งานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 14

anubanrbวันที่ 16 ก.พ.60 เวลา 8.45 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 14  ณ  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  อ.เมือง  จ.ราชบุรี ซึ่งจะมีขึ้นวันที่  16  –  17 ก.พ. 60  มีข้าราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  ผู้ปกครองและประชาชนเข้าร่วมชมงานอย่างเนืองแน่น   มีการแสดงนิทรรศการ กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ ผลงานของโรงเรียนอนุบาลราชบุรีและโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาที่ 2 ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการมอบเสื้อสามารถ  ประกาศติคุณบัตร  นร.เรียนและผู้ปกครองที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน รวมไปถึงคุณดีปลอดอบายมุข ดูและดาวโหลดภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

ศธจ.ราชบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ ประกวด ร.ร.สุจริตพระราชทานและเป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนอนุบาล

15jan วันที่ 15  ก.พ.60  เวลา 8.30 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดห้วยตะแคง  อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่เข้ารับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน และกล่าวต้อนรับ ดร.พิธาน  พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการที่ปรึกษา สพฐ.ประธานการประเมินสถานศึกษาและคณะ  และเวลา  9.30 น. ได้เดินทางไปเป็นประธานในการทอดผ้าป่าโรงเรียนและเปิดอาคารเรียนแผนกอนุบาล  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม อ.เมือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ซึ่งสร้างโดยเงินบริจาคของท่านพระครูเกษม เจ้าอาวาสวัด พร้อมทั้งความร่วมมือขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลเขาแร้ง  คณะครู  ผู้ปกครอง ในการจัดผ้าป่าการศึกษา “ศิษย์เก่าน้อมรำลึก ครบรอบ 95 ปี” เพื่อให้นักเรียนชั้นอนุบาลใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมผู้เรียน ดูภาพกิจกรรมร.ร.สุจริต       เปิดอาคาร ร.ร.วัดโสดาฯ

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์  สพป.รบ.1 /รายงาน

ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง

12เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นำคณะข้าราชการในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี …งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี

10ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดราชบุรี “ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ พอเพียง สามัคคี มีวินัย” วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานจัดงานร่วมกล่าวรายงาน และท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานและ ปาฐกถาพิเศษ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมราชบุรี และเดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของภาคีเครือข่าย อาทิเช่นโรงเรียนรุจิรพัฒน์ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1…งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน   ภาพประกอบ

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2560

9ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณแบบบูรณาการ สอดคล้องตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา สอดรับตามตัวชี้วัดของชุดโครงการ และเชื่อมโยงกับนโยบายต่างๆ โดยมีคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ทุกคนเข้าประชุม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน     ภาพประกอบ

ร่วมต้อนรับกรรมการโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท

7ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมต้อนรับและรับทราบโรงเรียนบ้านทุ่งกระถินที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท นำโดย นายมานิจ สุขสมจิตร และคณะกรรมการโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท ที่เดินทางมาดูสถานที่และพบปะกับผู้เกี่ยวข้องพร้อมรับทราบข้อมูลโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน โดยมี นายสถิต รอบจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ให้ข้อมูล มีผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายที่ 7 เจ้าอาวาสวัดทุ่งกระถิน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง ประชาชนในเขตบริการ และนายโรจนะ กฤษเจริญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. ให้เกียรติร่วมงาน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ตามที่พิจารณาเข้าโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบทแล้วโรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน จะเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุ่งกระถิน) เป็นลำดับต่อไป..งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน       ภาพประกอบ

ออกตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษา O-NET

onet2ในวันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 60 เวลา 8.00 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ  การทดสอบทางการศึกษา O-NET (Ordinary National Educational Test) ในเครือข่ายพัฒนาการศึกษาของ สพป.ราชบุรี เขต 1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อดูความเรียบร้อยในการดำเนินการสอบ มีคณะกรรมการ คณะครูผู้ควบคุมนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าใช้สนามสอบ  คณะครู  ผู้บริหาร ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกในการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์รายงาน

ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และตัวแทนศูนย์สอบO-NET

2วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และตัวแทนศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการสอบฯ ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี…ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

ร่วมพิธีเปิดงานศิปลหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66

29วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานศิปลหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 และเยี่ยมชมให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ ในการจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน…งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

27สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ (ชั้น 2) สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ก่อนเริ่มการประชุม ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับประธานการประชุมและคณะกรรมการอำนวยการผู้เข้าร่วมประชุม และว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รายงานที่มาของการดำเนินงานโครงการคัดเลือกฯดังกล่าว โดยมี นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน…งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน      ภาพประกอบ

%d bloggers like this: