียรติซึ่งเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา อาชีวศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  สื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานอาชีวะท้งภาครัฐและเอกชน มีความเชื่อมต่อและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สถานศึกษาเอกชนที่มอบการดูแลครั้งนี้เป็นสถานศึกษาที่ดำเนินการเกี่ยวกับอาชีวะจำนวน 5 แห่งได้แก่ ร.ร.ราชบุรีบริหารธุรกิจ, ร.ร.ดรุณาพาณิชยการราชบุรี,ร.ร.ดรุณาโปลีเทคนิค,ร.ร.ดอนบอสโก  อ.บ้านโป่ง,ร.ร.บ้านโป่งบริหารธุรกิจ ภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

การพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

matสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม  2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูที่สอนคณิตศาสตร์ จำนวน 50 คน จากโรงเรียนในสังกัด เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน สามารถบูรณาการรูปแบบ และเทคนิคต่างๆ เช่น การอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยนำไปปฏิบัติจริงได้ ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรซึ่งเป็นคณะอาจารย์จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยการนำของ ดร.เชาวฤทธิ์  พันธ์ทอง ประธานสาขาฯ มาเป็นผู้ให้ความรู้  และนายยรรยงค์  เจริญศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด  ภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์  สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

สพป.รบ.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่2/2559

27วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทางการดำเนินการและนำไปปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร การประสานงานระหว่างกลุ่มงานต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สู่สถานศึกษา ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาสู่บุคลากร สร้างความเข้าใจและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ,ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล,กลุ่มนิเทศฯ,กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,กลุ่มบริหารงานการเงินฯ,กลุ่มนโยบายและแผน,กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ,หน่วยตรวจสอบภายใน ได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบและดำเนินงานต่อไป        งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน         ภาพประกอบ

ราชบุรีเขต1เสริมสร้างความรู้”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประจำปีการศึกษา 2559

26ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดีโรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เวลา 13.30 – 16.15 น. นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯและคณะได้บรรยายเรื่องการขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประจำปีการศึกษา 2559 , การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 4 H , แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H และโรงเรียนนำร่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จำนวน 18 โรงเรียน มาจัดนิทรรศการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มีผู้บริหารสถานศึกษา, ครูฝ่ายวิชาการ และนักวิชาการ เข้าร่วมประชุมพร้อมเยี่ยมชม ให้กำลังใจครูและนักเรียน ที่ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ จำนวน 300 คน   งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน        ภาพประกอบ

การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

25ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าประชุมมีดังนี้ คณะติดตามจาก สพฐ. จำนวน 4 คน ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ที่ดูแลรับผิดชอบกลุ่มศึกษานิเทศฯ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ฯ ศึกษานิเทศก์ 5 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 โรงพร้อมครู ดังนี้โรงเรียนวัดน้ำพุ,อนุบาลราชบุรี,วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม,อนุบาลปากท่อ,บ้านหินสี,วัชัฎใหญ่,วัดด่านทับตะโก,รุจิรพัฒน์,บ้านท่ามะขาม,อนุบาลบ้านคา ,สาธารณสุข 1 คน,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 2 คน,กรรมการสถานศึกษา 2 คน,ผู้นำท้องถิ่น 1 คน รวมจำนวน 40 คน  งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน/ธนชาติ/ภาพ          ภาพประกอบ

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2559

24นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 , เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 72 ราย ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม จำนวน 45 คน    งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน      ภาพประกอบ

สพฐ.ติดตามการซื้อหนังสือเรียน

19วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการติดตาม สพฐ. โดย นางเพ็ญแข แต่งจันทร์ พร้อมคณะจำนวน 5 ท่าน เดินทางมาติดตามการซื้อหนังสือเรียน สภาพปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้และการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนวัดแคทราย และโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมติดตามการจัดซื้อหนังสือเรียนในครั้งนี้ด้วย   งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน     ภาพประกอบ

ประชุม”เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด”

18ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมการแข่งขันกีฬา “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด” ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มีนายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุมชี้แจงวางแผนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 28 คน   งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน       ภาพประกอบ

นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู”ราชบุรี”

anigifหน่วยงานการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะครูในจังหวัดราชบุรี กว่า 1,500 คน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดจากห้องชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี  ผ่าน Vedioconference  และ  ETV รายการ  ”นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” ” คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน ”  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ในเวลา  14.00น.-16.00 น.  ณ ห้องประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางณิทฐา  แสวงทอง  มาพบปะพูดคุยกับคณะครูในเวลา 13.30 น. ก่อนการถ่ายทอดสด และร่วมชมการถ่ายทอดสด  กับผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดราชบุรี ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี,นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี,นายสมชาย  รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8, ดูภาพกิจกรรม

 

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1รายงาน

ประชุมปฏิบัติการ AAR

12ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมปฏิบัติการจัดทำAAR (After Action Review) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น ห้องประชุมลีลาวดี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน จำนวน 150 คน เข้าร่วมประชุม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,703 other followers

%d bloggers like this: