Advertisements
  • RSS ข่าวการศึกษา

ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณและจัดทำแผนพัฒนาฯ

นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคาร และสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนตามพระราชดำริ โดยมีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม จำนวน 18 คน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี     ภาพประกอบ

Advertisements

ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00-08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานในพิธี      ภาพประกอบ

ประชุมภารกิจงานก่อนเข้ารับการประเมินการเสริมสร้างคุณธรรมฯ

นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(ป้องกันการทุจริต) วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าประชุมคือผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน…ภาพประกอบ

สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า..ข่าวสพฐ.

วันพุธ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยมี นายวิรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2560 โดย.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน_MG_1967การประชุมฯ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2560 และมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร “โครงการท้าพิสูจน์” ปีการศึกษา 2559 การประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ 100% เกียรติบัตร โรงเรียนที่มีนักเรียนผ่านการประเมินการอ่านออกเขียนได้เป็นรายชั้น โครงการท้าพิสูจน์ ปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ในการประชุมมีผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน,บริหารงานบุคคล,การเงินและสินทรัพย์,ศึกษานิเทศก์ แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบแลดำเนินการต่อไปด้วย       ภาพประกอบ

อบรมระบบบัญชีการศึกษาโรงเรียนสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 วันที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชวนชม แพรวอาภาเพลส อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นางสุดาพร ปานกลิ่น อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน(สพป.นครปฐม เขต 1) ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องวิธีการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษา(รายรับ-รายจ่าย ของสถานศึกษา ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2560 การบันทึก ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ของสถานศึกษา ระยะที่ 2 ช่วงที่ 4 เดือนหลัง ผู้เข้าอบรมเป็นครูโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 177 คน ดำเนินงานโดยกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1      งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน       ภาพประกอบ

การสรรหาพนักงานราชการสังกัดสพป.ราชบุรี เขต 1

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 1 พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดยเวลา 09.00-11.00 น. ทำการสอบ ภาค ก(ข้อเขียน) และเวลา 13.00 น. ทำการสอบ ภาค ข(สัมภาษณ์) มีผู้มีสิทธิสอบทั้งสิ้น 132 คน ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การดำเนินการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย       ภาพประกอบ

งานคุรุมุทิตา ปี 2560 สพป.ราชบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดงานเกษียณอายุราชการข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560 “คุรุมุทิตา วันอำลาที่ภาคภูมิ” ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เริ่มเวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ในปี 2560 นี้มีผู้เกษียณอายุราช รวมทั้งสิ้น 128 คน และได้มาร่วมงานจำนวน 113 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพิธาน พื้นทอง ศึกษาธิการภาค 4 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และครู อาจารย์ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศในพิธิเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอบอุ่น    ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน       ภาพประกอบ กล้อง1    กล้อง2

 

 

 

ราชบุรี1ต้อนรับชลบุรี3ดูงานก.ต.ป.น.

วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1(รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1) เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงาน (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ มี นายกฤษเทพ ยิ้มรูปเล็ก ข้าราชการบำนาญฯ นายราตรี แออ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามพุงดอ และคณะศึกษานิเทศก์(สพป.ราชบุรี เขต 1) ได้ให้ข้อมูลเรื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี      ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี 1/รายงาน   ภาพประกอบ

ประชุมการจัดงานมุทิตา กตัญญู ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดงานมุทิตา กตัญญู ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้เข้าประชุมมี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนายการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 11 คน เพื่อรับฟังแนวทางการทำงาน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงาน พร้อมนี้ได้เชิญผู้อำนวยการกลุ่มการเงินฯ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยในปี 2560 ทางสำนักงานฯ จะจัดงานมุทิตา กตัญญู ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 ให้แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 15 กันยายน 2560  ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน

%d bloggers like this: