ราชบุรี1ร่วมแสดงความจงรักภักดี “วันแม่แห่งชาติ” ปี 2559

12สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความสามัคคี โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี กำหนดการพิธีดังนี้  เวลา 6.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร โดยมีนายทรงสิทธฺ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำข้าราชการในสำนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และปล่อยปลา  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา    เวลา 8.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำข้าราชการในสำนักงานร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ณ โรงยิมเนเซียมราชบุรี  เวลา 16.30 น. พิธีเดินเทิดพระเกียรติอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมีนายยรรยงค์ เจริญศรี นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล และว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และข้าราชการในสำนักงานร่วมเดินเทิดพระเกียรติจากโรงเรียนดรุณาราชบุรีเดินตามเส้นทางที่กำหนดไปยังโรงยิมเนเซียม   งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน           ภาพประกอบ

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1

11ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร , ตรวจคุณสมบัติ , บันทึกข้อมูล , การเงิน , ฝ่ายสถานที่ , ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่และกำชับให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังในการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2559 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน           ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน     ภาพประกอบ

ประชุมคัดเลือกครู”รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2559″

8สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยมี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม จำนวน 17 คน  งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน

ประชุมปฏิบัติการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

cblในวันที่ 8 สิงหาคม 59 เวลา 8.30 น. นายทรงสิทธิ์   ศิลปะธารากุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดประชุมปฏิบัติการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based  Learning) ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคุณครูจำนวน  180 คน ณ ห้องประชุมแพรวอาภาเพลส อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้แนวคิดด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และทักษะในศตวรรษที่ 21 พัฒนาระบบห้องเรียนแห่งอนาคต และ การออกแบบการจัดกิจกรรมในรูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  CBL MODEL เพื่อให้ครูได้นำแนวคิดไปใช้ในการปรับกระบวนการ การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรคือ ดร.วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ, ดร.สมพร  สามทองกล่ำ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สพฐ. และ ครูผู้สอนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมเป็นคณะทำงาน ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/ภาพ/ข่าว

พัฒนาครูบรรณารักษ์บรูณาการส่งเสริมการอ่าน

libaryวันที่ 6 ส.ค.59 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  งามสุขสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในการอบรมพัฒนาครูบรรณารักษ์ ในสังกัด จำนวน 180  คน ในการใช้ห้องสมุดอิเลคทรอนิกค์และบูรณาการส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องประชุมลีลาวดี  ต.ดอนตะโก  อ.เมือง จ.ราชบุรี จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการใช้ห้องสมุดโดยการใช้โปรแกรมห้องสมุดอิเลคทรอนิคและบรูณาการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านร่วมกับการใช้ห้องสมุด วิทยากรเป็นศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ภาพ/ข่าว

การพัฒนาระบบสารสนเทศ ร.ร.ประชารัฐ

phachaวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐเพื่อพัฒนาการใช้โปรแกรมบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับครูคอมพิวเตอร์และครูวิชาการใน โครงการโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 23 โรงเรียน รวมผู้เข้ารับการอบรม 46 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ IT 1 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีโดยคณะศึกษานิเทศก์  นายมาโนช จันทร์แจ่ม,นางพันธ์ประภา พูนสิน,นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์, น.ส.ศศิกานต์ แสวงลาภ และมีคณะครูเป็นวิทยากรให้ความรู้ดังนี้

  1. 1. นายสมไชย กระต่ายทอง ข้าราชการครูโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
  2. 2. นายคงเดช ศรีอุทารวงค์ ข้าราชการครูโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
  3. 3. นายสุชาย วิเศษสินธิ์ โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

กีฬาสัมพันธ์ ”ประดู่เกมส์”

spในวันที่  29  ก.ค. 59  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 นำโดย ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสี่แห่ง ได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี ทั้งสองเขตและ นครปฐมทั้งสองเขต ซึ่งครั้งนี้ สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีนายโรจนะ  กิจเจริญ   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในพิธีเปิด เวลา 9.00  น. ณ เวทีชั่วคราวบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ซึ่งใช้ชื่อว่า “ประดู่เกมส์” การแข่งขันดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ตลอดจนส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอันเป็นปัจจัยส่งเสริมสุขภาพเพื่อการปฎิบัติหน้าที่การงาน การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สี่ สพป.จัดเป็นประเพณีทุกปี โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ กีฬาที่แข่งขันมีเปตอง,วอลเล่ย์บอลหญิง,กีฬาฮาเฮและฟุตบอลทีม สพป.ราชบุรี กับ ทีมสพป.นครปฐม ในภาคค่ำมีงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อแจกรางวัลและการแสดงมากมาย การจัดการแข่งขันได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

โครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

24สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดำเนินโครงการคูปองพัฒนาครู หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นำโดย อ.ดร. สงวนศรี โทรอค ผศ.ดร.ภักพิชา แก่นเพ็ชร์ ผศ.ดร.กิตติคม คาวีรัตน์ และ อ.ดร.เกศินี โสขุมา มาทำการนิเทศติดตามครูผู้เข้าร่วมโครงการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทั้งนี้ นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้การดูแล ต้อนรับ และประสานงานการดำเนินการครั้งนี้      (ข้อมูล/ภาพ/ข่าว/โดยสุดารัตน์)        ภาพประกอบ

การพัฒนาพ่อแม่ เรื่อง “การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”

24วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง เรื่อง”การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ” นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ อำเภอเมืองราชบุรี กล่าวรายงาน นางทิพย์รัตน์ ไชยลังกา ศึกษนิเทศก์ประจำเครือข่าย ,นางอำไพ มาศศิริทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาความเข้มแข้งการจัดการศึกษาปฐมวัย (สพป.ราชบุรี เขต 1) มีคณะครูและผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 โรงเรียน ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ขอชื่นชมคณะผู้บริหาร คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนในอำเภอเมือง (ข้อมูล/ข่าว/ภาพ/โดย Um Ampai)          ภาพประกอบ

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

23ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการแข่งขันภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4 (English Skills Competition การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ) Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีนักเรียนเข้าแข่งขัน จำนวน 36 คน มีการแข่งขัน 3 รายการ ได้แก่ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) และการแข่งขัน Multi Skills Competition ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่าย กรรมการผู้ตัดสิน ตลอดจนคณะครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจจนการแข่งขันสำเร็จได้ด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   (ข้อมูล/ข่าว/ภาพประกอบ/โดย Slee Lee)           ภาพประกอบ

%d bloggers like this: