ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัล”คุรุสดุดี”ประจำปี58

kuruดร.สังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1 ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1 ที่ได้รับคัดเลือกจากคุรุสภาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เข้ารับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ”คุรุสดุดี”และเกียรติบัตรประจำปี 2558 จาก พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมคุรุสภา กทม. เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 59 เวลา 13.00 น.ดังนี้ ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวสดิ์,นางสุรีย์ อ้วนวิจิตร,นางสมทรง ไชยวัตร,นางสาวอัญชลี เกษสุริยงค์,นางชูใจ สายหมี,นางสาวพจนา รื่นปาน ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ภาพ/ข่าว

ราชบุรีเขต1ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นเรศวรดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะข้าราชการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)ในวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 8.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ดวงตา/ภาพ/ข่าว

พิธีระลึกถึงบูรพาจารย์ในวันครูจังหวัดราชบุรี ปี 59

teacherสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1 จัดงานวันครูประจำปี 2559 ให้กับครูทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตอำเภอเมืองราชบุรีและอำเภอวัดเพลง จำนวนกว่า 800 คน ณ หอประชุมอาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 16 ม.ค.59 โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน เริ่มเวลา 08.30 น.ในงานวันครูมีพิธีทางสงฆ์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่คุณครู และพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เป็นเป็นประเพณีสืบเนื่องกันมา ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้อ่านสารจากประธานกรรมการคุรุสภา จากนั้นเป็นพิธีกรรมรำลึกบูรพาจารย์ จากตัวแทนข้าราชการอาวุโสทั้งนอกและในประจำการ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบเกียรติบัตร/โล่/รางวัลดีเด่นประเภทต่างๆได้แก่ครูผู้สอนดีเด่นในกลุ่มสาระต่างๆ,รางวัลผู้บริหารดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา,รางวัลครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา,รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข,เกียรติบัตรครูดีมีทุกวัน ของ สกสค.และรางวัลหนึ่งแสนครูดี สุดท้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวคำปราศรัยชื่นชมในการทำดีของครู และให้กำลังใจในการทำหน้าที่ครู พร้อมทั้งอวยพรให้คุณครูประสบความสำเร็จ..
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์รายงาน ภาพบรรยากาศวันครู59 (กล้อง1) (กล้อง2)
(กล้อง3)

ราชบุรีเขต1เรียกบรรจุครูผู้ช่วย

15ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทพร้อมให้ข้อคิดในการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นอกจากนั้นยังมีนายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการฯร่วมประชุม และนายวิรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมเจ้าหน้าที่ คอยดูแล แนะนำ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ในครั้งนี้ จำนวน 21 ราย ดวงตา/ภาพ/ข่าว ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดงานวันครู ประจำปี 2559

14วันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 14.30 น นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการจัดงานวันครู ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ที่จะมาถึง เพื่อวางแผนและมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ มีผู้เข้าประชุม จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ดวงตา/ภาพ/ข่าว ภาพกิจกรรม

การประชุมปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวประเมินผลระดับชาติ

5สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดโครงการเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผลระดับชาติ(O-NET)เพื่อประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนใน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก (ภาษาไทย ,คณิตศาสตร์,สังคมศึกษา,วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ) ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูผู้สอยชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีกำหนดการจัดการอบรม ในวันที่ 10 ,17,23-24และ 30-31 มกราคม 2559 โดยผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น ระดับประถม จำนวน 180 คน ระดับมัธยม(ขยายโอกาส) จำนวน30คน สถานที่ที่ใช้ในการอบรม ระดับประถมฯใช้สถานที่ ห้องประชุมอาคารสมาคม และผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ระดับมัธยมขยายโอกาสใช้สถานที่ห้องประชุมลีลาวดี ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี สำหรับในรุ่นแรกในวันอาทิตย์ที่ 10 ม.ค. 59 เป็นการอบรมในระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด เวลา 8.30 น. ห้องประชุมอาคารสมาคม และผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี การประชุมสัมมนาดังกล่าวเพื่อให้ครูผู้สอนในวิชาที่รับผิดชอบ(ภาษาไทย) ได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์จากการประเมินผลระดับชาติที่ผ่านมาและนำไปพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวการประเมินผลระดับชาติและเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านการเรียนรู้เพิ่มมาขึ้น
นิรุต/ภาพ/ไพรัช/ข่าว

ราชบุรี1เข้าคารวะขอพรผู้ใหญ่

5ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะเข้าคารวะขอพรและสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงใน สพฐ. เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น. งานประชาสัมพันธ์/รายงาน ภาพกิจกรรม

บุคลากรราชบุรี1 ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2559

anigifวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้นำกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2559 แด่..ท่าน ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และท่านได้กล่าวอวยพรและสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบของขวัญแก่บุคลากรในสำนักงานทุกคน ณ สพป.ราชบุรี เขต 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ หลังจากนั้นได้นำกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่่ นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

งานสังสรรค์ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559

29สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการ ลูกจ้าง จัดงานสังสรรค์ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559 Happy New Year 2016 วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับ สพฐ. ปี 58

28สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 5 ในการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นางสุทิน ทองไสว ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. เป็นประธานการประชุม และ ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กล่าวรายงาน                 งานประชาสัมพันธ์/รายงาน ภาพกิจกรรม

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,625 other followers

%d bloggers like this: