ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2559

19นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน กศจ. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ซึ่งทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุม มีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม จำนวน 35 คน  งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน   ภาพประกอบ

ประชุมชี้แจงโรงเรียนประชารัฐ

anigifวันที่  18 เม.ย. 59  เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  งามสุขสวัสดิ์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาที่รับผิดชอบโรงเรียนประชารัฐในสังกัดจำนวน 23 แห่ง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ถ.ไกรเพชร  อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อขับเคลื่อนในการนำร่องโรงเรียนแบบประชารัฐและขับเคลื่อน ยกระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณสมบัติและได้รับคัดเลือก

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2559

IMG_1624ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธมงคลอุดมศิริสวัสดิ์โชควัฒนชัย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมไทย และความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีนายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานจัดกิจกรรม และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานในอาคารเฉลิมพระเกรียติฯทุกหน่วยงานร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง  งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/ภาพ/ข่าว        ภาพประกอบ

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

anigif1 ในวันที่ 8 เมษายน59 เวลา 9.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ถ.ไกรเพชร  อ.เมืองราชบุรี  จ.ราชบุรี ให้กับสถานศึกษา 15 แห่ง เพื่อชี้แจงการประเมินกระบวนการการคัดเลือก Best  Practices  ของสถานศึกษาพอเพียงด้านการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในสังกัด  มีการชี้แจงเกณฑ์การประเมินกระบวนการคัดเลือก BP  ตัวอย่างการทำ Best การจัดหน่วยการเรียนรู้พอเพียง เพื่อให้สถานศึกษาได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นมาตรฐานและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมชาย   งามสุขสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธาน

ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์  สพป.ราชบุรี เขต 1

วันที่ระลึกมหาจักกรีบรมราชวงศ์

anigif ในวันที่  6  เม.ย. 59 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  นำโดยนายทรงสิทธิ์  ศิลปะธารากุล และว่าที่ร้อยตรีสมชาย  งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1(สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน) เชิงเขาแก่นจันทร์  อ.เมืองราชบุรี  จ.ราชบุรี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย  โดยมีนายสุรพล  แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี  มีข้าราชการส่วนต่างๆ  ประชาชนในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วม ในพิธี.  ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

ประชุมแนวทางการจัดทำตัวชี้วัด KRS , ARS

1นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (KRS) และการจัดทำตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ARS) ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (KRS) และการจัดทำตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ARS) โดยนำวงจร PDCA = การวางแผนดำเนินงาน , DO = การลงมือปฏิบัติ , CHECK = การติดตามงาน , ACT = การประเมินและติดตามผล) โดยมีนายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม จำนวน 30 คน    ประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน          ภาพประกอบ

น้อมรำลึก“วันเจษฎา” ประจำปี 2559

31

วันที่ 31 มีนาคม 2559 นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะข้าราชการในสำนักงาน เข้าร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ประจำปี 2559  และพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 พร้อมกัน ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี        งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน

มิติใหม่ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ

outสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบประเภทกวดวิชาและประเภทอื่นๆ  ในวันที่  30 มี.ค. 59  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ  ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี มีผู้บริหารและผู้สอนในโรงเรียนนอกระบบ เข้าร่วมรับฟังชี้แจง  โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมชาย  งามสุขสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต1 เป็นประธาน    นายกฤษณะ     แก้วแดง  ประธานโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  เป็นผู้รายงานและร่วมให้แนวทางชี้แจงในการยกระดับมาตรฐาน

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์  สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ

spacสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ในสังกัด  สอบสัมภาษณ์  ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี   อ.เมือง  จ.ราชบุรี ในวันที่  29  มี.ค. 59  เวลา 9.00 น. มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจำนวน  52 คน มี ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ประชุมมอบนโยบายและเกณฑ์การคัดเลือก ให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแก่คณะกรรมการ

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

 

 

กิจกรรม”ว่ายน้ำเพื่อชีวิต

ว่ายน้ำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) นักเรียนในสังกัด จำนวน 200 คน (หลักสูตร 5 วัน 10 ชั่วโมง) โดยมีกำหนดการฝึกสอนเป็น 4 รุ่น ดังนี้
สระว่ายน้ำโรงเรียนดรุณาราชบุรี
รุ่นที่ 1 วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2559
รุ่นที่ 2 วันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2559
สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รุ่นที่ 1 วันที่ 21 – 25 มีนาคม 2559
รุ่นที่ 2 วันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2559
#วัตถุประสงค์เพื่อฝึกหัดให้นักเรียนและเยาวชนว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบเหตุทางน้ำ และรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้อื่นอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล ปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ให้การช่วยเหลือ       ทั้งนี้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและอำนวยความสะดวกนำทีมโดย นางภิญญาอัญญ์ สุขผล ผู้อำนวยการกลุ่มและคณะ   ทีมประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน       ภาพประกอบ สระว่ายน้ำโรงเรียนดรุณา สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,696 other followers

%d bloggers like this: