ปั่นน้ำใจช่วยนักเรียนประสบภัยภาคใต้

13วันที่ 12 มกราคม 2560 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบภัยภาคใต้ โดยมีสถานศึกษาในสังกัดได้ร่วมบริจาคเป็นเงินสด สิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า อุปกรณ์เครื่องเขียน อาหารแห้งและน้ำดิ่ม ฯลฯ เป็นจำนวนมาก และนำขึ้นรถบรรทุกหกล้อส่ง สพฐ.ไปรวมเป็นคาราวานช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบภัยภาคใต้ ในวันที่ 13 มกราคม 2560 ต่อไป  งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน   ภาพประกอบ

ราชบุรีเขต1ประชุมชี้แจงการสอบO-NET

11สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 การพิจารณาจัดคณะกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบ การกำหนดการประชุมกรรมการคุมสอบของเครือข่ายที่ 1-9 (การสอบ O-NET ป.6 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 และ ม.3 สอบวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560) ในครั้งนี้มีผู้เข้าประชุม จำนวน 130 คน…งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน  ภาพประกอบ

ประชุมพิจารณาโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ(ICU)

6ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนทั่วประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) ผู้เข้าประชุมคือ รอง ผอ.สพป.รบ.1 , ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ทุกคน , ประธานเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่าย 1-9 และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 25 คน งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต1/รายงาน      ภาพประกอบ

ราชบุรี เขต 1 จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่

6วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมและจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2559 กำหนดว่า ภายหลังที่ได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและไปปฏิบัติงานที่สถานศึกษาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 15 วัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะต้องจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่(Performance Agreement) เพื่อจะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 ปี ตามแบบที่กำหนด  มีผู้บริหารสถานศึกษาที่ทำข้อตกลง จำนวน 41 คน                             งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน      ภาพประกอบ

สพป.รบ.1ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5

anigifดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 5/2559 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในการประชุมมีการมอบเกียรติบัตรรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 จำนวน 8 รายรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 จำนวน 10 ราย รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14 ปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 ราย และรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับภูมิภาค ประจำปี 2559 จำนวน 3 โรงเรียน ผู้เข้าประชุมมีดังนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่าน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รวมจำนวน 220 คน    งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน          ภาพประกอบ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.รบ.1

23คณะข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นำโดย ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.ราชบุรี เขต 1 ประจำปี 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และลำพูน เขต 2  วัตถุประสงค์เพื่อบุคลากรของสำนักงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานและนำไปใช้ในการพัฒนางานของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป  เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2559 โดยมีคณะข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องอาหารเครื่องดื่มและข้อมูลให้สอบถามตลอดการศึกษาดูงาน     งานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1/รายงาน       ภาพประกอบ

เปิด English Camp เสริมทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารเด็กประถมราชบุรี

engcวันที่  21  ธ.ค. 59  เวลา 8.30 น. ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ English  Camp  ณ  อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)  อ.เมือง จ.ราชบุรี  ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 80 คน ในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในตำบลบางป่า  อ.เมืองราชบุรี ซึ่งประกอบไปด้วย ร.ร.วัดไผ่ล้อม  ร.ร.วัดพเนินพลู  และ ร.ร.วัดอัมพวัน เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจ มีทัศนคติที่ดี กล้าพูด และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  ระยะเวลา  3 ตั้งแต่วันที่  21- 23 ธันวาคม 59 คณะวิทยากรเป็นชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาดั้งเดิม  และชาวต่างชาติที่เชียวชาญในการพูดภาษาอังกฤษเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี จากการนำเสนอของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบลบางป่า จำนวน  261,000 บาท  มีผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด คณะกรรมการกองทุน  ผู้นำท้องถิ่น และ ประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก ซึ่งก่อนพิธีเปิดมีการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการยืนสงบนิ่งและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ดูภาพกิจกรรม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์  สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

มอบจักรยานเพื่อน้อง ๆ ปั่นไปโรงเรียน “Ride to School”

20ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการมอบจักรยาน โครงการบริจาคจักรยานเพื่อน้อง ๆ ปั่นไปโรงเรียน “Ride to School” วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดย บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบรถจักรยานให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดารตามโครงการบริจาคจักรยานเพื่อน้อง ๆ ปั่นไปโรงเรียน “Ride to School” จำนวน 100 คัน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ 8 และ9 คัดเลือกนักเรียนที่ฐานะยากจนอยู่ห่างไกลถิ่นทุรกันดารเครือข่ายละ 50 คัน ดังนี้
-เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ จำนวน 5 คัน โรงเรียนบ้านตะโกล่าง จำนวน 10 คัน โรงเรียนบ้านท่ามะขาม จำนวน 10 คัน โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2(บ้านบ่อหวี) จำนวน 10 คัน โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว จำนวน 5 คัน โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ จำนวน 10 คัน  -เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 จำนวน 12 โรงเรียน โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ จำนวน 2 คัน โรงเรียนบ้านบึง จำนวน 5 คัน โรงเรียนบ้านพุบอนบน จำนวน 4 คัน โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ดจำนวน 3 คัน โรงเรียนวัดช่องลาภ จำนวน 2 คัน โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า จำนวน 2 คัน โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน จำนวน 6 คัน โรงเรียนบ้านหน้องโก จำนวน 3 คัน โรงเรียนอนุบาลบ้านคา จำนวน 6 คัน โรงเรียนบ้านหนองจอก จำนวน 7 คัน โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 5 คัน โรงเรียนบ้านลำพระ จำนวน 5 คัน               งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน         ภาพประกอบ

คัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด

15วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3/2559  ณ ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง 1 โดย นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน มีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าประชุม จำนวน 17 คน   งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน    ภาพประกอบ

ประชุมจัดงานวันครู ครั้งที่ 61

15ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61  ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ห้อง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 วัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 โดยมี ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.รบ.1 , นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.8 , นายณัฐภัทร อินทร์อ่อน รอง ผอ.สพป.รบ.2 , นายเธียรไชย วิสุทธิ์นรเศษฐ์ รอง ผอ.วท.เทคนิคราชบุรี , บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม จำนวน 11 คน     งานประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1/รายงาน          ภาพประกอบ

%d bloggers like this: