ราชบุรีเขต1รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่24

27วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายทรงสิทธิ์ ศิลปะธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย ทุกกลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุม รับฟังรายการผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการ”พุธเช้าข่าว โรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 07.30 – 09.00 น. ครั้งที่ 24/2561 เสร็จจากประชุมดังกล่าว นายยรรยงค์ฯ ได้นำประเด็นข่าวมาประชุมข้อราชการกับคณะพร้อมติดตามการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และติดตามหัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโป่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ปี 2561 และ เวลา 10.00 น. รับชมการประชุมชี้แจงงบประมาณโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   ดวงตา เข็มทอง/รายงาน          ภาพประกอบ

Advertisements

อบรมครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ สังกัด สพป.รบ.1

22นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ (ด้วยระบบ TEPE online เป็นฐาน) ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ช่วยในสังกัดได้ศึกษาเรียนรู้ พัฒนาตนเอง เสริมสร้างศักยภาพที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าทางตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปสู่การจัดการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน และนำไปสู่การยกระดับให้ครูผู้ช่วยเป็นครูมืออาชีพ ในที่สุด โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 97 คน และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้มากด้วยความรู้และความสามารถ ดังนี้ นายวิเชียร ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) นางสาวศุภากร ทองน้อย และนางสาวจริยา สุธาพจน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1       ดวงตา เข็มทอง/รายงาน           ภาพประกอบ

โครงการ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้”

20วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายยรรยงค์  เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิด โครงการ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กว่ายน้ำเป็น เพื่อช่วยเหลือตนเองได้ถูกต้องเมื่อประสบเหตุทางน้ำ โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมตรงกับฤดูร้อนเด็กมักชวนกันเล่นน้ำ จนเป็นสาเหตุที่เสียชีวิตอันดับต้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กประถม มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 4 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ,โรงเรียนวัดวังมะนาว ,โรงเรียนบ้านมณีลอย และโรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี ให้ความอนุเคราะห์สถานที่สระว่ายน้ำ  ทุกวันพุธจำนวน 6 สัปดาห์  20/05/2561         ดวงตา เข็มทอง/รายงาน        ภาพประกอบ

ราชบุรีเขต1ประชุมID PLAN ปี 2561

_MG_0233วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.  นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประธานเปิดการประชุมและเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID PLAN) ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้บุคลากรทำแผนพัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ(Competency Based Approach) สามารถรู้จุดเด่นจุดด้อยการปฏิบัติงานของตนเองและสามารถพัฒนางาน ปรับปรุงผลการทำงานที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน เป็นการเตรียมความพร้อมในงานอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม และพัฒนาศักยภาพในการทำงานที่สูงขึ้น มีบุคลากรในสำนักงานเข้าประชุม จำนวน 75 คน ณ ห้องประชุมลีลาวดี(สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   ดวงตา เข็มทอง/รายงาน       ภาพประกอบ

ต้อนรับกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่ผอ.เขตพื้นที่

8-2นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธาน นายทวีพล แพเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ นายไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 และนางสาวเพ็ญภา เกตุจิ๋ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล (สพป.ลพบุรี เขต 1) ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1(ชั้น 7)   ดวงตา เข็มทอง/รายงาน  ภาพประกอบ

ประชุมConference”การปฏิบัติงานตามนโยบายฯ”

8-1วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 – 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะผู้เกี่ยวข้อง ประชุมผ่านระบบ Conference “การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ.” มี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 และ ว่าที่ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7)  ดวงตา เข็มทอง/รายงาน   ภาพประกอบ

ประชุมรับชมพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 21

_MG_9890สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว โรงเรียน และ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2561 วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมรับฟังรายการผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการ”พุธเช้าข่าว โรงเรียน.” เวลา 07.30 – 08.00 น. หัวข้อกิจกรรมเด่น ประจำสัปดาห์ ดังนี้ ▶PBL การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ โรงเรียนบ้านวังโพรง สพป.พิษณุโลก เขต 2 ▶ศูนย์สะเต็มศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ (STEM สพฐ.243) โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม.32 ▶โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ▶ต้นกล้าจิตอาสา โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน สพป.สกลนคร เขต 2 ▶เรียนร่วมยุคใหม่ สร้างงานสร้างอาชีพ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี **ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (โดยนายกรัฐมนตรี) ▶วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม และวันดื่มนมโลก วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี ▶พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ พ.ศ.2560 ▶สายด่วน 1600 ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ ▶การส่งเสริมการดื่มนมของคนไทย ▶การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ▶วันที่ 5 มิถุนายน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ และวันสิ่งแวดล้อม และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 – 09.00 น. โดยมีประเด็นข่าว ดังนี้ ▶ และเลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู มีประเด็น ดังนี้ ▶ศึกษาดูงานด้าน ICT ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ▶พิธีลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ▶สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึษาเอกชน(สช.) ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบ Video Conference วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ▶สพฐ.ได้ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ▶แสดงความยินดีกับคุณครู เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ สพม.34 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยให้นำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. ▶การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2561 ▶นิทรรศการ รักชาติ เฟสติวัล รักเธอประเทศไทย ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2561 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก สภ.เมืองราชบุรี ให้การสนับสนุน นายตำรวจ จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุม ดังนี้ พ.ต.ท.สุประพันธ์ โพธิภิรมย์ รอง.ผกก.สส.สภ.เมืองราชบุรี และร.ต.ต.ธวัชชัย โตบารมีกุล รอง.สว.ฯ ช่วยราชชการ ภ.จว.ราชบุรี เพื่อปฏิบัติงานควบคู่กับสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โรงเรียน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ปราบปราม การเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา เสร็จจากประชุม Video Conference พุธเข้าข่าว..สพฐ. ครั้งที่ 21/2561 นายยรรยงค์ฯ ได้นำประเด็นข่าวมาประชุมข้อราชการกับคณะ พร้อมติดตามการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการประเมินคุณธรรมและความโป่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี                  ดวงตา เข็มทอง/รายงาน     ภาพประกอบ

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

5วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2561 โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อ คัดเลือกกองลูกเสือ เนตรนารี เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวฯ ระดับจังหวัด มีโรงเรียนเข้าประกวด จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา และโรงเรียนอนุบาลปากท่อ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการตัดสินของคณะกรรมการ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ชนะการประกวดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลปากท่อ ประกวดกองลูกเสือสามัญ ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวฯ ระดับจังหวัดต่อไป    ดวงตา เข็มทอง/รายงาน        ภาพประกอบ

โครงการ “ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร” รุ่นที่ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับ 13 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ   กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช   กรมป่าไม้   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เครือเจริญโภคภัณฑ์   และกลุ่มบริษัททรู คอร์ปอร์เรชั่น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 4 ปีงบประมาณ 2561   เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรและธรรมชาติ ครอบคลุมทุกด้านของการดำรงชีวิต ให้นักเรียนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้ และมีศักยภาพในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของชาติ ตามศาสตร์พระราชาของ พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ควบคู่กับการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้ดำเนินการอบรม จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 3 วัน รุ่นที่ 1 วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 มีนักเรียนที่เข้าร่วม จำนวน 6 โรงเรียน  60 คน ดังนี้ 1) โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 2) โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 3) โรงเรียนบ้านบึง 4) โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 5) โรงเรียนบ้านพุคาย และ 6) โรงเรียนรุจิพัฒน์  ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก ดร.สมพร สามทองกล่ำ และทีมงานสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เดินทางมาให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการค่ายในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มาเป็นประธานในพิธีปิดค่าย และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

ดวงตา เข็มทอง /รายงาน

 

 

 

ประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่16/2561

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมรับฟังรายการผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการ”พุธเช้าข่าว โรงเรียน.” เวลา 07.30 – 08.00 น. 🏫 หัวข้อกิจกรรมเด่น ดังนี้ *โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ ตัดผมนักเรียน “ควนแกบาร์เบอร์” โรงเรียนบ้านควนแก/สพป.สตูล *กิจกรรมอาสาภาคฤดูร้อน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม สพม.เขต9 *ค่ายเยาวชนรักพงไพร โรงเรียนบ้านน้ำปาด สพป.พิษณุโลก เขต 2 *”AR Book” สอนแทนแสนเพลิน” โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม.เขต1 *เตรียมเยาวชน…สู่การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ *การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ 2561 สพม.เขต32 และ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (โดยนายกรัฐมนตรี) หัวข้อ ดังนี้ จัดตั้งศูนย์ Smart Digital Hub ในพื้นที่ EEC โครงการร่วมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย(Alibaba Business School) การเปิด”ร้านค้าข้าวไทย” บนเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ โครงการความร่วมมือการท่องเที่ยวดิจิทัล และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 – 09.00 น. เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู โดยมีประเด็นข่าว ดังนี้ *โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (CONNEXT ED) *การมอบนโยบายการจัดการศึกษา ปี 2561 ในการประชุมเรื่อง”แนวโน้มและทิศทางการศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติ โรงเรียนนิติบุคคล” จ.เชียงราย *โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ *โครงการนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ข้อราชการ จาก สพฐ. *การประเมินตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธตามตัวชี้วัด กพร. ปี 2561 (สนก.) *โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (สกบ.) *การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย (ศพก.)

เสร็จจากประชุม Video Conference นายยรรยงค์ฯ ได้นำประเด็นข่าวมาประชุมข้อราชการกับคณะ พร้อมติดตามการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ดวงตา/ภาพ/ข่าว        ภาพประกอบ

%d bloggers like this: