ราชบุรี1เตรียมพร้อมกิจกรรม “ครัวกระทรวงศึกษาธิการ”

23สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีนายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “ครัวกระทรวงศึกษาธิการ” วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ชั้น 7(2) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง วางแผน เกี่ยวกับรายละเอียดการไปให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่มาแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวง ผู้เข้าประชุม ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู 6 โรงเรียน ดังนี้โรงเรียนอนุบาลราชบุรี,วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวณิช),วัดดอนตลุงราษฎร์ศรัทธาทาน,วันน้ำพุ,อนุบาลปากท่อ,อนุบาลวัดเพลง และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  รวมจำนวน 12 คน    ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน           ภาพประกอบ

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

22เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประธานพิธี”วันกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี”  นำกล่าวคำปฏิญาณตน และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  โดยมีเจ้าหน้าที่ในสำนักงานร่วมกับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 พร้อมการตั้งจิตอธิษฐานด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จากนั้นร่วมกันปลูกต้นไม้ของพ่อ(ต้นราชพฤกษ์)  บริเวณหน้าอาคาร 2 และร่วมแปรอักษร บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวณิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพกิจกรรม

ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 2561

21ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผู้ร่วมประชุมคือ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯที่รับผิดชอบ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่ และประธานเครือข่าย 9 เครือข่าย รวมจำนวน 15 คน   งานประชาสัมพัน
ธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน      ภาพประกอบ

ผอ.เขตเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

17วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยเป็นการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนระดับปฐมวัย/ประถมศึกษา และการศึกษาพิเศษ-โรงเรียนเรียนรวม แบ่งเป็น 10 กลุ่มสาระ 113 กิจกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559   งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน     ภาพประกอบ 17 พย.59 ภาพประกอบ 18พย.59

ประชุมมอบหมายหน้าที่การรับสมัคร ผอ.สถานศึกษา

1616 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 โดยศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มอบให้ นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2559 ซึ่งจะรับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม สพป.ราชบุรี เขต 1 ชั้น 7 นั้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้าประชุม จำนวน 20 คน   ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน     ภาพประกอบ

การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนม.ต้น สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

14ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ณ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  โดยมี นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล และ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้พบปะคณะกรรมการและเยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียนที่มาแข่งขัน ครั้งนี้มีการแข่งขันทั้งหมด รวม 63 รายการ ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน      ภาพประกอบ    ภาพกิจกรรม 2

ราชบุรี1ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และข้าราชการในสำนักงาน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระราชดำริในการคิดค้นวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ที่ประสบภัยแล้ง ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี  ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน   ภาพประกอบ

ส่วนการศึกษาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล

sodmoonวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. ที่ศาลาน้อยพานิชอนุสรณ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และ คณะข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดราชบุรี พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นประธานสงฆ์ โดยภาคส่วนของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดราชบุรี  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ร่วมเป็นเจ้าภาพ    นางณิทฐา  แสวงทอง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน  มีข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประกอบพิธีอย่างเนื่องแน่น  ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์  สพป.ราชบุรี 1 รายงาน

ประชุม กศจ.ราชบุรี ครั้งที่ 11/2559

11วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ เข้าประชุมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 11/2559 ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 โดยมี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน มีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน   ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

ประชุมกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

8วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ในการประชุมได้แบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 11 กลุ่ม เพื่อชี้แจงแนวทาง แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ รายละเอียดการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการแข่งขันดังกล่าวบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยกำหนดจัดการแข่งขันฯระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) และระดับปฐมวัย-ประถมศึกษา-เรียนรวม ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี   ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน  ภาพประกอบ

%d bloggers like this: