ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และตัวแทนศูนย์สอบO-NET

2วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และตัวแทนศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการสอบฯ ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

ร่วมพิธีเปิดงานศิปลหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66

29วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานศิปลหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 และเยี่ยมชมให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ ในการจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน…งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

27สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ (ชั้น 2) สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ก่อนเริ่มการประชุม ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับประธานการประชุมและคณะกรรมการอำนวยการผู้เข้าร่วมประชุม และว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รายงานที่มาของการดำเนินงานโครงการคัดเลือกฯดังกล่าว โดยมี นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน…งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน      ภาพประกอบ

การประชุมสัมมนาการมีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

kingvoice27 ม.ค. 60 เวลา 8.45 น. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิด การประชุมสัมมนาการมีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง ความเพียงพอ  สามัคคี และมีวินัย สู่ชุมชนและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และศรัทธาอย่างจริงใจ  ณ ห้องประชุมแพรวอาภาเพลส อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี      ผู้เข้าประชุมวันนี้ประกอบด้วยผู้แทนภาคประชาชนที่ให้การสนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  จำนวน 80 แห่ง  ๒๓๐ คน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี จำนวน ๖ แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 14 แห่งดำเนินการประชุม จำนวน ๒ รุ่นๆ รุ่นละ ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๗-๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ จุดมุ่งหมายเพื่อน้อมนำกระแสพระราชดำรัสไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในโรงเรียน โดยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนของจังหวัดราชบุรี ตระหนักถึงกระแสพระราชดำรัสของพระองค์ ในเรื่อง ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีจิตอาสา และคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดราชบุรี ที่เน้นความพอเพียง มีวินัย และความสามัคคี ให้มีในชุมชนที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี และภาคภูมิใจของประชาชนในจังหวัดราชบุรี ที่ได้ชื่อว่า เราเปรียบเสมือนลูกหลานของท่าน เพราะเราอยู่ในเมืองของพระราชา ได้รับเกียรติจากอาจารย์วิรัช  สื่อสุวรรณ นักวิชาการอิสระพร้อมทีมงานด้านกิจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์รายงาน

พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาดและอาสากาชาด จ.ราชบุรี

yuva1วันที่  27 ม.ค. 60 เวลา 8.30 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาดและอาสากาชาด ซึ่งจังหวัดราชบุรีและกาชาดจังหวัดราชบุรีเป็นผู้จัดกิจกรรม โดยมีนายสุรพล  แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ในงานเป็นพิธีปฏิญาณตนของกองยุวกาชาดและอาสากาชาด จ.ราชบุรี  ซึ่งประกอบไปด้วยกองยุวกาดชาดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ ร.ร.ชุมชนบ้านบ่อ,ร.ร.สินแร่สยาม,ร.ร.อนุบาลบ้านคา,ร.ร.วัดโสดาประดิษฐาราม,ร.ร.วัดห้วยตะแคง,ร.ร.บ้านสวนผึ้ง,ร.ร.บ้านหนองแร้ง,ร.ร.รุจิรพัฒน์,ร.ร.วัดนาขุนแสน,ร.ร.วัดนาหนองและร.ร.วัดหนามพุงดอ พร้อมด้วยกองยุวกาชาดจาก ร.ร.ในสังกัด สพม.8 , กศน. มาร่วมในการปฏิญาณตนและสวนสนาม ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

ผอ.เขตฯตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

24บ่ายวันที่ 24 มกราคม 2560 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมือง ดังนี้ โรงเรียนวัดโพธิ์, โรงเรียนวัดแคทราย, โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูคอยต้อนรับและพาเดินชมนักเรียนและห้องเรียน   งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน   ภาพประกอบ

การแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก

20สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการแข่งขันเปตองตามโครงการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ สนามเปตองจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อคัดเลือกทีมโรงเรียนในสังกัดเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติ มีทีมเปตองของโรงเรียนในสังกัด สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 12 โรงเรียนดังนี้โรงเรียนบ้านหนองปรือ,มหาราช7,บ้านเบิกไพร,วัดหนองตาหลวง,บ้านโป่งกระทิงบน,บ้านท่ามะขาม,วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54),บ้านหนองโก,วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช),อนุบาลสวนผึ้ง,ไทยรัฐวิทยา64(บ้านหนองเกตุ),วัดหนองพันจันทร์ โดยมีนายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าแข่งขันดังกล่าวด้วย    งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน   ภาพประกอบ

เยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก

20เมื่อบ่ายวันที่ 20 มกราคม 2560 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอเมืองราชบุรี ดังนี้โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไวนิชกุล)สงเคราะห์),วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล),วัดอรุณรัตนคีรี,วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) มีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูคอยต้อนรับและพาเดินชมนักเรียนและห้องเรียน    งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน  ภาพประกอบ

สพป.ราชบุรี เขต1 เข้าร่วมพิธีถวายพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน

k100วันที่ 20 ม.ค.60  เวลา 14.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยนายทรงสิทธิ์  ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  วัดมหาธาตุวรวิหาร  อ.เมือง  จ.ราชบุรี      มีนายสุรพล  แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน  มีคณะข้าราชการ  ประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์  สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

ดร.รังสรรค์ฯตรวจโรงเรียนICU

18เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ลงพื้นที่อำเภอสวนผึ้งและบ้านคาเข้าตรวจโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยได้เดินทางไปตรวจโรงเรียนรุจิรพัฒน์, โรงเรียนบ้านท่ามะขาม, โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง และแวะเยี่ยมชมโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2(บ้านบ่อหวี) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับ ชี้แจง รายงานข้อมูลที่ต้องการความช่วยเหลือพร้อมนี้ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลแล้วนำส่งสำนักงานเขตพื้นที่ฯดำเนินการต่อไป หลังจากนั้นท่านผู้อำนวยการฯได้เดินเยี่ยมชมนักเรียน อาคารเรียน เพื่อดูสภาพความเป็นจริงปัจจุบันของสถานศึกษาด้วย     งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน             ภาพประกอบ

%d bloggers like this: