#Coachingผอ.สถานศึกษาใหม่

โค้ชชิ่ง.gifวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ออกให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่
คณะกรรมการที่ปรึกษา นำโดย นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 นายสำราญ สุขาภิรมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายโสวัฒน์ เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ และนางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ออกแนะนำและให้คำปรึกษากับผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ จำนวน 2 ราย ดังนี้ นางสาววราภรณ์ สกุลวิวรรธน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะขามเอน และนางสาวมนัญญา แย้มอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (ดวงตา/ข่าว/อรุณศรี/ถ่ายภาพ)  ภาพประกอบ

โฆษณา

ราชบุรีเขต1รับชมพุธุเช้าฯครั้งที่22/2562

29วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เริ่มเวลา 07.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อำนวนการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว..โรงเรียน และ พุธเช้าข่าว..สพฐ. ครั้งที่ 22/2562 โดย นางนาตยา เกตุกลิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายเป็นประธานการประชุม หลังจากเสร็จการประชุมทางไกลได้ประชุมข้อราชการในสำนักงานต่อ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ดวงตา เข็มทอง/รายงาน   ภาพประกอบ

#Coaching ผอ.สถานศึกษาใหม่

28โค้ชชิ่งวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ออกให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่

โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาได้แก่ นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายเสน่ห์ โอฐกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนายบุญช่วย ความดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านทับตะโก ออกแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ จำนวน 2 ราย ดังนี้ นางสาวรักชนก คชชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระ และนายจักรพงศ์ มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางลี่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (ดวงตา/ข่าว/วิชนาถ/ถ่ายภาพ)    ภาพประกอบ

#Coaching ผอ.สถานศึกษาใหม่

โค้ชชิ่งวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ออกแนะนำพร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาได้แก่ นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับนายเสน่ห์ โอฐกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนายบุญช่วย ความดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านทับตะโก ออกแนะนำพร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ จำนวน 2 ราย ดังนี้ นายอนุวัต ทวีผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง และ นายสมภพ ใสใหม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (ดวงตา/ข่าว/วิชนาถ/ถ่ายภาพ)  ภาพประกอบ

ราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรม”ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ในสถานศึกษา

ลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรม “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ตามโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2562 โดย นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงโทษพิษภัย ผลกระทบ ตลอดจนอันตรายของยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 240 คน ณ ค่ายลูกเสือคุณธรรมเขานกกระจิบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (ดวงตา เข็มทอง/ข่าว/ภิญโญ สว่างดี/ถ่ายภาพ)   ภาพประกอบ

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ”ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร” ปี 2562

รักษ์พงไพร24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการ”ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ”ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี (อ่างเก็บน้ำห้วยอะนะ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 4 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 6-8 มิถุนายน 2562 รุ่นที่ 2 วันที่ 13-15 มิถุนายน 2562 รุ่นที่ 3 วันที่ 20-22 มิถุนายน 2562 รุ่นที่ 4 วันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เกิดผลเสียต่อราชการ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม จำนวน 42 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (ดวงตา/ข่าว/วิชนาถ/ถ่ายภาพ)  ภาพประกอบ

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม

เรียนร่วมวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 106 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ดวงตา/ข่าว/วิชนาถ/ถ่ายภาพ)   ภาพประกอบ

 

อบรมSTEM Education รุ่นที่ 3

stem.gifวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึษาราชบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์อบรม STEM Education โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (ดวงตา/ข่าว/วิชนาถ/ถ่ายภาพ)  ภาพประกอบ

#Coachingผอ.สถานศึกษาใหม่

25620523 (5)วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ออกให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ โดยมีกรรมการที่ปรึกษาได้แก่ นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายเสน่ห์ โอฐกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายบุญช่วย ความดี ผอ.รร.วัดด่านทับตะโก ออกให้คำปรึกษากับ นางสาวสุนิสา ชุ่มมงคล ผอ.รร.วัดหนองตาหลวง และ นายสันติ หอมทวีโชค ผอ.รร.วัดอรุณรัตนคีรี และกรรมการที่ปรึกษาชุดที่สอง ได้แก่ นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ นางสมทรง ไชยวัต ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวัลลภ เหวันต์ ผอ.รร.วัดสูงเนินราษฎรบำรุง ออกให้คำปรึกษากับ นางสุพิดา ยอดประสิทธิ์ ผอ.รร.บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง และ นายธีระขัย ประพันธ์พจน์ ผอ.รร.บ้านหนองศาลเจ้า…ดวงตา เข็มทอง/รายงาน  ภาพประกอบ

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

17นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ นางปนิดา สะอาดยวง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2562 โดยมี นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เป็นประธานในการประชุม วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3…ดวงตา เข็มทอง/รายงาน   ภาพประกอบ

%d bloggers like this: