ประชุมโครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน

สถานศึกษาแห่งความดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน วันที่ 27 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัถุประสงค์เพิื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานของ แต่ละสถานศึกษา เป็นการสนับสนุนการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมให้นักเรียนตระหนักถึงพฤติกรรมที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เป็นประธานเปิดการประชุม วิทยากรให้ความรู้คือ นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ติดตามปละประเมินผล ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 49 คน…ภาพกิจกรรม   ดวงตา/รายงาน

ร่วมประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรีื ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับประถมวัย โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ในวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 9.30 น. ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี    ดวงตา/รายงาน   IMG_351516677247347

งานวันครู 2558 สพป.ราชบุรี เขต 1

วันครู58สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดงานวันครู ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุมจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตร/โล่ และของที่ระลึกแก่ครูผู้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูดีในดวงใจ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและรางวัลชมเชย ครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม รางวัลหนึ่งแสนครูดี และปิดท้ายงานด้วยการร่วมแข่งขันร่วมเชียร์กีฬาฮาเฮอย่างสนุกสนานเต็มไปด้วยรอยยิ้มของคุณครูทุกคน    ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน  (ภาพบรรยากาศงานวันครู58https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.716362091817217&type=1 , https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.716373605149399&type=1 )

สพฐ.ติดตามมาตรฐานราชบุรี เขต 1

มาตรฐานนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะข้าราชการสำนักงาน ต้อนรับการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายพีระ รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร และนางกนกกร เอี่ยมกระสินธ์ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาติดตามและประเมินผล ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาเตรียม ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก

ประชุมคณะกรรมการการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

7นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ลีลาวดี สำนักเขตเขตพื้นทีาการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   ดวงตา/รายงาน

ประชุมจัดงานวันครู ประจำปี 2558

IMG_3097นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมงานวันครู ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู 16 มกราคม 2558 เพื่อให้คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบในการจัดงานให้มีความเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทำให้งานสำเร็จไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพต่อไป ผู้เข้าประชุมคือรอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม นายจินดา คงหมวก รอง ผอ.วท.เทคนิคราชบุรี ประธานเครือข่ายโรงเรียนที่ 1,2,3 และผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 17 คน ในวันที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7(1) สพป.ราชบุรี เขต 1     ดวงตา/รายงาน         ภาพกิจกรรม

ราชบุรี1 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2557

IMG_2775สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558 “การแต่งกายย้อนยุค” วันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณ สปจ.เดิม ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี  โดยมี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการจัดงานเลี้ยง บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ     ดวงตา/รายงาน   ภาพกิจกรรม

ราชบุรี เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 4

26นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2557 วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง) ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี และประธานได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 มีผู้เข้าประชุม จำนวน 250 คน       ดวงตา/รายงาน
ภาพกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลฯ

สุจริตนายสุริยะ ชมศรีเมฆ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ประจำปี 2558 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี มีผู้เข้าประชุมคือผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้คัดเลือกร่วมนำร่องโครงการฯ จำนวน 28 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่ฯ รวมจำนวน 120 คน   ดวงตา/รายงาน     ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64

10868053_739412482790636_5472938497941044308_nวันที่ 19 ธันวาคม 2557 นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 “ศิลปกรรม นำสมรรถนะเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล”ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)เป็นประธานเปิดงาน

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers