งานเกษียณอายุราชการ 2558 สพป.ราชบุรี เขต 1

18สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดพิธีงานมุทิตาจิต กตัญญู ผู้กษียณอายุราชการ ประจำปี 2558  “ผู้ทรงคุณค่า อำลาราชการ ด้วยวันวานที่ภาคภูมิ” วันที่ 18 กันยายน 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ในครั้งนี้มีข้าราชการเกษียณอายุราชการ ดังนี้ นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่, นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการ, นายสุริยา พิทูรสกุล รองผู้อำนวยการ, นายพิชัย ลิ้มติ้ว ศึกษานิเทศก์, นางสาวสุณี ทรัพย์ประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลฯ, ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ รวมจำนวน 116 คน  ทีมประชาสัมพันธ์/รายงาน/รับชมภาพคลิกอัลบั้มทีมถ่ายภาพ สพป.รบ.1(กล้อง1), (กล้อง2), (กล้อง3), (กล้อง4),

สร้างบ้านตามโครงการ”คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1

IMG_7108นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ 7 คณะครูและนักเรียน ร่วมทำพิธียกเสาเอกบ้าน เด็กชายสุรศักดิ์ แสงภักดี นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งแฝก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”   ภาพกิจกรรม     ดวงตา/รายงาน

พัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ ในสังกัด สพป.รบ.1

IMG_6904สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการศึกษาดูงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ ในสังกัด ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558  โดยนำคณะลูกจ้างประจำในสังกัด จำนวน 66 คน ไปศึกษาดูงานด้านการจัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนวัดทองนพคุณ อำเภอเมืองเพชรบุรี และโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหน้องหญ้าปล้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และผ่อนคลายตามสบายที่น้ำพุร้อนหนองหญ้าปล้อง ทั้งนี้ นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้เดินทางมาให้กำลังใจก่อนคณะจะออกเดินทางไปศึกษาดูงาน โดยมีนายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย   ภาพกิจกรรม     ดวงตา/รายงาน

งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี

IMG_8820งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 5 รอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี จากลูกเสือทุกหมู่เหล่าจากเครือข่าย 9 เครือข่ายที่สังกัด สพป.รบ.1 ตั้งแต่วันที่ 19 – 21 ส.ค.58 โดยผู้เข้าร่วมชุมเป็นลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาทุกหมู่เหล่า จำนวน 600 คน ณ ค่ายลูกเสือ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ขอ่งคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ และเป็นการดำเนินกิจกรรมลูกเสือไห้เป็นไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาลูกเสือและบุคลากรในการเสริมสร้างศักยภาพ ให้ลูกเสือได้มาอยู่ค่ายพักแรม ประกอบกิจกรรมร่วมกัน อันนำมาซึ่งความรู้รักสามัคคี มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมพลเมืองให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในกิจกรรมครั้งนี้ นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้เกี่ยรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด เมือวันที่ 19 ส.ค. 58 เว่ลา 16.00 น. ทีมข่าวประชาสัมพันธ์รายงาน

อนุบาลราชบุรี ฉลองรางวัลพระราชทาน

IMG_4481นายเสน่ห์ โอฐกรรม ผู้บริหาร ร.ร. โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน สมาคมผู้ปกครอง ได้พร้อมใจกันจัดงานฉลองรางวัลพระราชทานของโรงเรียน ณ บริเวณอาคารโดม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านต่อการศึกษา โดยมีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน ในเวลา 9.00 น.พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้เกี่ยวข้องและสวมเสืิ้อสามารถของนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน มีผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1ได้รับเกี่ยรติให้กล่าวชื่นชมในผลงานของโรงเรียนที่ทำงานอย่างทุ่มเทมาโดยตลอด ต่อจากนั้นเป็นพิธีสงฆ์และผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร

 

ราชบุรี1 จัดอบรมพัฒนาครูตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR รุ่นที่ 1

15วันที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมพัฒนาครูตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี ระยะเวลาในการอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-16และ 22 สิงหาคม 2558 มีครูผู้เข้าอบรม จำนวน 116 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ให้ความรู้เป็น ์Native speakers   ภาพกิจกรรม    ดวงตา/ภาพ/ข่าว

โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” สังกัด สพป.รบ.1

13-14เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ จำนวน 9 คน ในอำเภอเมือง,ปากท่อ,จอมบึง,สวนผึ้ง,บ้านคา ดังนี้ ด.ช.พิชานนท์ แก้วฉ่ำ ป.4 ร.ร.วัดหนองกระทุ่ม ด.ญ.สุภาพร เที่ยงตรง ม.2 ร.ร.วัดเขาวังฯ ด.ช.ธนวัฒน์ ท้าวจันทร์ ป.4 ร.ร.บ้านห้วยยางโทน ด.ช.ขันทิมา ศิลปี ป.2 ร.ร.บ้านยางคู่ น.ส.ปนัดดา ลี้กิมฮุย ม.2 ร.ร.วัดพิกุลทอง  ด.ญ.น้ำอ้อย สนธิ์สุทธิ(เด็กพิเศษทางการเรียนรู้) ป.5 ร.ร.บ้านจอมบึง ด.ช.สุรศักดิ์ แสงภักดี ป.5 ร.ร.บ้านทุ่งแฝก ด.ญ.นฤมล บุญทิน ป.6 ร.ร.บ้านสวนผึ้ง ด.ช.ภานุพงษ์ สมพรมทิพย์ ป.6 ร.ร.บ้านลำพระ การเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดสภาพความเป็นจริงนำมาดำเนินการพิจารณาต่อไป  ภาพกิจกรรม 13สค.58 , 14สค.58          ดวงตา/ภาพ/ข่าว

สตผ.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2

28วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่มและคณะผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลให้ นางสุนิดา ศุภอักษร สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) และคณะ ที่เข้าติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 1ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ภาพกิจกรรม   ดวงตา/ภาพ/ข่าว

งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 4 เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2558

IMG_6512สพป.ราชบุรี เขต 1 สพป.ราชบุรี เขต 2 สพป.นครปฐม เขต 1 และสพป.นครปฐม เขต 2 จัดงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 4 เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6 ปี 2558 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จ.นครปฐม โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้  ภาพกิจกรรม     ดวงตา/ภาพ/ข่าว

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

21นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าอบรมคือผู้บริหารสถานศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญด้าน ICT โรงเรียนละ 1 คน โดยจัดให้เครือข่ายที่ 1-4 เข้าประชุมเวลา 9.00-12.00 น. และ เครือข่ายที่ 5-9 ประชุมเวลา 13.00-16.30 น. วิทยากรที่ให้ความรู้ นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สพป.ราชบุรี เขต 1  ดวงตา/ภาพ/ข่าว  ภาพกิจกรรม

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers