การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

21นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าอบรมคือผู้บริหารสถานศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญด้าน ICT โรงเรียนละ 1 คน โดยจัดให้เครือข่ายที่ 1-4 เข้าประชุมเวลา 9.00-12.00 น. และ เครือข่ายที่ 5-9 ประชุมเวลา 13.00-16.30 น. วิทยากรที่ให้ความรู้ นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สพป.ราชบุรี เขต 1  ดวงตา/ภาพ/ข่าว  ภาพกิจกรรม

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1

IMG_6265นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 หลักสูตร “การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐาน สพฐ.” ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ ท่านอาจารย์ สมาน จันทะดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาความก้าวหน้า กรุงเทพมหานคร และระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2558 เดินทางไป ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด ตามโครงการพัฒนาบุคลากร สพป.รบ.1  เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทำงาน ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเข้าใจในหลักของการทำงานเป็นทีม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทำงาน  ภาพกิจกรรม       ดวงตา/ภาพ/ข่าว

ติดตามและประเมินผลราชบุรีเขตพื้นที่สุจริต

6นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์ อดีตผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานการติดตามและประเมินผลเขตพื้นที่สุจริต พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยมีี รอง ผอ.สพป.รบ.1, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมและรายงานการดำเนินงาน (ดวงตา/ภาพ/ข่าว)    ภาพกิจกรรม

44 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (สอบภาค ก) ณ สนามสอบ(สพป.ราชบุรี เขต 1) อาคารเฉลิมพระเกียรตฺฯ ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมืือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ และนายสมเกียรติ ลักษณะวีระ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ พร้อมคณะกรรมการ คอยให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ ดูแลตลอดการสอบ มีผู้เข้าสอบจำนวน 2 ราย   ภาพกิจกรรม      ดวงตา/รายงาน

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามกองลูกเสือ เนตรนารี จ.ราชบุรี

IMG_3525              วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 58 สำนักลูกเสือจังหวัดราชบุรีโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี การศึกษา 2558 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด นายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ผู้กล่าวรายงาน ประธาน มอบโล่โรงเรียนต้นแบบลูกเสือระดับชาติ ร.ร.อนุบาลปากท่อ อ.ปากท่อ สพป.ราชบุรีเขต1 ธงลูกเสือต้านยาเสพติด และรางวัลการประกวดระเบียบแถวระดับจังหวัด ต่อจากนั้นเป็นการกล่าวคำปฏิญาณและสวนสนามของกองลูกเสือ เนตรนารี จังหวัดราชบุรี พิธีเริ่มเวลา 9.00น.

อบรมโครงการป้องกันการทุจริต

IMG_5660นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  เป็นประธานประดับขีดผู้บริหารที่ได้รับวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ 2 ราย มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2556 , 2557 เฉลี่ยสูง และเปิดการอบรมโครงการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานทางการศึกษา วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และข้าราชการในสำนักงานเข้าประชุม จำนวน 300 คน  โดยมีนางสาวนุชนารถ ด้วงสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้  ภาพกิจกรรม   ดวงตา/รายงาน

ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการทำงานภายใต้เขตสุจริต

29วันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 น. นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ภาจใต้ชื่อเขตสุจริต ในการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร พนักงาน และลูกจ้างทุกคน เห็นความสำคัญในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด คุณลักษณะ 5 ประการ โดยมีข้าราชการในสำนักงานฯเข้าประชุม จำนวน 100 คน     ดวงตา/รายงาน

ประชุมแนวทางการดำเนินงานเขตพื้นที่สุจริต

22วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 6  โดยมี นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รอง.ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานเขตพื้นที่สุจริต และท่าน ผอ.ชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ .สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้กล่าวสรุปถึงการดำเนินการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เป็นการปิดการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าประชุม จำนวน 100 คน   ภาพกิจกรรม  ดวงตา/รายงาน

กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2558

18นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนจังหวัด ไปเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  โดยมีคณะกรรมการให้คะแนนการประกวดดังนี้ นายประกิจ ธาราพันธ์ นายบุญช่่วย เอื้ออรุณชัย นายนิพนธ์ คณาวงษ์ นายสถิตย์ รอบจังหวัด นายสุรพล พึ่งธรรม นายทันทิตย์ ชอบธรรม นายภูมิเกียรติ นิลภูมิ นายอิทธิพล สุทธิภูมิ  ผลการประกวดโรงเรียนลำดับที่ 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ลำดับที่ 2 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา ลำดับที่ 3 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน    ภาพกิจกรรม           ดวงตา/รายงาน/ไพรัช/ภาพ

โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน

11วันที่ 11 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมสัมมนา “โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน” โดย ฯพณฯ ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล  พร้อมนี้ผู้แทนจากสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นนำเสนอผลการดำเนินการสถานศึกษาแห่งความดีฯ  และในช่วงบ่าย ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ต่อ นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และมอบนโยบายขยายผลโครงการ “สถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน”   ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี   ดวงตา/รายงาน

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers