ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

14นายกฤตชัย อรุณรัตน์ ศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าประชุม จำนวน 36 คน                             งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 /รายงาน      ภาพประกอบ

อุบลเขต3ดูงานราชบุรีเขตสุจริต

14วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 7.00 น. – 12.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และคณะให้การต้อนรับ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และคณะ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ภายใต้ชื่อเขตสุจริต     งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 /รายงาน          ภาพประกอบ

เสริมสร้างจรรยาบรรครูผู้ช่วย

9วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถุมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ เป็นประธานเปิดและเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการเสริมสร้างจรรยาบรรณของวิชาชีพครู(ครูผู้ช่วย) เรื่อง การปฏิบัติตนของครูผู้ช่วยตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนตามจรรยาบรรณ รวมทั้งมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพครู ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้ช่วยที่รับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการครู ปี 2558 ในสังกัด จำนวน 96 คน จาก 57 โรงเรียน คณะวิทยากรให้ความรู้ดังนี้ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รอผู้อำนวยการ สพป.รบ.1 นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และนางสมทรง ไชยวัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง ณ ห้องประชุมลีลาวดี ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี    งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน             ภาพประกอบ

การประเมินเพื่อจัดลำดับที่ผู้สอบแข่งขันได้

7วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดย สอบข้อเขียน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และเวลา 14.30 น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผู้เข้าสอบในวิชาเอก/กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 14 คน และประกาศขึ้นบัญชีเป็นบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ต่อไป     งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน      ภาพประกอบ

ราชบุรี1สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด

7นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิด โครงการ”ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยการใช้กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต” วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โครงการจัดระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2559 โดยมีนายสำราญ สุขาภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากท่อ เป็นผู้อำนวยการฝึกและคณะวิทยากรจากสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด ร่วมกันต้านภัยยาเสพติด พร้อมทั้งมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวนทั้งสิ้น 333 คน จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 30 แห่ง โรงเรียนเอกชน จำนวน 7 แห่ง    งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน          ภาพประกอบ

แนะแนวผู้เรียนเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน

cousarorในวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค.59 เวลา 9.00 น. นายยรรยงค์  เจริญศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการแนะแนวเพื่อเตรียมผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมติ ครม.” ให้กับคุณครูแนะแนวและผู้เกี่ยวข้อง สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 และ เขต 2 จำนวน 40คน เข้าร่วมอบรมใช้เวลาอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 3 และ 4 ก.ค. 59 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ปี 59 โดยให้ครูแนะแนวมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดกระบวนการแนะแนวได้ครบทุกขั้นตอน ให้มีการแนะแนวการศึกษาและการอาชีพเพื่อมีงานทำ เตรีมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

ขยายผลโครงการสถานศึกษาแห่งความดี

bestsในวันเสาร์ที่ 2ก.ค.59 เวลา 9.00 น. ดร.รังสรรค์   อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการขยายผลโครงการในพระราชดำริ “สถานศึกษาแห่งความดี”ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่เข้าสู่โครงการ ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี จำนวน 180 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมให้เยาวชนให้มีความเข้มแข็งในทุกด้านโดยปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  เติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดีของสังคม สร้างคนดีสู่สังคม ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีจำนวน 2 รุ่นๆละ 1 วัน และในวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค.59 ผู้เข้ารับการอบรมเป็นคุณครูในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 180 คนเช่นเดียวกัน โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรจากสถาบันสังคมศึกษา จำนวน 4 คนและคุณครูในสังกัด สพป.รบ.1 อีก 9 ท่านเป็นคณะทำงาน งบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก จังหวัดราชบุรี ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครูผู้ช่วย

newteacherในวันที่ 1 ก.ค.59 เวลา  13.00 น.ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมลีลาวดี  ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 จำนวน 54 คน ที่มีครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ในโรงเรียน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับทราบถึงวิธีการติดตามและประเมินการปฏิบัติตนของครูผู้ช่วยตามข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2556 โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมชาย  งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นวิทยากร ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือ จ.ราชบุรี ปี 59

scout59สำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 ก.ค.59 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี มี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีและได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้กำกับลูกเสือ  ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน มีกองลูกเสือจากหลายสถานศึกษาเข้าร่วมทำพิธีในวันนี้ ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

สพป.รบ.1เร่งแก้ไขการขาดแคลนบุคลากรครู บรรจุครูผู้ช่วย 54 อัตรา

newteacherสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดำเนินการเรียกบรรจุผู้ผ่านสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ขึ้นบัญชีรอบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตอ1ที่ ประกาศ ณ วันที่  20 ตุลาคม  2558  เพื่อรับการบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 4 กลุ่มวิชาเอก คือวิชาเอกคณิตศาสตร์ 8 ราย  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 9 ราย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  18 ราย  วิชาเอกสังคมศึกษา  19 ราย รวมจำนวน 54 ราย เข้ารายงานตัวและชี้แจงโดยกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ เมื่อวันศุกร์ที่  1 ก.ค. 59 เวลา 8.45 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ถ.ไกรเพชร  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีผู้อำนวยการฯและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ราชบุรี เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อเร่งแก้ไขการขลาดแคลนอัตรากำลังครูของโรงเรียนในเขตพื้นที่

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1รายงาน

%d bloggers like this: