ผอ.เขตพบศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์

บ่ายวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษให้คณะศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ได้รับฟังและเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่ โดยมีหัวข้อดังนี้ *คุณลักษณะที่ดีของศึกษานิเทศก์ *แนวทางปฏิบัติงาน *การพัฒนาคนในวิชาชีพ *หลักในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม *แนวทางในการประยุกต์คำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้มีชีวิตที่สมบูรณ์และดีงาม และ*รูปแบบหนังสือราชการ ณ ชั้น 5 ห้องประชุมศึกษาธิภาค 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   ดวงตา/ภาพ/ข่าว       ภาพประกอบ

Advertisements

แสดงความยินดีกับศธจ.ราชบุรี

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะ นำแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี แด่…ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ณ ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ดวงตา/ภาพ/ข่าว  ภาพประกอบ

รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่14

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมรับฟังรายการผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) รายการ”พุธเช้าข่าว โรงเรียน.” เวลา 07.30 – 08.00 น. 🏫 หัวข้อกิจกรรมเด่น *โรงเรียนปลอดขยะ/โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3 *โครงการโรงเรียนคุณธรรม/โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.เขต 1 *งานอาชีพการตีเม็ดเงิน/โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป.ราชบุรี เขต 1 *เยาวชนไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม.เขต 5 *เอื้อมให้ถึงลดความเลื่อมล้ำ มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 ตรัง *รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และ ▶ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (โดยนายกรัฐมนตรี) และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 – 09.00 น. ▶เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู โดยมีประเด็นข่าว ดังนี้ *งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 *โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. *แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการรังแกกันในสถานศึกษา *ชื่นชม ครูนัท โรงเรียนโยธินบูรณะ *ผลการแข่งขันสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะและการจัดโต๊ะหมู่บูชา *รางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบแห่งปีสาขาวิชาการ *การใช้งาน OBECLINE 2018 เสร็จจากประชุม Video Conference นายยรรยงค์ฯ ได้นำประเด็นข่าวมาประชุมข้อราชการกับคณะ พร้อมติดตามการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ฯ จำนวน 15 ท่าน เข้ารับชมรับฟังการประชุมดังกล่าวด้วย รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 32 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ดวงตา/ภาพ/ข่าว          ภาพประกอบ

สัมมนาโครงการ “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”

นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และเข้าใจถึงกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี รวมถึงการดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และกระบวนการและขั้นตอนที่แตกต่างจากวิธีปฏิบัติจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 343 คน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ และตรวจสอบภายใน ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ จำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 357 คน ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นวิทยากร จำนวน 2 ท่าน คือ นายอธิวัฒน์ โยอาศรี ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กรมชลประทาน และ นายมนูญ ปานอุทัย หัวหน้ากลุ่มงานพัศดุ อาคารและสถานที่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)

ประชุมคณะกรรมการประเมินการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินการฝึกประสบการณ์ในสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ(สพป.ราชบุรี เขต 1) ที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ตามโครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร

ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายวิศิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561)

สพป.ราชบุรี เขต 1 ประชุมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว โรงเรียน และ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2561

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมรับฟังรายการผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

รายการ”พุธเช้าข่าว โรงเรียน.” เวลา 07.30 – 08.00 น. 🏫 หัวข้อกิจกรรมเด่น Thailand ICT Youth Challenge 2016 รร.ทาเหนือวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนวิถีพุทธ รร.แจงร้อนวิทยา สพม.1
กิจกรรมเด่นของรร.สฤษดิเดช สพป.จันทบุรี1 และ รร.สวนพระยาวิทยา สพม.15
การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ รร.ราชประชานุเคราะห์ 6 สพป.นศ.เขต 2
นาฎมวยไทย รร.วัดน้ำพุ สพป.ราชบุรี เขต 1
“อโวคาโด้โอเค” รร.บ้านเจดีย์โคะ สพป.ตาก เขต 2

และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 – 09.00 น. โดยมีประเด็นข่าว ดังนี้ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (โดยนายกรัฐมนตรี) และเลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู เรื่องการแต่งกายนิยมไทย การอบรมศึกษานิเทศก์ จัดทำมาตรการป้องกัน เด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน ระมัดระวังเรื่องวาตภัย อัคคีภัย ในสถานศึกษา การอยู่เวรยาม สถานศึกษา เชิญชวนผอ.สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้า OBECLINE 2018 การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

เสร็จจากประชุม Video Conference นายยรรยงค์ฯ ได้นำประเด็นข่าวมาประชุมข้อราชการกับคณะ พร้อมติดตามการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ประชุมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว โรงเรียน และ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2561

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยทุกกลุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมรับฟังรายการผ่านทางระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
รายการ”พุธเช้าข่าว โรงเรียน.” เวลา 07.30 – 08.00 น. 🏫 หัวข้อกิจกรรมเด่น ห้องสมุดคลองขวางส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนคลองขวาง สพป.ตราด ความโดดเด่นในกิจกรรมกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม.เขต 1 What’s the matter with you?โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว สพป. เขต 3 การบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม.ชัยภูมิ เขต 30 ตามรอยพ่อ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป.ตาก เขต 2 WORK BOXES SYSTEM สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 – 09.00 น. โดยมีประเด็นข่าว ดังนี้ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (โดยนายกรัฐมนตรี) และดร.เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด จัดสอบผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน Public school การเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียน ห้วยปลิงโมเดล สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักแปรรูป โรงเรียนบ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต 5
เสร็จจากประชุม Video Conference นายยรรยงค์ฯ ได้นำประเด็นข่าวมาประชุมข้อราชการกับคณะ พร้อมติดตามการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ชั้น 7) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
  รายงานภาพ/ข่าว โดย ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1  ภาพประกอบ

โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา รุ่นที่ ๒

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมโรงแรมแพรวอาภาเพลส อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูวิชาการของโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรม สพฐ.  วิทยากรให้ความรู้  ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. ๘ พร้อมคณะครูในสังกัด สพป. ราชบุรี เขต ๑  และดูแลอำนวยความสะดวกการดำเนินการอบรมโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต ๑ ภาพประกอบ/ครูคงเดช ศรีอุธารวงศ์

อบรมเสริมสร้างคุณธรรม รุ่น ๑

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมโรงแรมแพรวอาภาเพลส อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูวิชาการของโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนล่ะ ๒ คน จำนวน ๑๕๒ คน วิทยากรให้ความรู้  ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. ๘ พร้อมคณะครูในสังกัด สพป. ราชบุรี เขต ๑  และดูแลอำนวยความสะดวกการดำเนินการอบรมโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ราชบุรี เขต ๑ ภาพประกอบ/ครูสมไชย กระต่ายทอง

%d bloggers like this: