• RSS ข่าวการศึกษา

    • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • ดูข่าวผ่านคลิ๊ป

กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2558

18นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนจังหวัด ไปเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  โดยมีคณะกรรมการให้คะแนนการประกวดดังนี้ นายประกิจ ธาราพันธ์ นายบุญช่่วย เอื้ออรุณชัย นายนิพนธ์ คณาวงษ์ นายสถิตย์ รอบจังหวัด นายสุรพล พึ่งธรรม นายทันทิตย์ ชอบธรรม นายภูมิเกียรติ นิลภูมิ นายอิทธิพล สุทธิภูมิ  ผลการประกวดโรงเรียนลำดับที่ 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ลำดับที่ 2 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา ลำดับที่ 3 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน    ภาพกิจกรรม           ดวงตา/รายงาน/ไพรัช/ภาพ

โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน

11วันที่ 11 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมสัมมนา “โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน” โดย ฯพณฯ ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล  พร้อมนี้ผู้แทนจากสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นนำเสนอผลการดำเนินการสถานศึกษาแห่งความดีฯ  และในช่วงบ่าย ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ต่อ นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และมอบนโยบายขยายผลโครงการ “สถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน”   ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี   ดวงตา/รายงาน

ประชุมสรุปโครงการเขตสุจริต สพป.ราชบุรี เขต 1

29นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา”ป้องกันการทุจริต” ภายใต้ชื่อ “เขตสุจริต” วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคนร่วมกันสรุปโครงการฯ จากการอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงานแล้วนั้น      ดวงตา/รายงาน           ภาพกิจกรรม

ประชุมสัมมนาสถานศึกษาแห่งความดี

22นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน และโครงการ “ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี” ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 7(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งผลการประเมินโครงการสถานศึกษาแห่งความดีของแต่ละสังกัด และแจ้งการจัดงานประชุมสัมมนาสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน และโครงการ “ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี” ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558  มีผู้เข้าประชุม จำนวน 18 คน (จาก สพม.8 , สพป.รบ.2 , สพป.รบ.1 , อาชีวศึกษา)       ดวงตา/รายงาน      ภาพกิจกรรม

ผอ.สพป.รบ.1 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันเปิดเทอม

11074164_901149753261897_110284383724975454_nนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนพร้อมทั้งแนะนำเรื่องนโยบายจุดเน้นปี 2558 ของ สพฐ. โดยวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเจติยาราม อ.เมืองฯ โรงเรียนวัดหัวป่า โรงเรียนวัดวันดาว อ.ปากท่อ และวันที่ 19 พฤษภาคม 2558  เข้าตรวจเยี่ยมพบปะผู้บริหารคณะครูและให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนวัดพเนินพลู อ.เมือง       ดวงตา/รายงาน    ภาพกิจกรรม

ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่

18นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2558  วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประขุมชั้น 7(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลการศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมต่อการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559  มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน   ดวงตา/รายงาน     ภาพกิจกรรม

บรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพป.รบ.1

18สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฐมนิเทศและเรียกรายงานตัวพร้อมให้มาเลือกโรงเรียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 8 คน โดยมี นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ กล่าวให้โอวาท เพื่อจะให้ข้อคิด แนะนำตักเตือนและสอนในเรื่องการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน เนื่องในโอกาสเข้ารับราชการใหม่ วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี     ดวงตา..รายงาน

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

14นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.30 – 16.30 น.ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี     ดวงตา..รายงาน      ภาพกิจกรรม

ราชบุรี1 เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2558

13วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2558 (การนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ) ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การอบรมจัดระหว่างวันที่ 13 -15 พฤษภาคม 2558 โดยมีวิทยากรให้ความรู้ที่มากด้วยประสบการณ์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสภาการปฏิรูปแห่งชาติ มีผู้เข้าอบรมเป็นครูในสังกัด จำนวน 180 คน   ทีมประชาสัมพันธ์/ภาพ/ข่าว   ภาพกิจกรรม

การสอบภาค ค. ครูผู้ช่วย สพป.ราชบุรี เขต 1

IMG_5463สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  มีผู้เข้าสอบ จำนวน 58 คน การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส่ ยุติธรรม สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ในครั้งนี้มี นางไพจิตรา นาคแย้ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ได้เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ    ดวงตา/รายงาน          ภาพกิจกรรม

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers