การพัฒนาระบบสารสนเทศ ร.ร.ประชารัฐ

phachaวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐเพื่อพัฒนาการใช้โปรแกรมบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับครูคอมพิวเตอร์และครูวิชาการใน โครงการโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 23 โรงเรียน รวมผู้เข้ารับการอบรม 46 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ IT 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีโดยคณะศึกษานิเทศก์  นายมาโนช จันทร์แจ่ม,นางพันธ์ประภา พูนสิน,นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์, น.ส.ศศิกานต์ แสวงลาภ และมีคณะครูเป็นวิทยากรให้ความรู้ดังนี้

  1. 1. นายสมไชย กระต่ายทอง ข้าราชการครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
  2. 2. นายคงเดช ศรีอุทารวงค์ ข้าราชการครูโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
  3. 3. นายสุชาย วิเศษสินธิ์ โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

กีฬาสัมพันธ์ ”ประดู่เกมส์”

spในวันที่  29  ก.ค. 59  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 นำโดย ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสี่แห่ง ได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี ทั้งสองเขตและ นครปฐมทั้งสองเขต ซึ่งครั้งนี้ สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนายโรจนะ  กิจเจริญ   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในพิธีเปิด เวลา 9.00  น. ณ เวทีชั่วคราวบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ซึ่งใช้ชื่อว่า “ประดู่เกมส์” การแข่งขันดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ตลอดจนส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอันเป็นปัจจัยส่งเสริมสุขภาพเพื่อการปฎิบัติหน้าที่การงาน การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สี่ สพป.จัดเป็นประเพณีทุกปี โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ กีฬาที่แข่งขันมีเปตอง,วอลเล่ย์บอลหญิง,กีฬาฮาเฮและฟุตบอลทีม สพป.ราชบุรี กับ ทีมสพป.นครปฐม ในภาคค่ำมีงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อแจกรางวัลและการแสดงมากมาย การจัดการแข่งขันได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

โครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

24สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดำเนินโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำโดย อ.ดร. สงวนศรี โทรอค ผศ.ดร.ภักพิชา แก่นเพ็ชร์ ผศ.ดร.กิตติคม คาวีรัตน์ และ อ.ดร.เกศินี โสขุมา มาทำการนิเทศติดตามครูผู้เข้าร่วมโครงการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทั้งนี้ นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้การดูแล ต้อนรับ และประสานงานการดำเนินการครั้งนี้      (ข้อมูล/ภาพ/ข่าว/โดยสุดารัตน์)        ภาพประกอบ

การพัฒนาพ่อแม่ เรื่อง “การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”

24วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง เรื่อง”การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ” นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ อำเภอเมืองราชบุรี กล่าวรายงาน นางทิพย์รัตน์ ไชยลังกา ศึกษนิเทศก์ประจำเครือข่าย ,นางอำไพ มาศศิริทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาความเข้มแข้งการจัดการศึกษาปฐมวัย (สพป.ราชบุรี เขต 1) มีคณะครูและผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 โรงเรียน ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ขอชื่นชมคณะผู้บริหาร คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนในอำเภอเมือง (ข้อมูล/ข่าว/ภาพ/โดย Um Ampai)          ภาพประกอบ

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

23ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการแข่งขันภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4 (English Skills Competition การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ) Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีนักเรียนเข้าแข่งขัน จำนวน 36 คน มีการแข่งขัน 3 รายการ ได้แก่ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) และการแข่งขัน Multi Skills Competition ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่าย กรรมการผู้ตัดสิน ตลอดจนคณะครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจจนการแข่งขันสำเร็จได้ด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   (ข้อมูล/ข่าว/ภาพประกอบ/โดย Slee Lee)           ภาพประกอบ

ประชุมคณะกรรมการแข่งขัน”โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ”

15ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการแข่งขันภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผู้เข้าประชุม จำนวน 30 คน วัตถุประสงค์เพื่อวางแผน มอบหมายความรับผิดชอบ และเตรียมพร้อม ในการดำเนินการประกวดแข่งขันของนักเรียนในระดับเขตพื้นที่ 3 รายการ คือ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)  และการแข่งขัน Multi Skills Competition ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป     งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

14นายกฤตชัย อรุณรัตน์ ศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าประชุม จำนวน 36 คน                             งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 /รายงาน      ภาพประกอบ

อุบลเขต3ดูงานราชบุรีเขตสุจริต

14วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 7.00 น. – 12.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะให้การต้อนรับ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ภายใต้ชื่อเขตสุจริต     งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 /รายงาน          ภาพประกอบ

เสริมสร้างจรรยาบรรครูผู้ช่วย

9วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถุมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ เป็นประธานเปิดและเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณของวิชาชีพครู(ครูผู้ช่วย) เรื่อง การปฏิบัติตนของครูผู้ช่วยตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนตามจรรยาบรรณ รวมทั้งมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพครู ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้ช่วยที่รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการครู ปี 2558 ในสังกัด จำนวน 96 คน จาก 57 โรงเรียน คณะวิทยากรให้ความรู้ดังนี้ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รอผู้อำนวยการ สพป.รบ.1 นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และนางสมทรง ไชยวัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง ณ ห้องประชุมลีลาวดี ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี    งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน             ภาพประกอบ

การประเมินเพื่อจัดลำดับที่ผู้สอบแข่งขันได้

7วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดย สอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และเวลา 14.30 น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผู้เข้าสอบในวิชาเอก/กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 14 คน และประกาศขึ้นบัญชีเป็นบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ต่อไป     งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน      ภาพประกอบ

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,779 other followers

%d bloggers like this: