ราชบุรี1ศึกษาดูงานเชียงราย2

_MG_302123-25 สิงหาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำโดย นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำคณะข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงาน เข้าศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 และศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย…ภาพประกอบ          ดวงตา  เข็มทอง/รายงาน

Advertisements

ราชบุรีเขต1ประชุมครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค(Boot Camp)

IMG_0016วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) มีนายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมประชุมและให้คำแนะนำ ผู้เข้าประชุมเป็นครูผู้ผ่านการอบรม 67 คน ผู้กล่าวรายงานและดำเนินโครงการโดย ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  ภาพประกอบ    ดวงตา เข็มทอง/รายงาน

อบรมครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดโครงการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ (โดยใช้ระบบ TEPE Online เป็นฐาน) มีครูผู้ช่วยในสังกัดเข้าอบรม จำนวน 97 คน ได้รับเกียรติจาก นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรพร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม ทีมวิทยากรผู้ให้ความรู้โดย นายวิเชียร ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) นางสาวศุภากร ทองน้อย และนางสาวจริยา สุธาพจน์ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการจัดโครงการโดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชชบุรี จังหวัดราชบุรี…ภาพประกอบ           ดวงตา เข็มทอง/รายงาน

สพป.รบ.1อบรมหลักสูตรคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

วันที่ 20 กรกฏาคม  2561  เวลา  9.00 น. นายยรรยงค์  เจริญศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม หลักสูตร”ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมแพรวอาภาแพลส  อ.เมือง จ.ราชบุรี  ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 20-21 ก.ค.61 ผู้เข้าอบรม เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการเรียนรวมในสังกัดจำนวน 92 คน วิทยากรเป็นคณะศึกษานิเทศจำนวน 13 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมและโรงเรียนต้นแบบสามารถจัดการเรียนร่วมและเรียนรวมในระดับพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ,เพิ่มความสามารถของครูในการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและจัดการศึกษาให้เด็กพิการเรียนร่วมได้อย่างทั่วถึงและสอดคล้องตามความจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล,ให้ครูจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได้

สพป.สิงห์บุรีศึกษาดูงาน ITA สพป.รบ.1

วันที่ 20 ก.ค.61 เวลา 10.00 น. นายยรรยงค์  เจริญศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้องรับการมาศึกษาดูงานเรื่องเขตพื้นที่สุจริต โดยการนำของ ดร.พิเชฐร์  วันทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมคณะ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีจุดประสงค์ในการดูรูปแบบการทำงานในเรื่องของเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและงานด้านอื่นๆเพื่อพัฒนาบุคลากรในสำนักงาน   ภาพประกอบ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ โต๊ะ เก้าอี้ ให้โรงเรียนในสังกัด

          19  ก.ค.61 เวลา 13.00 น. นายยรรยงค์  เจริญศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดสรรโต๊ เก้าอี้ นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด กรณีตามความจำเป็นเร่งด่วน ณ ห้องประชุมชั้น 7  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ถ.ไกรเพชร  อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนศึกษานิเทศ  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 เครือข่าย และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสิ้นจำนวน 18 คน  ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็น และจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลโรงเรียนที่เสนอมา โดยเรียงความสำคัญดังนี้ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแล้วงบประมาณไม่เพียงพอมีการปรับลดเนื้องานและมีการปรับลดโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน,โรงเรียนที่มีนักเรียนปีการศึกษา61 เพิ่มขี้นและมีความขาดแคลนโต๊ะ เก้าอี้,โรงเรียนที่มีโต๊ะ เก้าอี้ ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้และมีความขาดแคลน เรียงตามลำดับ

คัดเลือกตัวแทนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯระดับจังหวัด

19 ก.ค.61 เวลา 9.00 น. นายยรรยงค์   เจริญศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายสืบเสาะข้อมูล ผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับรางวัลฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครูและสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาสมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรี ส่งเข้ารับการพิจารณาจากส่วนกลางในการเข้าพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี Princess  Maha  Chakri Awardในระดับประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 โดยมีคณะอนุกรรมการหลายฝ่ายผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

พุธเช้าข่าวโรงเรียน…ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 27

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 – 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รับฟังรายการผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการ”พุธเช้าข่าว โรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่  27/2561“ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน”

นายยรรยงค์  เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย ทุกกลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุม รับฟังรายการผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการ”พุธเช้าข่าว โรงเรียน” เวลา 07.30 น. กิจกรรมเด่นดังนี้ *โครงการทำนาปลูกข้าวเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างแหล่งเรียนรู้โรงเรียนวัดยาง จังหวัดอ่างทอง โรงเรียนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี , โครงการอาหากลางวัน ร.ร.บ้านกรุ สพป.สุโขทัย,แหล่งเรียนรู้อนุรักษ์พันธุ์กระเจียว ร.ร.บ้านหนองใหญ่  สพป.ชัยภูมิ เขต3,แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า สพป.สตูล,การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ร.ร.อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 น.  *ศาสตร์พระราชา โดยนายกรัฐมนตรี  1.การแต่งการสีเหลือง”เฉลิมฉลอง “วันเฉลิมพระชนมพรรษา”สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 2.ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโดยเฉพาะ “ต้นรวงผึ้ง” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ 3.ธนาคาอาหารชุมชน 1.ร่วมกันดูแลบ้านเรือน ชุมชน วัด ให้สะอาด เรียบร้อย

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู *สพฐ. 1.เรื่องการพัฒนาระบบ NEW DLTV 2.เรื่องการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2561 ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 3.การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน 4.การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องบทบาทหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯและสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในยุค กศจ.

แจ้งข้อราชการ การดำเนิน่งานตามนโยบายเดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,โรงเรียนสีเขียว ด้านการลดใช้พลังงานการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

ราชบุรีเขต1ต้อนรับคณะชัยภูมิเขต1ศึกษาดูงานสำนักงานสุจริต

นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับ นายธนชน  มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 และคณะ จำนวน  60 คน เข้าศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สำนักงานสุจริต เพื่อพัฒนาระบบแบบบูรณาการ ระบบการป้องกันและสร้างกลไกในการยับยั้งการทุจริต และยกระดับกลไกการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ชั้น 5  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานในหน้าที่ตามกลุ่มงานต่าง ๆ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น4และชั้น6) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…ภาพประกอบ ดวงตา เข็มทอง/รายงาน

ประชุมคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ครั้งที่ 8

5เช้าวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนเกิดผลดีแก่ราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  โดยคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นพิจาราณาผลงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์การให้คะแนน ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าประชุม จำนวน  30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1(ชั้น 7) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี     ดวงตา เข็มทอง/รายงาน        ภาพประกอบ

%d bloggers like this: