ราชบุรี เขต 1สอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา

14เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2558 มีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 99 คน มาสอบ 87 คน ขาดสอบ 12 คน โดยมีการสอบข้อเขียนในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 25858 และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด     ดวงตา/รายงาน   ภาพกิจกรรม

เปิดงานวันวิชาการวิชาชีพโรงเรียนวัดเขาวัง

13วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.45 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผุู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดงานวิชาการวิชาชีพ ณ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) เป็นผู้กล่าวรายงานและรายละเอียดของการจัดงาน มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก    ดวงตา/รายงาน

เปิดงานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 12

12นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายเสน่ห์ โอฐกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน และผู้สนใจเข้าชมงานเป็นจำนวนมาก        ดวงตา/รายงาน

ประชุมวางแผนการสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

11นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ง ตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7(1) สพป.ราชบุรี เขต 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ต. หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี     ดวงตา/รายงาน        ภาพกิจกรรม

อบรมโครงการลูกเสือ-เนครนารี ต้านยาเสพติด

6-8สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื่้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จัดอบรมโครงการ ลูกเสือ – เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือคุณธรรมเขานกกระจิบ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด ร่วมกันต้านภัยยาเสพติด พร้อมทั้งมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด โดยมี นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  การฝึกอบรมครั้งนี้มีคณะผู้บังคับบัญชา และคณะลูกเสือ – เนตรนารี ช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 180 คน จากสถานศึกษา 17 แห่ง      ดวงตา/รายงาน/คงเดช/ถ่ายภาพ            ภาพกิจกรรม

ราชบุรี เขต 1 สอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน

8เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ณ สนามสอบโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดย นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เป็นประธานดำเนินการสอบ ได้มาตรวจเยี่ยม กำกับ ดูแล สนามสอบและห้องสอบ พร้อมนี้คณะกรรมการที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีผู้สมัครสอบคัดเลือก จำนวน 118 คน     ดวงตา/รายงาน              ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558

ยุวกาชาดวันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 8.00-12.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี โดยสมาคมผู้บังคับบัญชายุวกาชาดจังหวัดราชบุรี จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาดและอาสายุวกาชาดจังหวัดราชบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558 และเพื่อเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ นายกยุวกาชาดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรผู้บริหารยุวกาชาดในสถานศึกษาดีเด่น ผู้นำยุวกาชาดดีเด่น และสมาชิกยุวกาชาดดีเด่น…ภาพกิจกรรม    ดวงตา/รายงาน

ประชุมโครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน

สถานศึกษาแห่งความดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน วันที่ 27 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วัถุประสงค์เพิื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานของ แต่ละสถานศึกษา เป็นการสนับสนุนการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมให้นักเรียนตระหนักถึงพฤติกรรมที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เป็นประธานเปิดการประชุม วิทยากรให้ความรู้คือ นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ติดตามปละประเมินผล ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 49 คน…ภาพกิจกรรม   ดวงตา/รายงาน

ร่วมประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรีื ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับประถมวัย โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ในวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 9.30 น. ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี    ดวงตา/รายงาน   IMG_351516677247347

งานวันครู 2558 สพป.ราชบุรี เขต 1

วันครู58สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดงานวันครู ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุมจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตร/โล่ และของที่ระลึกแก่ครูผู้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูดีในดวงใจ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและรางวัลชมเชย ครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม รางวัลหนึ่งแสนครูดี และปิดท้ายงานด้วยการร่วมแข่งขันร่วมเชียร์กีฬาฮาเฮอย่างสนุกสนานเต็มไปด้วยรอยยิ้มของคุณครูทุกคน    ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน  (ภาพบรรยากาศงานวันครู58https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.716362091817217&type=1 , https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.716373605149399&type=1 )

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers