เปิดกีฬานักเรียนอำเภอสวนผึ้ง เครือข่ายที่ 8 สพป.ราชบุรีเขต 1

sportsดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอสวนผึ้ง เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  ในวันที่ 4 มีนาคม 2559  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบ้านมะขามเอน  อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี เวลา 9.00 น. โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่แปดทุกโรงเรียนและโรงเรียน ตำรวจตะเวนชายแดน  อีก 2 แห่ง เข้าร่วมในการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา และเป็นสนามแข่งขันที่นักเรียนจะได้แสดงออกในทุกๆด้านผ่านสื่อกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน มีหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการแข่งขันครั้งนี้ ทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คุณสุนันท์  สบายจิตร กำนัน ต.ท่าเคย คุณมนัส  ศิริจรรยาพงษ์  นายกอบต.ท่าเคย สมาชิก อบต.ทั้ง 4 ตำบล ในอำเภอสวนผึ้ง ภาคเอกชนได้แก่บริษัทสินธนันต์   ในการแข่งขันครั้งนี้มีขบวนพาเหรดของนักเรียนของทุกโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมอย่างยิ่งใหญ่  ดูภาพกิจกรรม   คลิ๊ปข่าว

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 รายงาน

รองอธิบดีอาเซียนเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม ร.ร.ใน สพป.รบ.1

asiaในวันที่ 2 มีนาคม 2559  เวลา 11.00 น. นายเชิดเกียรติ  อัตถากร  รองอธิบดีกรมอาเซียน  และ นายธวัช  สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมความรู้สู่อาเซียน ของโรงเรียนบ้านท่ามะขามและโรงเรียนบ้านตะโกล่าง  อำเภอสวนผึ้ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ของเด็กที่เป็นความรู้สู่อาเซียนของสถานศึกษาดังกล่าว   ได้มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนผ่าน “การจัดกิจกรรมความรู้สู่อาเซียน” และ “มอบหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียน”  มี ว่าที่ ร.ต. สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารและคณะครู  ให้การต้อนรับและข้อมูลการดำเนินการจัดการเรียนรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่เด็กสามารถไปใช้ประโยชน์ได้

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

เพิ่มทักษะการเรียนรู้ นร.เปิดค่ายกิจกรรม English Camp บางป่า

englishIMG_9841ในวันที่ 2 มี.ค.59 เวลา 9.00 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 เป็นประธานเปิดค่ายกิจกรรม English  Camp เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มการสื่อสารให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตตำบลบางป่า อ.เมือง  จ.ราชบุรี  ได้แก่โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม,โรงเรียนวัดพเนินพลู,โรงเรียนวัดอัมพวัน สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 จำนวน 120 คน ณ อาคารเอนกประสงค์  ร.ร.วัดพเนินพลู  การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมแบบฝึกพูดเป็นฐาน ใช้นันทนาการเป็นสื่อในการฝึก โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางภาษาชาวต่างประเทศเป็นครูผู้ฝึกสอน ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี  จำนวน  348,200 บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาท) ดูภาพกิจกรรม                                              ดูคลิ๊ปข่าว

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์  สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

ประชุมเตรียมการประเมินอ่านออกเขียนได้ ป.1

read1IMG_0780ในวันที่ 29 ก.พ. 59 เวลา 13.00 น.  ดร.รังสรรค์   อ้วนวิจิตร   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมการในการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุม1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการเตรียมการ การสอบเพื่อประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯที่รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์  ประธานและรองประธานเครือข่ายที่ 1-9  เจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 40คนเพื่อวางแผนเตรียมการและหารือการดำเนินการวัดผลให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากที่สุด ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์  สพป.ราชบุรี เขต1

เยี่ยมสนามสอบ O-NET

onet2ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ออกเยี่ยมสนามสอบ O-NET ในอำเภอปากท่อ,บ้านคา,สวนผึ้ง,จอมบึงและอำเภอเมืองราชบุรี ทั้งหน่วยที่เป็นสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้การทดสอบเป็นไปด้วยคุณภาพ สุจริตและเที่ยงธรรม ผลจากการเยี่ยมการสอบของนักเรียนชั้นประถมศีกษาปีที่ 6และนักเรียนชั้นมัธยมต้น(ขยายโอกาส)ม.3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาใดๆ มีการดูแลจากคณะกรรมการสนามสอบทุกแห่งเป็นอย่างดี ดูภาพกิจกรรม
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต1

รับฟังแนวทางการดำเนินงานการทดสอบ O-NET

24ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตาม และตัวแทนศูนย์สอบ ระดับศูนย์สอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 วีตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการได้รับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดการทดสอบในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าประชุมคือคณะติดตาม กำกับสนามสอบเครือข่าย 1-9 ตัวแทนศูนย์สอบโรงเรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 34 คน ทีมประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน ภาพประกอบ

คณะวิจัย สพฐ. เก็บข้อมูลลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

srue คณะวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดภาคกลาง โดยนางนิติยาพร วงษ์เณร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และคณะ ได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสรุปและอภิปรายผล การดำเนินงานตามนโนยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “ สพป.ราชบุรี เขต 1 โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ คณะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้ให้ข้อมูลในการบริหารงานต่อคณะวิจัย ณ ห้องประชุม1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันที่ 23 ก.พ. 59 เวลา16.00 น. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เพื่อนำไปจัดทำกรอบการวิจัย สร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดจำรายงานผลการวิจัยนวัตกรรมการมีส่วนร่วม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการวิจัยต่อไป สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้รับเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 1ใน 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทั่วประเทศ โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด คือ ร.ร.อนุบาลราชบุรี,ร.ร.อนุบาลปากท่อ,ร.ร.บ้านท่ามะขามและ ร.ร.วัดหนองบัวค่าย
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

สพป.ราชบุรี เขต 1ร่วมเปิดสนามเด็กเล่น ร.ร.วัดปากช่อง

som2ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดปากช่อง อ.จอมบึง สพป.ราชบุรี เขต 1 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมไว ดับบิวยู ซีเอ กรุงเทพฯและคณะภริยาทูต (บาซาร์ 2014) ในวันที่ 16 ก.พ.59 เวลา 9.00 น. ในงานพิธีเปิดมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมการแสดงในพิธีเปิด

พิธีรับมอบจักรยานพระราชทานจังหวัดราชบุรี

bycicleในวันที่ 17 ก.พ. 59 เวลา 9.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดพิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ของจังหวัดราชบุรี ณ อาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จำนวน 116 คัน ให้กับนักเรียนยากจน ด้อยโอกาสที่มีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือของจังหวัดราชบุรี มีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ เป็นประธานในการมอบจักรยานพระราชทานในครั้งนี้ พร้อมสักขีพยานจากหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี โดย ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการพระราชทานจักรยานให้กับเด็กนักเรียนของจังหวัดราชบุรีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นไปตามพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใยเด็กนักเรียนยากจน ด้อยโอกาสและอยู่ห่างไกล ให้มีจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว ให้นักเรียนได้มีเวลาเรียนหนังสือเพิ่มขึ้น และลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยต่อเด็กนักเรียน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะได้รับการดูแลซ่อมแซมจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ตลอดอายุการใช้งาน ภาพกิจกรรม
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรีเขต 1

มหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 13

anubanดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 13 ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี เวลา 9.00 น. มีผู้ปกครองนักเรียน ครู ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดและชมงานมากกว่า 2000 คน การจัดงานมหกรรมวิชาการครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ.59 ภายใต้แนวคิดหลัก “ขยัน หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่ อาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลงานเผยแพร่ความก้าวหน้าของนักเรียนและครูในรอบปี ต่อสาธารณชน ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นเสื่อกลางในการแบ่งปันความรู้ระหว่างหน่วยงานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้อย่างหลากหลายตามความสนใจ กิจกรรมที่จัดเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนและครู, การแสดงความสามารถของนักเรียน,การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง,เกมการศึกษา,การฝึกทักษะด้านต่างๆและตลาดนัดนักเรียน โดยมีหลายหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต1 ภาพประกอบกิจกรรม

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,703 other followers

%d bloggers like this: