ผอ.สพป.รบ.1 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันเปิดเทอม

11074164_901149753261897_110284383724975454_nนางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนพร้อมทั้งแนะนำเรื่องนโยบายจุดเน้นปี 2558 ของ สพฐ. โดยวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเจติยาราม อ.เมืองฯ โรงเรียนวัดหัวป่า โรงเรียนวัดวันดาว อ.ปากท่อ และวันที่ 19 พฤษภาคม 2558  เข้าตรวจเยี่ยมพบปะผู้บริหารคณะครูและให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนวัดพเนินพลู อ.เมือง       ดวงตา/รายงาน    ภาพกิจกรรม

ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่

18นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2558  วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประขุมชั้น 7(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลการศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมต่อการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559  มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน   ดวงตา/รายงาน     ภาพกิจกรรม

บรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพป.รบ.1

18สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฐมนิเทศและเรียกรายงานตัวพร้อมให้มาเลือกโรงเรียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 8 คน โดยมี นายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ กล่าวให้โอวาท เพื่อจะให้ข้อคิด แนะนำตักเตือนและสอนในเรื่องการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน เนื่องในโอกาสเข้ารับราชการใหม่ วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี     ดวงตา..รายงาน

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1

14นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.30 – 16.30 น.ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี     ดวงตา..รายงาน      ภาพกิจกรรม

ราชบุรี1 เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2558

13วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2558 นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2558 (การนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ) ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การอบรมจัดระหว่างวันที่ 13 -15 พฤษภาคม 2558 โดยมีวิทยากรให้ความรู้ที่มากด้วยประสบการณ์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสภาการปฏิรูปแห่งชาติ มีผู้เข้าอบรมเป็นครูในสังกัด จำนวน 180 คน   ทีมประชาสัมพันธ์/ภาพ/ข่าว   ภาพกิจกรรม

การสอบภาค ค. ครูผู้ช่วย สพป.ราชบุรี เขต 1

IMG_5463สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  มีผู้เข้าสอบ จำนวน 58 คน การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส่ ยุติธรรม สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ในครั้งนี้มี นางไพจิตรา นาคแย้ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ได้เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ    ดวงตา/รายงาน          ภาพกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558

IMG_5349นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ วัดเขาวัง อ.เมือง จ.ราชบุรี โครงการดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 81 คน (ประกอบด้วยครูสังกัด สพป.รบ.1,เอกชน,อาชีวศึกษา,กศน.และอปท.) หลักสูตรการอบรม จำนวน 5 หลักสูตร อาทิ ศาสนากับวิถีชีวิตครู คุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ การถือศิล 8 ปฏิบัติสมาธิ การประชุมกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรม วิทยากรเป็นบุคลากรในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 และกราบนมัสการพระมหาสมพงษ์ เขมะวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาวัง มาบรรยายปาฐกถาธรรม ทำพิธีบวช  และพระมหาศุภวัตน์ บรรยายศาสนากับวิถีชีวิตครู       ดวงตา/รายงาน          ภาพกิจกรรม

สอบภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.รบ.1

IMG_5217วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการสอบภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้สอบจำนวน 58 คน  ในการสอบครั้งนี้ นายสนิท แย้มเกษร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมี นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่และคณะให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องสอบ    ดวงตา/รายงาน    ภาพกิจกรรม

ราชบุรี1เตรียมความพร้อมกรรมการสอบภาค ข ครูผู้ช่วย

11170330_804847212913829_8523336811937814932_nนายสุริยะ ชมศรีเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2558 วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ และกำชับให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส  เพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ทางราชการ      ดวงตา/รายงาน     ภาพกิจกรรม

การศึกษาดูงานการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและสุจริต

27เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พร้อมผู้บริหารโรงเรียนสุจริต และคณะข้าราชการในสำนักงาน เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการ และการดำเนินการตามคุณลักษณะ 5 ประการ ของเขตสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา โดยมี ดร.วสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และคณะข้าราชการ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกอย่างเป็นกันเองและอบอุ่นตลอดการสัมมนา    ดวงตา/รายงาน        ภาพกิจกรรม

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 713 other followers