รับผลงาน OBEC AWARDS ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดรับผลงาน OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 8-9 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ภาพประกอบ

โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมปฏิบัติการ โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เพื่อทำความเข้าใจและจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการค่ายเชื่อมโยงกับหลักสูตรการสอนของครูตามบริบทโรงเรียนและขับเคลื่อนขยายผลสู่โรงเรียน โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ภาพประกอบ

ประชุมผู้บริหารเครือข่าย 7

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 อำเภอจอมบึง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ภาพประกอบ

พิธีมอบรางวัลครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ภาพประกอบ

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ภาพประกอบ

ต้อนรับผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ให้การต้อนรับ นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางมาส่ง นางสาวพุทธชาด ทองหยวก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาพประกอบ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน

นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เป็นประธานประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาความดีความชอบประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ภาพประกอบ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเดินทางไกล

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเดินทางไกล ของลูกเสือ เนตรนารี สำรองและสามัญ กลุ่มพันธมิตร สพป.รบ.1 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ ค่ายลูกเสือเขานกกระจิบ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีลูกเสือ เนตรนารี สำรองและสามัญ เข้าร่วมกิจกรรม 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) โรงเรียนบ้านหนองปรือ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาพระเอก โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) และโรงเรียนบ้านหนองวัวดำ จำนวนทั้งสิ้น 320 คน ภาพประกอบ

พิธียกเสาเอกอาคารเรียนอนุบาล

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธียกเสาเอกอาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง จากการจัดสรรงบประมาณจากรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,919,000.00 บาท ณ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ภาพประกอบ

ประชุมพิจารณารางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับเขตพื้นที่

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. – 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โดย นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีคณะกรรมการประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ประธานเครือข่าย 1 – 9 ผู้บริหารสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 59 คน ดำเนินการประชุมโดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ภาพประกอบ

<span>%d</span> bloggers like this: