ต้อนรับ สพป.สก.1 ศึกษาดูงานเขตสุจริต

26วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ซึ่งมี นายเรือง จันทพันธ์ , นายบุญสม ทองทา ,นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นำข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ “เขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ” และการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานก่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์นำไปพัฒนาและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในหน่วยงานต่อไป มีผู้มาศึกษาดูงาน จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี     งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน         ภาพประกอบ

“มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ” ครั้งที่ 43

dr1ดร.รังสรรค์   อ้วนวิจิตร  ผู้อวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ” ดรุณาเกมส์ ครั้งที่ 43 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  อ.เมือง  จ.ราชบุรี ในวันที่ 24 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น.ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเด็ก เยาวชนและมวลชน ได้ตระหนักถึงการออกกำลังกาย พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา ฝึกทักษะ ด้านการแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างคนในองค์กร ภายใต้หัวข้อ “ดรุณา Green & CLEAN “ให้รู้จักรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีการแข่งขันกีฬาในวันที่ 24- 26 ส.ค. 59 มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย  ภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

บรรยากาศการรับสมัครครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

15-21บรรยากาศการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณชั้นล่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราบุรี โดยมีรายละเอียดสถิติการรับสมัครสอบแข่งขันฯ รวมผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 2,252 คน      ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน ภาพประกอบ

ราชบุรี1รับการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ปี 2559

23วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และข้าราชการในสำนักงาน ให้การต้อนรับ นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , นางอรางค์ลักษ์ มณีศิริ , นางสาวอุบลพรรณ มีจิตต์ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะติดตามและประเมินผลฯ มาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการฯ ตามมาตรฐาน สพท.และกลยุทธ์ จุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในการนี้มีรองผู้อำนวยการฯ ทุกท่าน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้องการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น เข้าร่วมประชุมและรายงานข้อมูล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน      ภาพประกอบ

 

อบรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

20เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น. นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นางภิญญาอัญญ์ สุขผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรมดังกล่าว การอบรมมีระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2559 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัด และขยายเครือข่ายในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยมี นายวิสูตร ปิ่นกระจายและคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้และมีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีผู้อบรมเป็นครูโรงเรียนในสังกัด จำนวน 86 คน ครูโรงเรียนเอกชน จำนวน 9 คน นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 2 คน นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 คน รวมทั้งหมด 98 คน       งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน

ราชบุรี1ร่วมแสดงความจงรักภักดี “วันแม่แห่งชาติ” ปี 2559

12สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความสามัคคี โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี กำหนดการพิธีดังนี้  เวลา 6.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร โดยมีนายทรงสิทธฺ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำข้าราชการในสำนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และปล่อยปลา  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา    เวลา 8.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำข้าราชการในสำนักงานร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ณ โรงยิมเนเซียมราชบุรี  เวลา 16.30 น. พิธีเดินเทิดพระเกียรติอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมีนายยรรยงค์ เจริญศรี นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล และว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และข้าราชการในสำนักงานร่วมเดินเทิดพระเกียรติจากโรงเรียนดรุณาราชบุรีเดินตามเส้นทางที่กำหนดไปยังโรงยิมเนเซียม   งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน           ภาพประกอบ

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

11ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร , ตรวจคุณสมบัติ , บันทึกข้อมูล , การเงิน , ฝ่ายสถานที่ , ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่และกำชับให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังในการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2559 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน           ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน     ภาพประกอบ

ประชุมคัดเลือกครู”รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2559″

8สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยมี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม จำนวน 17 คน  งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน

ประชุมปฏิบัติการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

cblในวันที่ 8 สิงหาคม 59 เวลา 8.30 น. นายทรงสิทธิ์   ศิลปะธารากุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดประชุมปฏิบัติการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based  Learning) ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคุณครูจำนวน  180 คน ณ ห้องประชุมแพรวอาภาเพลส อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้แนวคิดด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และทักษะในศตวรรษที่ 21 พัฒนาระบบห้องเรียนแห่งอนาคต และ การออกแบบการจัดกิจกรรมในรูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  CBL MODEL เพื่อให้ครูได้นำแนวคิดไปใช้ในการปรับกระบวนการ การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรคือ ดร.วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ, ดร.สมพร  สามทองกล่ำ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สพฐ. และ ครูผู้สอนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมเป็นคณะทำงาน ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/ภาพ/ข่าว

พัฒนาครูบรรณารักษ์บรูณาการส่งเสริมการอ่าน

libaryวันที่ 6 ส.ค.59 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  งามสุขสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในการอบรมพัฒนาครูบรรณารักษ์ ในสังกัด จำนวน 180  คน ในการใช้ห้องสมุดอิเลคทรอนิกค์และบูรณาการส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องประชุมลีลาวดี  ต.ดอนตะโก  อ.เมือง จ.ราชบุรี จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการใช้ห้องสมุดโดยการใช้โปรแกรมห้องสมุดอิเลคทรอนิคและบรูณาการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านร่วมกับการใช้ห้องสมุด วิทยากรเป็นศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ภาพ/ข่าว

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,779 other followers

%d bloggers like this: