คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่นรางวัล MOE AWARDS

MOEวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่นรางวัล MOE AWARDS และสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1/2558  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย
1.นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.รบ.1
2.นายประสงค์ แย้มศิริ แทน ผอ.สพป.รบ.2
3.นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.8
4.นายฐิติพงศ์ เนาวรัตน์ แทน อธิบการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
5.นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผอ.กศน.จ.รบ.
6.นายสุรพล ดนตรีสวัสดิ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ราชบุรี
7.นางสาวกชพร จันทร์คล้าย แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี
8.นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รอง ผอ.สพป.รบ.1
9.นางภิญญาอัญญ์ สุขผล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.รบ.1
10.นางจันทนา โฉมศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.รบ.1
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองผลงาน ดังนี้
1.ผลการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่น MOE AWARDS ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรี
2.ผลการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ปีการศึกษา 2557 ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรี                                                                   งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/ภาพ/ข่าว                      ภาพกิจกรรม

 

สพฐ.ติดตาม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1

ดรุณาวิชาการ เรียนรู้คู่คุณธรรม สู่สากล

darunaIMG_6057ดร.รังสรรค์   อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพีธีเปิดงาน “ดรุณาวิชาการ  เรียนรู้คู่คุณธรรม  สู่สากล” ในวันที่ 26 พ.ย.58 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณอาคารโดมโรงเรียนดรุณาพานิชยการ   อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ซึ่งเป็นสถานศึกษาเอกชนในสังกัด ได้จัดงานเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ และผลที่เกิดจากการเรียนรู้ของนักเรียนในเครือข่าย มีการจัดนิทรรศการผลงาน แหล่งเรียนรู้และเวทีต่างๆเพื่อให้เด็กได้แสดงออก ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่เกิดจากนโยบาย “ลดเวลาเรียน   เพิ่มเวลา” ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้นโยบายไว้  ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน

การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ลดเวลาการประชุมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 พร้อม รองผู้อำนวยการฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับและรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประธานการประชุมโดย นางวาทินี ธีระตระกูล ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านมาตรฐานการศึกษา และ นางสาวสุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และเวลา 10.00 น.ทั้งคณะได้เดินทางไปติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 2 โรงเรียน ดังนี้คือโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี  และโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน อำเภอบ้านคา…ภาพกิจกรรม            ประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/ภาพ/ข่าว

งานศิลปหัตถกรรม นร.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส) สพป.ราชบุรี เขต1

kuwIMG_5729ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ในการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 13 พ.ย. 58 เวลา 9.00 น. เป็นการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ณ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) เพื่อคัดเลือก นร.ของโรงเรียนในสังกัดเป็นตัวแทนของ สพป.ราชบุรี เขต 1 ไปแข่งขันในระดับภาค ที่ จ.อ่างทอง ต่อไป ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน  ดูภาพกิจกรรม

งานแข่งขันทักษะวิชาการ นร.ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา สพป.ราชบุรี เขต1

artIMG_5601ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ในการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ในวันที่ 12 พ.ย. 58   เวลา 9.00  น.  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่จัดการแข่งขันครั้งนี้จำนวน 2 วัน โดยวันที่ 13 พ.ย. 58 จะเป็นการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ณ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) เพื่อคัดเลือก นร.ของโรงเรียนในสังกัดเป็นตัวแทนของ สพป.ราชบุรี เขต 1 ไปแข่งขันในระดับภาค ที่ จ.อ่างทอง ต่อไป     ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน  ดูภาพกิจกรรม

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

15สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยมีการรับชมการถ่ายทอดสด ช่อง DLTV ๑๔ ในวันที่ ๑๕ -๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ อบรม ณ ห้องประชุมลีลาวดี โดยมีผู้บริหารและคณะครู ร.ร.นำร่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ในสังกัดเข้าอบรมอย่างพร้อมเพียง มี ว่าที่ ร.ต. สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ เป็นประธานการอบรม   ทีมประชาสัมพันธ์/ภาพ/ข่าว         ภาพกิจกรรม

ราชบุรี1 สอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 โดยทำการสอบภาค ก ภาค ข และภาค ค  ระหว่างวันที่ 10-12 คุลาคม 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ทีมประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/ภาพ/ข่าว     บรรยากาศ (10ตค.58) , (11ตค.58) , (12ตค.58)

เตรียมความพร้อมสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

IMG_0136เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ท่านรองฯ ยรรยงค์ เจริญศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 เพื่อให้ได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส รอบคอบรัดกุม ระมัดระวังอย่างดีที่สุด และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   ดวงตา/ข่าว/ธนชาติ/ภาพ    คลิกภาพกิจกรรม

ราชบุรี1เปิดรับสมัครตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

11037057_861646377233912_5627095272632965200_nสำนักานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี 2558  โดยรับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 14-20 กันยายน 2558 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ บริเวณชั้นล่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ทั้งนี้มีกลุ่มวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,อังกฤษ,สังคมศึกษา,การศึกษาปฐมวัย วิชาละ 1 ตำแหน่งรวมเป็น 5 ตำแหน่ง มีผู้สมัครสอบรวมทั้งสิ้น 588 คน และขอขอบคุณโรงเรียนวัดเขาวัง,โรงเรียนอนุบาลราชบุรีที่อนุเคราะห์คุณครูและเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์บันทึกสื่อตลอดการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย   ดวงตา/ภาพ/ข่าว         รับชมภาพคลิก

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,625 other followers

%d bloggers like this: