ราชบุรี1ขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนประจำตำบล

2424 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม และเป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 50 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ มีการเตรียมพร้อม และสามารถดำเนินการ ตามแนวทางในการรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครูวิชาการ ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รวม 100 คน ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ณ ห้องประชุมลีลาวดี อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดหัวข้อ ITA ไ้ด้ที่ QR Code…ดวงตา เข็มทอง/รายงาน   ภาพประกอบ

โฆษณา

พิธีปิดอบรมและมอบวุฒิบัตรผู้อบรม (B.T.C)

17วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานปิดอบรมและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ Basic Unit Leader Training Course (B.T.C) รุ่นที่ 2/2562 จำนวน 87 ราย การอบรมมีระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี…ดวงตา/รายงาน/วิชนาถ/ถ่ายภาพ       ภาพประกอบ

การประชุมประจำเดือนเครือข่ายที่ 8

S__11665418วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและพูดคุยข้อราชการและแนวทางปฏิบัติประจำเดือนมิถุนายน ของเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 พร้อมทั้งเยี่ยมชมการสอนของคุณครู และเน้นย้ำถึงการใช้ DLTV ในการสอนนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี…ดวงตา/รายงาน/วิชนาถ/ถ่ายภาพ    ภาพประกอบ

#Coachingผอ.สถานศึกษาใหม่

12วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ออกให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษา นำโดย นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 นายวุฒิชัย บุญหล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) และนางสุดารัตน์ กุลวิศรุต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกแนะนำและให้คำปรึกษากับผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ จำนวน 2 ราย ดังนี้ นางศิวพร บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมณีลอย และนายอัษฎาวุธ ประเสริฐผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (ดวงตา/ข่าว/วิชนาถ/ถ่ายภาพ)…ภาพประกอบ

ติดตามการดำเนินงานเขตพื้นที่สุจริต (OIT)

10นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล (เขตพื้นที่สุจริต) ผู้เข้าประชุมดังนี้ นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 22 คน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต (ชั้น7) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี…ดวงตา/รายงาน    ภาพประกอบ

#Coachingผอ.สถานศึกษาใหม่

6.gifวันที่ 6 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ออกให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษา นำโดย นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 นายเฉลิม เทพสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวุฒิชัย บุญหล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) และนางสุดารัตน์ กุลวิศรุต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกแนะนำและให้คำปรึกษากับผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ จำนวน 2 ราย ดังนี้ นางสาวเกศรา จันทวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุคาย และนายอธิวัฒน์ บัวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำใส อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (ดวงตา/ข่าว/วิชนาถ/ถ่ายภาพ   ภาพประกอบ

ราชบุรีเขต1รับชมรายการพุธเช้าฯครั้งที่23/2562

IMG_4966วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เริ่มเวลา 07.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อำนวนการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว..โรงเรียน และ พุธเช้าข่าว..สพฐ. ครั้งที่ 23/2562 โดย นางนาตยา เกตุกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายเป็นประธานการประชุม หลังจากเสร็จการประชุมทางไกลได้ประชุมข้อราชการในสำนักงานต่อ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…ดวงตา เข็มทอง/รายงาน   ภาพประกอบ

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ปี 2562

3

ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 นำโดย นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำคณะข้าราการในสำนักงาน ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 มีกิจกรรมดังนี้ เวลา 07.00 น. นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและคณะข้าราชการทุกกลุ่มงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เวลา 08.30 น. นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯและคณะข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 และเวลา18.00 น. นางใจทิพย์ สังขวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำคณะข้าราการ ร่วมพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีดวงตา/ภาพข่าว   ภาพประกอบ

 

#Coachingผอ.สถานศึกษาใหม่

30วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ออกให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษา นำโดย นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนายวุฒิชัย บุญหล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) ออกแนะนำและให้คำปรึกษากับผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ จำนวน 2 ราย ดังนี้ นายปรัชญา ฟองน้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาอีส้าน และนายศรีชล ร้ายไพรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (ดวงตา/ข่าว/วิชนาถ/ถ่ายภาพ)    ภาพประกอบ

ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ละลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

30 พฤษภาคม 2562 เริ่มเวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำโดย นางนาตยา เกตุกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นำคณะข้าราชการในสำนักงาน ถวายราชสักการะ(พวงมาลา)งานรัฐพิธีวันที่ละลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ โรงยิมเนเซียมราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี…ดวงตา เข็มทอง/รายงาน     ภาพประกอบ

%d bloggers like this: