เตรียมการประเมินครูด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ

englishในวันที่ 3 กันยายน 59 เวลา 9.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 จัดอบรมครูผู้สอนที่สมัครเข้ารับการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในสังกัดจำนวน 103 คน ณ ห้องประชุมลีลาวดี  ต.ดอนตะโก  อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อแนะแนวทางและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนและใช้เครื่องในการเข้ารับการสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะทดสอบเพื่อประเมินความรู้จริง ในวันเสาร์ที่ 10  กันยายน 59  ณ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสงช่วง สุวนิช) ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ และการจัดการคัดแยกขยะแบบครบวงจร ปี 2559 โรงเรียนสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

3วันที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการครูและผู้นำนักเรียนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ และการจัดการคัดแยกขยะแบบครบวงจร ปี 2559 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ .1.ให้สถานศึกษาได้รู้และเข้าใจการดำเนินงานตามนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานในสถานศึกษาทุกแห่ง ตามนโยบายของรัฐบาลในทุกส่วนราชการดำเนินงานรณรงค์และสร้างวินัย จิตสำนึกในการคัดแยกขยะ การจัดการขยะแบบครบวงจรและรักษาสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่เน้นการสร้างวินัยการคัดแยกขยะ การจัดการขยะแบบครบวงจร มีผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการ 180 คน ผู้นำนักเรียน 50 คน และวิทยากรให้ความรู้การสร้างความตระหนักและการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการร่วมกันในการคัดแยกขยะและจัดการขยะในโรงเรียน โดย นายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมราชบุรี และคณะ , การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรและธนาคารขยะ โดย นายเกรียงศักดิ์ ดีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ , การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดย นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ และ การประกวดผลงานดีเด่น Best practice ด้านการจัดการขยะแบบครบวงจร โดย นางภิญญาอัญญ์ สุขผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ณ ห้องประชุมอาคารสามาคมผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน  ภาพประกอบ

ติดตามนโยบายอ่าน –ออกเขียนได้

readwriteในวันที่ 2 กันยายน  59  ดร.รังสรรค์   อ้วนวิจิจร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ออกติดตามนโยบายการอ่านออก-เขียนได้ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้แก่  โรงเรียนวัดด่านทับตะโก ,โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง,ร.ร.อนุบาลจอมบึง   อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  โดยให้เด็กอ่านทดสอบเป็นรายคนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึง 6 เพื่อเร่งรัด กำกับ ติดตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.รังสรรค์  เปิดเผยว่า การอ่านออกเขียนได้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของเด็กที่ส่งผลในการพัฒนาในการเรียนรู้และเป็นตัวแปรที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  และเป็นหน้าที่หลักของคุณครูในการกวดขันเอาใจใส่โดยมีผู้บริหารดูแลอย่างใกล้ชิด  ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์รายงาน

 

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1

1วันที่ 1 กันยายน 2559 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมและทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้การต้อนรับ จากการทดสอบการสุ่มนักเรียนให้อ่านหนังสือให้ฟัง ท่าน ดร.รังสรรค์ฯ ได้ชมนักเรียนทุกคนอ่านหนังสือได้ดีและอ่านคล่องเป็นที่น่าพอใจ และได้ร่วมต้อนรับคณะข้าราชการครูโรงเรียนธนาคารออมสิน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้มาศึกษาดูงาน”สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน     ภาพประกอบ

ประเมินผู้บริหารดีเด่น

bestdirecวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ออกประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  นำโดยนายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  นางปราณี  ไทยคุปต์  ผอ.ร.ร.อนุบาลราชบุรี  อ.เมืองราชบุรี, นายเฉลิม เทพสวัสดิ์  ผอ.ร.ร.บ้านจอมบึง   นายบรรพต วรรณศิริ   ผอ.ร.ร.วัดเขาปิ่นทอง  อ.จอมบึง และนายโสวัฒน์   เหลาธรรม  ผอ.ร.ร.ประชาพัฒนาวิทย์   อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี  ออกประเมิน ร.ร.บ้านโป่งกระทิงบน,ร.ร.บ้านห้วยท้าง,ร.ร.วัดชัฏใหญ่และร.ร.วัดเจติยาราม  สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน

ประเมินความยั่งยืนต้นแบบ ร.ร.ดีประจำตำบล

tonวันที่ 31สิงหาคม 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำโดยว่าที่ร้อยตรีสมชาย  งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฯและคณะศึกษานิเทศก์  เวลา 9.00 น. ได้เข้าประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ  และ เวลา 13.00 น. โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  มีคณะครู นักเรียนและผู้บริหารอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูล

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์  สพป.ราชบุรี เขต 1

ต้อนรับ สพป.สก.1 ศึกษาดูงานเขตสุจริต

26วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ซึ่งมี นายเรือง จันทพันธ์ , นายบุญสม ทองทา ,นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นำข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ “เขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ” และการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานก่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์นำไปพัฒนาและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในหน่วยงานต่อไป มีผู้มาศึกษาดูงาน จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี     งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน         ภาพประกอบ

“มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ” ครั้งที่ 43

dr1ดร.รังสรรค์   อ้วนวิจิตร  ผู้อวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ” ดรุณาเกมส์ ครั้งที่ 43 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  อ.เมือง  จ.ราชบุรี ในวันที่ 24 ส.ค. 59 เวลา 9.30 น.ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเด็ก เยาวชนและมวลชน ได้ตระหนักถึงการออกกำลังกาย พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา ฝึกทักษะ ด้านการแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างคนในองค์กร ภายใต้หัวข้อ “ดรุณา Green & CLEAN “ให้รู้จักรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีการแข่งขันกีฬาในวันที่ 24- 26 ส.ค. 59 มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย  ภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

บรรยากาศการรับสมัครครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

15-21บรรยากาศการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณชั้นล่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราบุรี โดยมีรายละเอียดสถิติการรับสมัครสอบแข่งขันฯ รวมผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 2,252 คน      ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน ภาพประกอบ

ราชบุรี1รับการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ปี 2559

23วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และข้าราชการในสำนักงาน ให้การต้อนรับ นางสาวกัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , นางอรางค์ลักษ์ มณีศิริ , นางสาวอุบลพรรณ มีจิตต์ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะติดตามและประเมินผลฯ มาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการฯ ตามมาตรฐาน สพท.และกลยุทธ์ จุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในการนี้มีรองผู้อำนวยการฯ ทุกท่าน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้องการดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น เข้าร่วมประชุมและรายงานข้อมูล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน      ภาพประกอบ

 

%d bloggers like this: