ขยายผลโครงการสถานศึกษาแห่งความดี

bestsในวันเสาร์ที่ 2ก.ค.59 เวลา 9.00 น. ดร.รังสรรค์   อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการขยายผลโครงการในพระราชดำริ “สถานศึกษาแห่งความดี”ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่เข้าสู่โครงการ ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน 180 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมให้เยาวชนให้มีความเข้มแข็งในทุกด้านโดยปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  เติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดีของสังคม สร้างคนดีสู่สังคม ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีจำนวน 2 รุ่นๆละ 1 วัน และในวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค.59 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นคุณครูในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 180 คนเช่นเดียวกัน โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรจากสถาบันสังคมศึกษา จำนวน 4 คนและคุณครูในสังกัด สพป.รบ.1 อีก 9 ท่านเป็นคณะทำงาน งบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก จังหวัดราชบุรี ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครูผู้ช่วย

newteacherในวันที่ 1 ก.ค.59 เวลา  13.00 น.ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมลีลาวดี  ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 จำนวน 54 คน ที่มีครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ในโรงเรียน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับทราบถึงวิธีการติดตามและประเมินการปฏิบัติตนของครูผู้ช่วยตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2556 โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมชาย  งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นวิทยากร ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือ จ.ราชบุรี ปี 59

scout59สำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 ก.ค.59 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี มี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีและได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้กำกับลูกเสือ  ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน มีกองลูกเสือจากหลายสถานศึกษาเข้าร่วมทำพิธีในวันนี้ ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

สพป.รบ.1เร่งแก้ไขการขาดแคลนบุคลากรครู บรรจุครูผู้ช่วย 54 อัตรา

newteacherสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการเรียกบรรจุผู้ผ่านสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ขึ้นบัญชีรอบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตอ1ที่ ประกาศ ณ วันที่  20 ตุลาคม  2558  เพื่อรับการบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 4 กลุ่มวิชาเอก คือวิชาเอกคณิตศาสตร์ 8 ราย  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 9 ราย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  18 ราย  วิชาเอกสังคมศึกษา  19 ราย รวมจำนวน 54 ราย เข้ารายงานตัวและชี้แจงโดยกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ เมื่อวันศุกร์ที่  1 ก.ค. 59 เวลา 8.45 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ถ.ไกรเพชร  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีผู้อำนวยการฯและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อเร่งแก้ไขการขลาดแคลนอัตรากำลังครูของโรงเรียนในเขตพื้นที่

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1รายงาน

ราชบุรี1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2559

28ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในการประชุมครั้งนี้ทางสำนักงาน กกต.จังหวัดราชบุรี ได้ร่วมประชุมและชี้แจงให้ความรู้โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ(6 สัปดาห์ประชามติ) และมีข้าราชการ สพม.8 ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.8 ได้ร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย   งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน     ภาพประกอบ

เยี่ยมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร รุ่น 4 สพป.รบ.1

fr1ในวันอาทิตย์ที่  26 มิ.ย. 59  เวลา  11.00 น. ดร.รังสรรค์   อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดเป็นรุ่นที่ 4และเป็นรุ่นสุดท้ายของกิจกรรม ณ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯกรมป่าไม้ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  พร้อมเป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนและวิทยากร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย   ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

อบรม “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”รุ่น1

25เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1  โดยมีท่าน ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดราชบุรี และครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1การศึกษา  ข้อมูลข่าวและภาพโดย ศน.คมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ปี 59

24นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมการประกวดจำนวน 4 โรง ดังนี้ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ กองลูกเสือ สามัญ ,โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา กองลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ , โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน กองลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ , โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ กองเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เพิ่อคัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนจังหวัด ไปเข้าร่วมการประกวดฯ ระดับประเทศต่อไป (ข้อมูลภาพ/ข่าว/โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)    ภาพประกอบ

ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

teในวันที่  24 มิ.ย. 59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CFR ของครูภาษาอังกฤษที่มีความสามารถในระดับ B เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้สูงขึ้น จำนวน 9 คน และมีคุณครูที่มีความพิการทางสายตารวมอยู่ด้วย 1 คน โดยใช้สถานที่สอบห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.ไกรเพชร  ต.หน้าเมือง อ.เมือง  จ.ราชบุรี เป็นสนามในการสอบ มีว่าที่ร้อยตรีสมชาย  งามสุขสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานและให้กำลังใจกับคุณครูผู้เข้าทดสอบ เริ่มทดสอบเวลา  14.00 น. ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

สพฐ.ติดตามผลการดำเนินงาน”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ราชบุรี1

21ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และนายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ได้จัดเตรียมเอกสารนำเสนอข้อมูลพร้อมรับคณะติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการติดตามโดย นายอัศนีย์ ศรีสุข อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และนายฉัตรชัย หวังมีจงมี สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี     ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน     ภาพประกอบ

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,722 other followers

%d bloggers like this: