การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลและการปฏิรูประบบประกันคุณภาพ

gbในวันที่  29   กันยายน  2559  เวลา  9.00 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลและประชุมวิชาการเรื่องการปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมมอบโล่รางวัลให้โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล ซึ่งมีผลการประเมินในระดับดีถึงดีเยี่ยมจำนวน 30 แห่ง และโล่รางวัลโรงเรียนที่มีผลงานเป็นเลิศ(Best practice) 1 โรงเรียน  1 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 แห่ง และได้นำผลงานมาแสดงเพื่อเผยแพร่ผลงานด้วยคือ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลจอมบึง อ.จอมบึง,โรงเรียนวัดดอนตลุง โรงเรียนวัดน้ำพุ อ.เมืองราชบุรี  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมทุกโรงเรียน ณ โรงแรม  ณ เวลา  ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี พร้อมทั้งมีการประชุมทางวิชาการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ ให้มีแนวทางดำเนินงานตามนโยบายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง วิทยากรให้ความรู้โดยนายมาโนช  จันทร์แจ่ม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1  ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

อบรม ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน

29สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนโดยเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมี่จิตสาธารณ แก่ชุมชน ซึ่งมีโรงเรียนสุจริตต้นแบบ เขตพื้นที่ฯ จำนวน 1 โรง ได้แก่โรงเรียนวัดห้วยตะแคงพรประชานุกูล โรงเรียนสุจริตเครอข่าย 10 % จำนวน 19 โรง โรงเรียนสุจริตเครือข่าย 20 % จำนวน 38 โรง รวมทั้งสิ้น 58 โรง วิทยากรผู้ให้ความรู้ประกอบด้วย นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนครปฐม, ป.ป.ช.จังหวัดราชบุรี, ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสุจริตต้นแบบ และโรงเรียนสุจริตเครือข่าย ร้อยละ 10 รวมวิทยากร จำนวน 28 คน มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 288 คน ผู้ดำเนินงานโครงการอบรมโดยคณะศึกษานิเทศก์                                                    ดวงตา เข็มทอง ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน     ภาพประกอบ

ราชบุรี1จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

25สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน และ อบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย โรงเรียนสุจริตเครือข่าย  ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2559 ณ วาสนาดีรีสอร์ท & แคมป์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรม  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศชาติให้กับนักเรียน เพื่อสร้างประสบการณ์การฝึกปฏิบัติให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ “คนดีของแผ่นดิน”  นักเรียนที่อบรมมาจากโรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 20 จำนวน 38 โรงเรียน ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 38 คน และนักเรียน 190 คน รวมทั้งสิ้น 228 คน วิทยากรโดยคณะผู้บริหารและคณะครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ซึ่งเป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบและโรงเรียนสุจริตเครือข่าย จำนวน 10 โรง รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 คน แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 5 ฐาน ส่งเสริมคณลักษณะความสุจริตอันได้แก่ 1.ฐานกระบวนการคิด 2.ฐานมีวินัย 3.ฐานความซื่อสัตย์สุจริต 4.ฐานจิตอาสา 5. ฐานอยู่อย่างพอเพียง…ดวงตา เข็มทอง ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน         ภาพประกอบ

พัฒนาศักยภาพบุลากร สพป.รบ.1

23เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำโดย ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำในสำนักงาน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสำนักงาน และศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มี นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กล่าวต้อนรับ พร้อมให้การบรรยายแนะนำสำนักงานและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดงานกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 60 ปี “วันวานที่บากบัน วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ให้แด่ นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ และนางสาววรรณี รัตนารามิก นักวิชาการตรวจสอบภายใน ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้จะได้นำความรู้มาพัฒนางานให้ดีจะส่งผลให้งานมีศักยภาพสูงขึ้น รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรให้เกิดความรักสามัคคีกันต่อไป  …งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน…ภาพประกอบ

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.รบ.1

22ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานได้พัฒนาตนและพัฒนางาน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการเสริมสร้างการทำงานให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมคือบุคลากรในสำนักงาน จำนวน 101 คน และเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มงานนำเสนอผลงานที่ภาคภูมิใจในปี 2559 และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานในปีต่อไป นอกจากนี้ได้เชิญตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี มาให้ความรู้ในการบริการด้านพร้อมเพย์ด้วย ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2559   งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน      ภาพประกอบ

ศธจ.ราชบุรีดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

17สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559 โดยมีดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2559 ณ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยในวันที่ 18 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี   ทีมประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน       ภาพประกอบ

 

ราชบุรี1จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2559

20ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะดำเนินการจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ “ผ่านวันที่มุ่งมั่น สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ” ปี 2559 วันที่ 16 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรแก้ผู้เกษียณอายุราชการ และในปี 2559 มีข้าราขการและลูกจ้างประจำในสังกัดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิ้น 138 คน มีผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ทีมประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน   ภาพประกอบ

รองเลขา กพฐ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ บรรจุครูราชบุรี

teacher11ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่1 กศจ.ราชบุรี สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี วันที่ 18 ก.ย. 59 เวลา 10.00 น. โดยมีดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี     ผอ.นิวัตร แก้วเพชร ผอ.สพป.รบ.2 ,ผอ.สมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.8 ประธานสนามสอบ และคณะอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

ทีมข่าวประชาสัมพัธ์ สพป.รบ.1

ศธจ.ราชบุรีประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ แนวปฏิบัติการสอบครูผู้ช่วย

14วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นประโยชน์แก่ราชการ โดยจะดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก ภาค ข ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2559 และภาค ค วันที่ 19 กันยายน 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี และสนามสอบโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน          ภาพประกอบ

ชี้แจงการจัดทำข้อมูลการติดตามเด็กออกกลางคัน

helpstวันที่ 9 กันยายน  2559  เวลา  13.30 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ในการชี้แจงการใช้โปรแกรมในการจัดทำข้อมูลติดตามเด็กออกกลางคัน   ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ถ.ไกรเพชร  อ.เมือง จ.ราชบุรี  มีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน เพื่อรับทราบวิธีการใช้โปรแกรมการสำรวจข้อมูลการติดตามนักเรียนออกกลางคันสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยมี  ผู้แทนจากหน่วยงานศุนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.ราชบุรี เป็นผู้ชี้แจงการใช้โปรแกรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์  สพป.รบ.1 รายงาน

%d bloggers like this: