ราชบุรีเขต1รับชมพุธเช้าฯครั้งที่40/2561

4นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังรายการผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ในรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน”เวลา 07.30-08.00 น. และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00-09.00 น. ครั้งที่ 40/2561 ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) เสร็จจากรับชมรายการดังกล่าว นายยรรยงค์ฯ ได้ประชุมข้อราชการกับคณะต่อ จนถึงเวลา 11.00 น.     ดวงตา/รายงาน    ภาพประกอบ

Advertisements

พิธีถวายบังคมและจุดเทียน

3นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 นำคณะข้าราชการในสำนักงาน ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี     ดวงตา/รายงาน   ภาพประกอบ

ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

2นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 นำคณะข้าราชการในสำนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี      ดวงตา/รายงาน            ภาพประกอบ

ประชุม สังเคราะห์ สื่อสาร แนวทางการประเมินตนเองฯ

1นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม สังเคราะห์ สื่อสารแนวทางการประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(Self assessment report : SAR) โรงเรียนประชารัฐ มีผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ชั้น 7 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   ดวงตา/รายงาน     ภาพประกอบ

จัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนSTEM Education Camp

วันที่ 22สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการค่ายวิชาการ สะเต็มศึกษา(STEM Education Camp) ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) โดยมี นายเฉลิม เทพสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิด วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) มากยิ่งขึ้น และมีทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และ เพื่อสนับสนุนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และของเยาวชนของชาติ คิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) นำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม      ภาพประกอบ  

ประชุมโครงการคุณธรรม สพฐ.

IMG_0579เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรในพิธีเปิดโครงการคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบรรยายพิเศษเรื่อง”ศาสตร์พระราชา” ผู้เข้าประชุมคือผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมแพรวอาภาเพลส อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…ประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน           ภาพประกอบ

ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานตามมาตรฐานสำนักงาน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและสำนักงานสามารถบริหารจัดการตามภารกิจงานได้ตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ผู้เข้าประชุมคือ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและลูกจ้าง รวมจำนวน 87 คน ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี          ประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน

_MG_4507สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำโดยนายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นำคณะข้าราชการให้การต้อนรับ นายชูเกียรติ บุญรอด นางวัฒนา โคตรมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และคณะ จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุตจริตต่อหน้าที่ราชการ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานตามกลุ่ม/หน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ชั้น 4,6 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี…ภาพประกอบ    ดวงตา  เข็มทอง/รายงาน

ประชุมจัดทำแผนความต้องการงบประมาณฯ

_MG_4396วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนความต้องการงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง โดยมี นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 3 สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ การประชุมดำเนินงานโดยกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องเวลาดีแกรนด์บอลรูม โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี…ภาพประกอบ    ดวงตา  เข็มทอง/รายงาน

คัดเลือกธุรการโรงเรียน”โครงการคืนครูให้นักเรียน”

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ทำการสอบข้อเขียน(เวลา 10.00-12.00 น.) และสัมภาษณ์(เวลา 13.00 น.) โดยมี นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานดำเนินการและเดินตรวจเยียมเพื่อให้กำลังใจผู้เข้าสอบ มีผู้เข้าสอบ จำนวนทั้งสิ้น 236 คน (ผู้มีสิทธิสอบ จำนวน 284 คน ไม่มาสอบ จำนวน 48 คน) ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การดำเนินการสอบดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว เป็นไปอย่างเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม…ภาพประกอบ   ดวงตา  เข็มทอง/รายงาน

%d bloggers like this: