สพฐ.ติดตามผลการดำเนินงาน”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ราชบุรี1

21ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และนายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ได้จัดเตรียมเอกสารนำเสนอข้อมูลพร้อมรับคณะติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการติดตามโดย นายอัศนีย์ ศรีสุข อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และนายฉัตรชัย หวังมีจงมี สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี     ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน     ภาพประกอบ

ประชุม วัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

evaluสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมปฏิบัติการโครงการ”วัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย.59 ให้กับครูผู้สอนใน 5 กลุ่มสาระหลัก ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,คณิตศาตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างข้อสอบตามแนว O-NET ,ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระวิชาและสพป.ราชบุรี เขต 1 มีแบบทดสอบในคลังข้อสอบที่ใช้เป็นแนวทางในการทดสอบนักเรียน โดยเชิญวิทยากรที่ให้ความรู้จากสำนักทดสอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,ศึกษานิเทศก์ สพป.รบ.1 และข้าราชการครูในสังกัด มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้  ดร.รังสรรค์   อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 รายงาน

รวมพลังประชารัฐราชบุรีถวายความจงรักภักดีในหลวงของแผ่นดิน

kingในวันศุกร์ที่ 17มิ.ย.59 เวลา 15.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 โดยการนำของ ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังประชารัฐราชบุรีถวายความจงรักภักดีในหลวงของแผ่นดิน  ของทางจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นเป็นการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงครองราชย์ครบ 70 ปี เมื่อวันที่  9 มิ.ย. โดยให้มีขบวนเทิดพระเกียรติฯเดินตั้งแต่โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี ถึง สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายสุรพล  แสวงศักดิ์  เป็นผู้นำขบวน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานจำนวนมาก พร้อมทั้งได้จัดพิธีถวายความจงรักภักดี และมีกีฬาต้านยาเสพติด ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 รายงาน

แข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 59

thaiวันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1จัดการแข่งขันกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559  ณ ห้องประชุมลีลาวดี ต.ดอนตะโก และ อาคารสมาคมผู้ปกครอง  ครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี  อ.เมือง จ.ราชบุรี เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยมีกิจกรรมเขียนเรียงความ,คัดลายมือ,เขียนตามคำบอก,แต่งกลอนสี่,อ่านเอาเรื่องตามแนวทางPISA โดยเปิดให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมทำการแข่งขัน มีโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 ดูคลิ๊ปวีดิโอ

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

IMG_2585นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2559 วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี่ และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี่  มีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน     ภาพประกอบ (ครั้งที่5) , (ครั้งที่6)

การประชุมการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่

15ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 1/2559 วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มี นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจเรื่อง สพฐ.เข้าติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมมอบผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล เตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบ การดำเนินงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่ และกลยุทธ์ จุดเน้น ให้ สพฐ. ติดตามประเมินผลต่อไป    งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน      ภาพประกอบ

การประชุมดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน”จังหวัดคุณธรรม” ภายใต้ประเด็นคุณธรรม “พอเพียง สามัคคี มีวินัย”

13สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประชุมดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน”จังหวัดคุณธรรม” ภายใต้ประเด็นคุณธรรม “พอเพียง สามัคคี มีวินัย” โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้มอบให้ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้รับผิดชอบโครงการ(สพป.รบ.1,สพป.รบ.2,สพม.8,กศน.,และอาชีวศึกษา)  เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดตามประเด็นคุณธรรมที่กำหนด   งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน    ภาพประกอบ

ราชบุรี เขต 1ยกระดับโรงเรียนในฝัน..สู่มาตรฐานสากล

11ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสูมาตรฐานสากล ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องชวนชม แพรวอาภาเพลส อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัตถประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฝัน..สู่มาตรฐานสากล และพัฒนาผู้บริหารและครูให้ใช้กระบวนการวิจัยในการบริหาร และพัฒนาครูให้ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน มีกำหนดการประชุม 2 วัน ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 ผู้เข้าประชุม ได้แก่ โรงเรียนในฝัน 8 โรง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนละ 9 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน คณะวิทยากรให้ความรู้ ดังนี้ ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.รบ.1 เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า กับการพัฒนาโรงเรียนในฝัน” นายประดิษฐ์ ทองคำปลิว นักวิชาการอิสระ เรื่อง “โรงเรียนในฝัน กับเส้นทางการพัฒนาสู่สากล” นายเสวก วงศ์เจริญผล ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 เรื่่อง “ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม “เทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” การประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1    ทีมประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย Video Training

10วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการการพัฒนาเทคนิคการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย Video Training ณ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 80 คน วิทยากรให้ความรู้คือศึกษานิเทศก์และคณะ       ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน       ภาพประกอบ

ประชุมสัญจรคณะกรรมการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดราชบุรี

scoutในวันที่  10  มิ.ย. 59  เวลา 9.30 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารลูกเสือชาวบ้านและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านระดับจังหวัด  จำนวน  120 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกิจกรรมและการดำเนินกิจการของลูกเสือชาวบ้าน  โดยมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปของ  10 อำเภอ ในจังหวัดราชบุรี ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ  ศาลาเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,778 other followers

%d bloggers like this: